เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สภาแพทย์แผนไทยจี้ทบทวนข้อกำหนดใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด-19

สภาแพทย์แผนไทยจี้ทบทวนข้อกำหนดใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด-19 ตัดข้อความ “ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม”

สภาการแพทย์แผนไทย ทำหนังสือถึงประธานคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร และ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอให้ทบทวนการกำหนดปริมาณการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด โดยให้มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มก./วัน แก้เป็น “ไม่เกิน 180 มก./วัน” และให้ตัดข้อความ “ให้ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าวิชาชีพแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ไม่สามารถใช้ได้

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ได้ลงนามใน ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร มีรายละเอียดดังนี้

ตามที่มีข่าวเรื่อง คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร มีมติคัดเลือกรายการยาจากสมุนไพรจํานวน 2 รายการ เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติได้แก่ ยาสกัดจากฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจร โดยมีรายละเอียดแสดงรูปแบบ ข้อบ่งชี้ ขนาดวิธีใช้ และหมายเหตุว่า “ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” ความตามรายละเอียดที่ได้ทราบแล้วนั้น

สภาการแพทย์แผนไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564ได้ดําเนินการส่ง หนังสือถึง ประธานคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร และ วันที่ 1 มิถุนายน 2564ได้ดําเนินการส่งหนังสือถึง เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนดังนี้

1. ขนาดและวิธีใช้ของการรับประทานฟ้าทะลายโจรที่มี Andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน ขอเสนอแก้ไขเป็น “ไม่เกิน 180 มิลลิกรัมต่อวัน” ทั้งยาสารสกัดและยาผงด้วยเหตุผลที่ว่าการกําหนดปริมาณ และจํานวนที่ใช้ควรอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการรักษาตามสภาพของผู้รับบริการ

2. ยาจากผงฟ้าทะลายโจรในช่องหมายเหตุข้อ 2 ข้อความว่า “ให้ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” ขอให้ตัดข้อความนี้ออกเนื่องจากยาจากผงฟ้าทะลายโจรเป็นยาสามัญประจําบ้านและอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถสั่งใช้ยาจากผงฟ้าทะลายโจรได้อยู่แล้ว การระบุผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพียงอย่างเดียวทําให้เกิดกระแสความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างว่าวิชาชีพแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ไม่สามารถใช้ได้ตามสิทธิเดิมที่มีอยู่และอาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติด้านกฎหมายได้ หากวิชาชีพแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมอยู่ในกระบวนการการตรวจรักษาโรคโควิด-19 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

10 มิถุนายน 2564

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1129