เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สธ. ยึดมั่นการเป็นองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

สธ. ยึดมั่นการเป็นองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

กระทรวงสาธารณสุขประกาศเจตนารมณ์ยึดมั่นการเป็นองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ต่อยอดนำระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ส่งเสริมการให้ด้วยพลังบวก และความกตัญญู ในบุคลากรและหน่วยงาน

วันนี้ (9 ก.ย.) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook fanpage “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานในสังกัด เป็นองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ที่เข้มแข็งและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศและคนไทยในทุกช่วงวัยมีความพร้อมด้านหลักคิด คุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดของข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเหนือสิ่งอื่นใด เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจ และขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมชัดเจน ได้มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรและหน่วยงาน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับกระทรวงสาธารณสุข การถอดบทเรียนการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบผ่านการจัดทำคลิปวิดีทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบจำนวน 9 หน่วยงาน เป็นโล่รางวัล 3 หน่วยงาน และเกียรติบัตร 6 หน่วยงาน ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ได้แก่ รางวัล “Good Guy 2021” มีบุคลากรรับประกาศเกียรติคุณ 32 ราย และการนำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบผ่านการจัดทำคลิปวิดีทัศน์ มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม 21 หน่วยงาน เป็นโล่รางวัล 5 หน่วยงาน และเกียรติบัตร 16 หน่วยงาน นอกจากนี้ ได้มอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ อีก 25 หน่วยงาน

นพ.รุ่งเรืองกล่าวต่อว่า สำหรับการรักษา ต่อยอดการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้นำกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) คือ ส่งเสริมการให้ด้วยพลังบวก แก่บุคลากรของหน่วยงาน จนเกิดเป็นพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม “กตัญญู” เพื่อสนองตอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของชาติ ตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2

“ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต พร้อมด้วยผู้บริหาร ขอชื่นชมบุคลากรและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นผลสะท้อนถึงความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาคุณธรรม ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคลากร เพื่อให้เป็นต้นแบบของทำความดี สามารถถ่ายทอด ขยายผล ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขได้” นพ.รุ่งเรืองกล่าว

10 กันยายน 2564

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 3271