ผลการค้นหา   พบ 25 Records
ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลศรีธัญญา [ Download ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช ]
ที่ คลินิก
งานบริการผู้ป่วยนอก (จิตเวชทั่วไป)
งานบริการจิตเวชฉุกเฉิน
งานบริการรับยาต่อเนื่อง
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
คลินิกระบบประสาท
คลินิกยาโคลซาปีน
คลินิกสูงอายุ
คลินิกอารมณ์ดี (โรคอารมณ์สองขั้ว)
คลินิกฟ้าใส (สารเสพติด)
คลินิกคลายเศร้า (โรคซึมเศร้า)
คลินิกจิตเวชนอกเวลาราชการ
งานบริการผู้ป่วยใน
งานบริการรับใหม่
งานบริการญาติเยี่ยม
งานบริการการรักษาด้วยไฟฟ้า
งานบริการรับส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤต
งานบริการทันตกรรม
งานบริการกายภาพบำบัด
งานบริการหัตถกรรมบำบัด
งานบริการนันทนาการบำบัด
งานบริการกิจกรรมบำบัด
งานบริการกลุ่มบำบัดเฉพาะโรค
งานบริการจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน
งานบริการส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน
งานบริการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน