ผลการค้นหา   พบ 18 Records
ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ [ Download ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช ]
ที่ คลินิก
บริการตรวจวินิจฉัยและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
บริการจิตวิทยา 2.1 ทดสอบทางจิตวิทยา 2.2 บำบัดทางจิตวิทยา
บริการกระตุ้นพัฒนาการ
บริการประเมินพัฒนาการ
บริการคลายเครียด
บริการฝึกพูด
บริการการศึกษาพิเศษ
บริการครอบครัวบำบัด
บริการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม
บริการซักประวัติทางจิตสังคม
บริการกลุ่มสุขภาพจิตศึกษาในผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น
บริการกลุ่มสุขภาพจิตศึกษาในผู้ปกครองพัฒนาการบกพร่อง
บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (นอกเวลา)
บริการติดตามต่อเนื่องในชุมชน
บริการปรับพฤติกรรมผู้ป่วย
บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323
บริการการให้บริการทางเภสัชกร
บริการ Parent Training ในผู้ปกครองลูกวัยรุ่นที่มีอายุ 10 – 15 ปี