เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

คำถาม  กรมสุขภาพจิต มีหน้าที่อะไร

คำตอบ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of Mental Healthม Ministry of Public Health.) เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง ในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ โดยมีภารกิจหลักเกี่ยวกับ การพัมฒนาวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการส่งเสริม ป้องกันปัญหายาเสพติด บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วย ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและประชาชน โดยมีสถาบันเฉพาะทางพัฒนาและถ่ายทอด วิชาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช 7 แห่ง มีหน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชในการให้บริการสุขภาพจิตครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวน 10 แห่ง และมีศูนย์วิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินด้านสุขภาพจิตชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุมการแบ่งเขต ของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต ของประเทศ
       
 สถาบันเฉพาะทางพัฒนาและถ่ายทอดวิชาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช 7 แห่ง ประกอบไปด้วย
                1. สถานบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นสถาบันเฉพาะทางนิติจิตเวชและสุขภาพจิตวิกฤต                 2. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันเฉพาะทางจิตเวชศาสตร์ และประสาทจิตเวชศาสตร์                 3. สถานบันราชานุกูล เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยปัญญาอ่อน รวมทั้งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพันธุศาสตร์การแพทย์                 4. โรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นสถาบันเฉพาะด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช                 5. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เป็นสถาบันเฉพาะทางออทิสติกและโรคจิตเวชเด็ก                 6. สถานบันสุขาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เป็นสถาบันเฉพาะทางการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น                 7. สถานบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นสถาบันเฉพาะทางการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพจิตเด็ก
       
 โรงพยาบาลจิตเวช โดยมีบทบาทภารกิจในการพัฒนาวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลอดจนบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับตติยภูมิในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่
                1. โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่                 2. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี                 3. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                 4. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น                 5. โรงพยาบาลจิตเวชนคราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา                 6. โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์                 7. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์ จังหวัดสระแก้ว                 8. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์ จังหวัดนครพนม                 9. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จังหวัดสงขลา                 10. โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์ จังหวัดเลย
       
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 เป็นศุนย์วิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตชุมชุนในพื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุม ตามการแบ่งเขตของกระทรวงสาธารณสุข 12 เชตของประเทศ

       
ที่มาของข้อมูล: หนังสือสุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2545-2546, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข