ผลการค้นหา   พบ 18 Records
ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ [ Download ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช ]
ที่ คลินิก
งานบริการผู้ป่วยนอก
บริการตรวจคลินิกจิตเวชวัยรุ่น
คลินิกโรคสมาธิสั้นและคลินิกโรคการเรียนรู้บกพร่อง (ADHD, LD)
คลินิกโรคสมองพิการ (Cerebral Palsy)
คลินิกพิเศษเพื่อวินิจฉัยภาวะออทิสติกด้วยเครื่องมือ ADOS (Autism Diagnostic observation schedule)
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก Autistic ด้วยโปรแกรมแลกเปลี่ยน (Picture Exchange Communication System : PECS)
คลินิก TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped)
คลินิก Nero feed back
งานบริการสังคมสงเคราะห์
งานบริการจิตวิทยา
งานหน่วยประเมิน/ส่งเสริมพัฒนาการและงานห้องสมุดของเล่น
งานบริการกายภาพบำบัด
งานบริการกิจกรรมบำบัด
งานบริการแผนกฝึกพูด
งานบริการแผนกการศึกษาพิเศษ
งานบริการแผนกดนตรี ละคร ศิลปะ
งานบริการแผนกทันตกรรม
งานบริการแผนกแพทย์แผนไทย