เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  ผู้ที่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุนลาศึกษา จะขอโอนไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นได้ หรือไม่?

คำตอบ

การอนุมัติให้ข้าราชการโอนไปรับราชการ ณ ส่วนราชการอื่นโดยไม่ถือว่าเป็นผู้ ประพฤติผิดสัญญาหรือข้อผูกพัน ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1) ผู้ที่ขอโอนได้ปฏิบัติราชการตามสัญญาหรือข้อผูกพันมาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อผูกพัน กรณีเป็นการ โอนไปยังส่วนราชการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
2) ผู้ที่ขอโอนได้ปฏิบัติราชการตามสัญญาหรือข้อผูกพันมาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งในสองของระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อผูกพัน กรณีเป็นการ โอนไปยังส่วนราชการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
แหล่งอ้างอิง : ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการโอนข้าราชการผู้มีสัญญาหรือข้อผูกพันกับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2535 ข้อ 6(1)