เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

iTem url
 โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน
 Mental Health Knowledge Bank Department of Metal Health Thailand
 ฐานข้อมูลแนะนำการบริการ
 คลังภาพถ่ายกิจกรรม กรมสุขภาพจิต
 โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2551
 โครงการเยี่ยมเยียนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต
 คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2552
 ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านสุขภาพจิต
 เครือข่ายเยียวยาและพัฒนาเด็กที่ได้ผลกระทบจากความรุนแรง (child traumatic stress network)
 พระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551
 DMH's Media Services
 ระบบเมลล์กรมสุขภาพจิต
 ศูนย์ราชการใสสะอาด กรมสุขภาพจิต
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต
 Thai Psychaitric Pharmacy Group
 รายงานการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภาวะวิกฤตสุขภาพจิต (MCC : สจ.ค.6) ปีงบประมาณ 2551
 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2551
 รายงานการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภาวะวิกฤตสุขภาพจิต (MCC : สจ.ค.6)
 ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต
 DMH's Helpdesk
 ระบบอีเมลล์กรมสุขภาพจิต
 รายงานการประชุมกรมสุขภาพจิต
 ระบบสารบรรณอิเล็กโทรนิกส์
 DMH's Weblogs
 บทบาทหญิงชายกรมสุขภาพจิต
 สุขภาพจิตเกมส์
 E-Elearning GFMIS
 FAQ ภายในกรมสุขภาพจิต
 คลังภาพถ่ายกิจกรรม กรมสุขภาพจิต
 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต
 ชุมชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 ระบบ E-Learning โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายกรมสุขภาพจิต
 โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายกรมสุขภาพจิต
 โครงการช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้า
 คลินิกซึมเศร้า โรงพยาบาลศรีธัญญา
 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
 เว็บไซต์ ISO กรมสุขภาพจิต
 กำหนดการผู้บริหารระดับสูงของกรมสุขภาพจิต
 ระบบ Intranet กรมสุขภาพจิต
 งานยานพาหนะ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิต
 งานโสตทัศนศึกษา รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
 TO BE NUMBER ONE
 ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
 ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 ชมรมวอลเลย์บอล