ผลการค้นหา   พบ 24 Records
ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ [ Download ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช ]
ที่ คลินิก
งานบริการผู้ป่วยนอก (จิตเวชทั่วไป)
งานบริการจิตเวชฉุกเฉิน
งานบริการรับยาต่อเนื่อง
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ออทิติก(ASD)
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สมาธิสั้น(ADHD)
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ID และ LD
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น พัฒนาการเด็กเตาะแตะ
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คลินิกยาเสพติดผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 17 ปี (รายกลุ่ม)
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กลุ่มให้คำปรึกษาผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
คลินิกระบบประสาท HEG
คลินิกระบบประสาท - EEG
คลินิกระบบประสาท - bio - feed back
คลินิกจิตเวชนอกเวลาราชการ (ทุกวันอังคารและวันพุธแรกของเดือน)
งานบริการผู้ป่วยใน
งานบริการรับใหม่(ผู้ป่วยใน)
งานบริการรับส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤต
งานบริการทันตกรรม
งานบริการกิจกรรมบำบัด
งานบริการหัตถกรรมบำบัด/ศิลปะบำบัด
งานบริการวจีบำบัด
งานฟื้นฟูสมรรถนะทางกาย
งานบริการจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน
งานบริการส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน
งานบริการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน