ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

For more detail, please visit: www.aimhc.dmh.go.th

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 24-26 ก.ค.2562

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

กรมสุขภาพจิตได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากสานักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔ ด้านการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการ ๑. การพัฒนาระบบบริการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ๒. การพัฒนางานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย จิตเวชร่วมกับแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชที่ยั่งยืน โรงพยาบาลศรีธัญญา ๓. “ดูแลถึงบ้าน บริการทุกมิติ” สำหรับ ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา สถาบันราชานุกูล ประเภทรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ๔. โครงการพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕. การพัฒนาระบบสุขภาพจิตผู้ต้องขัง ในเรือนจำ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Lastest Video

"ภาวะซึมเศร้า" ในผู้สูงอายุและเด็ก สองกลุ่มที่มักถูกมองข้าม

"ภาวะซึมเศร้า" ในผู้สูงอายุและเด็ก สองกลุ่มที่มักถูกมองข้าม คลิกเพื่อชมครับ...

visit DMH's Youtube Channel

กรมสุขภาพจิตได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้) ประจำปี 2561

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 18 "โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต"

ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2560

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี2561

 

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี2561

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี2561 "เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี" และประกาศเจตนารมณ์คุ้มครองเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม

visit Youtube Channel

เลือกภาษา: + เปลี่ยนขนาดตัวอักษร:  A- A A+
| Advanced Search
บทความด้านสุขภาพจิต
ดูทั้งหมด
ข่าวด้านสุขภาพจิต

เตือน "ยาไดคลาซีแพม" อันตรายถึงตาย

ผู้จัดการ ออนไลน์ 15 May 2562
ดูทั้งหมด