ข่าวแจกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
iTem Description View
 กรมสุขภาพจิต ชื่นชม 633 ชุมชนทั่วไทย ใช้วัคซีนใจลดอัตราการฆ่าตัวตาย เร่งขับเคลื่อนผ่านทุกระบบเครือข่าย มุ่งสร้างความหวังสังคมไทยก้าวพ้นโควิด 19 บนหลักการชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน 14
 กรมสุขภาพจิตแนะใช้เทศกาลลอยกระทงเสริมสร้างความผูกพันในครอบครัว ดูแลใจซึ่งกันและกัน และเข้าร่วมกิจกรรมแบบ new normal 53
 กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณจังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกในประเทศ พร้อมเดินหน้า Kick-off ดูแลจิตใจ และวัดใจไปพร้อมกัน 28
 กรมสุขภาพจิต เปิดสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 เน้นย้ำการใส่ใจสุขภาพจิตของตนเองและคนรอบข้างหมั่นวัดใจไปพร้อมกับวัดสุขภาพกายทุกด้าน ผ่าน www.วัดใจ.com 68
 กรมสุขภาพจิตและยูนิเซฟแสดงความห่วงใยต่อสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก 379
 กรมสุขภาพจิต เผย เด็กเครียดเพิ่มขึ้นจากการปิดโรงเรียนและเรียนออนไลน์ แนะครอบครัวและโรงเรียนเปิดพื้นที่ ให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรับวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียน ไม่ล้อเลียนแบ่งแยกเพื่อนที่ตัดสินใจแตกต่าง 278
 กระทรวงสาธารณสุขผนึกกำลังกรุงเทพมหานคร กระทรวง พม. และองค์กรเอกชน ร่วมจัดตั้ง "โรงพยาบาลสนามราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว 100 เตียง” รับรักษายกครอบครัว ลดผลกระทบทางใจจากการพรากจาก พร้อมให้บริการ 14 สิงหาคม นี้ 234
 กรมสุขภาพจิต เพิ่มช่องทางการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ผู้แยกกักตัวที่บ้าน และผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากวิกฤติการแพร่ระบาด 622
 กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และ สสส. ตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 523
 กรมสุขภาพจิต จับมือ สพฐ เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในนักเรียน ผ่านระบบ School Health HERO ชี้หากเรียนออนไลน์ด้วยความไม่พร้อมอาจเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น 742
 กรมสุขภาพจิต ขอความร่วมมือผู้ป่วยและญาติมาโรงพยาบาลตามช่วงเวลาที่นัดหมาย เพื่อลดการแพร่ระบาดในสถานการณ์โควิด 19 496
 “กรมสุขภาพจิต” จัดงานสัมมนาพัฒนาระบบสุขภาพจิต ดึงศักยภาพสายใยรักครอบครัวและชุมชนสู่การออกแบบสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในพื้นที่ พร้อมขยายพื้นที่ให้ครอบคลุม หลังนำร่องสำเร็จไปกว่า 7,300 ชุมชนทั่วประเทศ 448
 กรมสุขภาพจิต จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานการณ์โควิด 19 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) 358
 กรมสุขภาพจิต เผยผลสำรวจสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ พร้อมจัดเวทีคู่ขนานหารือกับผู้แทนกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบเพื่อช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง 829
 กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว โดยใช้พื้นที่ของโรงพยาบาล จิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ 340
 “กรมสุขภาพจิต” จับมือ “Tero Music” เปิดโปรเจค “In The Mood For Love” ใช้ดนตรีส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ผู้ที่กักตัวเฝ้าสังเกตอาการ และจุดฉีดวัคซีน 316
 กรมสุขภาพจิต แนะแนวทางการดูแลจิตใจเด็กและวัยรุ่น หากเกิดสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ในครอบครัว 564
 กรมสุขภาพจิต ผลิตวิดีโอ“ก้าวแรก” นำเสนอความรู้สึก ความเชื่อ ความคิด และประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในช่วงแรกของการกระจายวัคซีนทั่วประเทศไทย 194
 กรมสุขภาพจิต ผลิตวิดีโอแนะนำการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาลสนามในรูปแบบ self-orientation เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีของผู้ป่วยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 169
 กรมสุขภาพจิตร่วมกับ สสส. จัดเวทีหารือแนวทางการขับเคลื่อนงาน “สร้างสุข-ลดทุกข์ กลุ่มแรงงานในระบบ” พร้อมให้ความสำคัญการดูแลด้านสุขภาพจิตต่อกลุ่มแรงงานในระบบภายใต้วิกฤติการจ้างงานยุคโควิด 19 999
 กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล บูรณาการทางวิชาการสื่อสารแรงงานข้ามชาติ เพื่อลดปัญหาสังคมจากการระบาดโควิด 19 1957
 กรมสุขภาพจิต จับมือ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมเสริมศักยภาพของระบบบริการสุขภาพจิตเพื่อรองรับผลกระทบด้านจิตใจจากสถานการณ์โควิด-19 และการเข้าถึงบริการของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ 227
 กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการความร่วมมือร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย พร้อมส่งต่อ วัคซีนใจ ฉีดได้ไม่ต้องรอ ขยายผลจาก 1,120 ชุมชน ครบทุกตำบล 634
 กรมสุขภาพจิต ผนึกกำลัง เอไอเอส เดินหน้าต่อโครงการ “อุ่นใจไซเบอร์” ในวัน Safer Internet Day ร่วม MOU เตรียมพัฒนาแบบเรียนออนไลน์สร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัล ให้คนไทยใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 365
 กรมสุขภาพจิต เดินหน้ากระตุ้นวัคซีนใจและพลังอึดฮึดสู้ รับมือความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตจากวิกฤตโควิด 19 ระลอกใหม่ 330
 กรมสุขภาพจิต จับมือ บอทน้อยกรุ๊ป พัฒนาระบบแชทบอทเพื่อการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 568
 กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ในการจำแนกภาวะซึมเศร้าจากเสียงพูด เพิ่มศักยภาพการให้การปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 381
 กรมสุขภาพจิต เชื่อมั่นมาตรการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจากผลกระทบโควิด 19 ขยายผลจากมติคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติเพื่อบูรณาการงานสุขภาพจิตไปยังทุกภาคส่วน 1417
 กรมสุขภาพจิต แนะสังคมไทยพัฒนาจิตใจ ด้วย “วินัย -สุขนิสัย ” ป้องภัยโควิด 19 3457
 กรมสุขภาพจิต ส่งทีมรถโมบายคลายเครียดลงพื้นที่ชลบุรีและสมุทรปราการ เร่งเยียวยาจิตใจให้ประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์โควิด 19 571
 กรมสุขภาพจิต แนะผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว ช่วยกันดูแลให้กำลังใจ และระวังอย่าขาดยา 790
 กรมสุขภาพจิต มอบ “วัคซีนใจ”เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนเพื่อป้องกัน COVID-19 พร้อมเชื่อมั่นพลัง อึด ฮึด สู้ของคนไทยจะทำให้ผ่านสถานการณ์ ไปได้ 556
 กรมสุขภาพจิต กระตุ้นประชาชนไม่ท้อถอยแม้กลับมาพบผู้ป่วยอีกครั้ง ใช้พลังใจและความรู้ในการดูแลตัวเองช่วยกันปกป้องประเทศร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขและ อสม. 518
 กรมสุขภาพจิต ชี้ “ระยองโมเดล” ต้นแบบจัดการปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตจากโควิด-19 ยึดหลัก อึด ฮึด สู้ พร้อมจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตด้านสุขภาพจิต “Boost Up @ Rayong” เพื่อส่งกำลังใจ และสะท้อนภาพความเข้มแข็งไม่ท้อถอยของ ชาวระยอง 750
 กรมสุขภาพจิต เปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิต ชีวิตวิถีใหม่ “MCATT: New normal ERA” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของทีม MCATT 3362
 กรมสุขภาพจิต เตรียมส่งทีมเยียวยาจิตใจบุคลากรการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวัยรุ่นตีกันในโรงพยาบาล พร้อมเน้นย้ำผู้ปกครองต้องสอนจิตสำนึกลูกหลานให้ต่อต้านความรุนแรง 1279
 กรมสุขภาพจิต ลงนามร่วมมือ ม.มหิดล พัฒนาระบบออนไลน์ในการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน ยุค 4.0 ผ่านระบบแช็ตบอต (Chatbot) และเทคโนโลยีเอไอ (AI) ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างทันท่วงที 1783
 กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ JOOX และ UNICEF Thailand สร้างโปรเจกต์สุดพิเศษแห่งปี “The Sound of Happiness” เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กและวัยรุ่นไทยผ่านคอนเทนต์บันเทิงหลากรูปแบบตลอดปี 511
 กรมสุขภาพจิตกระตุ้นประชาชนให้ช่วยกันตระหนักแต่ไม่ตระหนก ให้สถานการณ์ในพื้นที่สุขุมวิทและจังหวัดระยองเป็น 1 ในสัญญาณเตือนในการดูแลตนเองและครอบครัวในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด -19 อยู่ทั่วโลก 897
 กรมสุขภาพจิต จัดรณรงค์เพื่อสื่อสารต้านความเครียดแก่ประชาชนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในแคมเปญ "เช็คอิน (Check in) ...สุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ" 957
 กรมสุขภาพจิต เปิดแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชี้การดำเนินงานเชิงรุกด้านสุขภาพจิตจะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญหลังจากนี้ 16609
 กรมสุขภาพจิต ปรับระดับการเฝ้าระวังและเดินหน้าจัดการปัญหาการฆ่าตัวตายอย่างเข้มข้น พร้อมแสดงความห่วงใยต่อจิตใจของพี่น้องประชาชนไทยทุกคน 1547
 กรมสุขภาพจิตแนะประชาชนดึงพลัง อึด ฮึด สู้ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 1498
 กรมสุขภาพจิต ชี้แจงข้อสังเกต กรณีบทความการรวบรวมข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย โดยคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยคนจนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลง 1811
 กรมสุขภาพจิตเผยผลสำรวจความสุขครอบครัวไทย พบส่วนใหญ่ยังรู้สึกเป็นสุข มีความหวัง พร้อมเปิดตัว ‘บ้าน-พลัง-ใจ’ ช่วยครอบครัวไทยสู้ภัยโควิด 2075
 กรมสุขภาพจิต แนะลูกหลานดูแลใจผู้สูงวัย ในช่วงวิกฤตโควิด-19 2471
 กรมสุขภาพจิต แนะใช้ช่วงการระบาดของโควิด-19 และงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นจุดเริ่มต้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มระยะยาว 632
 ผลการสำรวจ ความสุขของครอบครัวไทยในช่วงการระบาดของไวรัวโควิด-19 4159
 กรมสุขภาพจิต ชี้สามัคคีคือพลัง ชูนโยบาย “อยู่ห่างไว้ ไม่แพร่เชื้อ เพื่อทุกคน” 1177
 กรมสุขภาพจิต แนะผู้ป่วยจิตเวช อย่าขาดยา ระหว่างกักตนเองเพื่อสังเกตอาการที่บ้าน 1302
 กรมสุขภาพจิต แนะประชาชนช่วยกันสร้างระบบนิเวศเชิงบวกของโซเชียลมีเดีย 569
 กรมสุขภาพจิต แนะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส พ่อแม่ช่วยลูกสร้างสำนึกต่อสังคมและสังคมสมานฉันท์ตั้งแต่เด็ก 557
 กรมสุขภาพจิตชี้ คนไทยมีส่วนร่วมก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 นี้ด้วยการมีสำนึกต่อสังคมและสังคมสมานฉันท์ 3707
 กรมสุขภาพจิต แนะสถานศึกษาและสถานที่ทำงานลดการใช้ COVID-19 เป็นเรื่องกลั่นแกล้งหรือกีดกัน 450