ขอแสดงความยินดีกับ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เนื่องในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต