เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สธ. ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตั้ง “ศูนย์พึ่งได้” ในสถานพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศ

สธ. ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตั้ง “ศูนย์พึ่งได้” ในสถานพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศ

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และวันที่ 25 พฤศจิกายนทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากลเพื่อกระตุ้นให้สังคมทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี กระทรวงสาธารณสุข จึงให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัด จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤติจากความรุนแรงตั้งแต่ปี 2543 ใช้ชื่อว่า “ศูนย์พึ่งได้” (One Stop Crisis Center : OSCC) มีทีมสหวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำได้ทันที ครบวงจร โดยทำหน้าที่รับแจ้งเหตุ คัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ส่งเสริมป้องกันโรค ดูแลด้านความปลอดภัย ประเมินด้านจิตใจเพื่อช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ ประสานและให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ ให้คำปรึกษา ฟื้นฟู เยียวยาสภาพจิตใจ ติดตามเยี่ยมบ้าน และประเมินผล

นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขมีศูนย์พึ่งได้จำนวน 10,611 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป /โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 829 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9,750 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่าง ๆ จำนวน 32 แห่ง ข้อมูลตั้งแต่ปี 2547- ปัจจุบัน ผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงซึ่งเป็นเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงมารับบริการทั้งสิ้น 247,480 ราย เป็นเด็ก 121,860 ราย และสตรี 119,331 ราย โดยการกระทำรุนแรงในเด็กมีสาเหตุมาจากการปล่อยปละละเลยของครอบครัว ขาดการดูแลอย่างเหมาะสมจนเป็นสาเหตุให้เด็กถูกกระทำรุนแรงทางเพศ มากที่สุด ส่วนใหญ่จะถูกกระทำโดยคนใกล้ชิด และส่วนในสตรีมีสาเหตุมาจากการหึงหวงทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันของคู่สมรส

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์บูรณาการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ เพื่อการป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม พ.ศ. 2561 – 2565 ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง 2.พัฒนาการเข้าถึงระบบบริการช่วยเหลือ เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงระบบการส่งต่อ 3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและขีดความสามารถของบุคลากรเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ และ4.ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ โดยจัดทำเป็นคู่มือในการดำเนินงานของศูนย์พึ่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ หากพบเห็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โทรขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

19 พฤศจิกายน 2561

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 1644