เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  ผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. มีสิทธิได้รับบำนาญ หรือไม่?

คำตอบ

ผู้เป็นสมาชิก กบข. เมื่อพ้นสมาชิกภาพ และมีเวลาราชการ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ เหตุทุพลภาพ เหตุทดแทน และมีเวลาราชการ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก็ยังคงมีสิทธิได้รับเงินบำนาญเช่นเดียวกับข้าราชการที่ได้รับบำนาญตามระบบเดิม แต่จะแตกต่างกันที่การคิดคำนวณเงินบำนาญ ดังนี้

ระบบเดิม   เงินบำนาญ = (เงินเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ)/50

ระบบ กบข.   เงินบำนาญ = (เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X เวลาราชการ)/50

(ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย)