เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award Click Here

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

GIS Report

แผนที่แสดงอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย แยกตามจังหวัด...

แยกตามปี พ.ศ.

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย แยกตามปี พ.ศ...

แยกตามเพศ

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย แยกตามเพศ...

แยกตามช่วงอายุ

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย แยกตามช่วงอายุ...

10 อันดับแยกตามเครือข่ายบริการ

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย แยกตาม เครือข่ายบริการที่มีอัตราการฆ่าตัวสูง...

10 อันดับจังหวัด

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย แยกตาม จังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวสูง...

Summary Report

ทำรายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย โดยเลือกรายงานตามที่ท่านกำหนด...

Download

อัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย Download...

About us

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย คณะผู้จัดทำ...