เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

 

ผู้วิจัย/Authors: รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์, จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, พ.ศ.2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2,3 และ 4 ปีการศึกษา 2538 จำนวน 5 สถาบันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน ทั้งสิ้น 975 ราย เครืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง แบบสำรวจความเครียด (Health Opinion Survey) ของ Allister M. Macmllian (1957) และแบบสอบถามปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และนำเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นนำไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน คำนวณหาสัมประสิทธ์ความเที่ยงของแบบสำรวจความเครียดได้ 0.82 และแบบสอบถามปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดของนักศึกษาพยาบาลได้ 0.80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ (t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเครียดอยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 83.87 มีความเครียดอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 16.13 ส่วนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีนครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ มีความเครียดอยู่ในระดับต่ำทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 100 2. ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลทั้ง 4 สถาบัน พบว่าคะแนนเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0000 ทั้งปัจจัยด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและด้านสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดสูงสุดคือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือปัจจัยด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี และปัจจัยด้านสัมพันธภาพ ระหว่างบุคคล ตามลำดับ ส่วนนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 4 สถาบัน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดสูงสุด คือปัจจัยด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎี รองลงมาคือปัจจัยด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล ตามลำดับ 3. นักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 4 สถาบัน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
website cheat how often do women cheat on their husbands
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
aids pictures symptoms click aid symptoms
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how to catch a cheat open married men having affairs
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: ความเดรียด, นักศึกษาพยาบาล, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem, student nurse, stress, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375340000048

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย