เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award Click Here

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข

 เว็บไซต์ รมว. กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ รมว. กระทรวงสาธารณสุข
 กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
 องค์การอนามัยโลก
องค์การอนามัยโลก
 หน่วยงาน/องค์ด้านสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์ด้านสาธารณสุข
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 สนง. คณะกรรมการอาหารและยา
สนง. คณะกรรมการอาหารและยา
 กรมอนามัย
กรมอนามัย
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 กรมพัฒนาการแพทย์ฯ
กรมพัฒนาการแพทย์ฯ
10   กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
11   กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
12   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ทั้งหมด : 12 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1