เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาหาเกณฑ์มาตรฐานของแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ผู้วิจัย/Authors: สาโรช คำรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาหาเกณฑ์มาตรฐานของแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544 . หน้า152-153

รายละเอียด / Details:

การศึกษาหาเกณฑ์มาตรฐานของปบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาเกณฑ์มาตรฐานแบบ SDQ ของเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ Dr.Robert Goodman จิตแพทย์เด็ก ประเทศอังกฤษ เป็นผู้สร้างและแพทย์หญิงพรรณพิมล หล่อตระกูล และคณะเป็นผู้แปลเป็นฉบับภาษาไทย และศึกษาหาความเชื่อได้ของแบบประเมินรวมทั้งค่ามาตรฐานของเด็กไทยใน ภาคกลางแล้วในปี พ.ศ 2543 ในการศึกษาได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบ Multi-state Random Sampling โดยเลือกสุ่มจังหวัดจากเขตการศึกษาที่ 9,10 และ 11 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตการศึกษาละ 2 จังหวัด รวม 6 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ชัยภูมิ มุกดาหาร สกลนคร หนองบัวลำภู และอุบลราชธานี เลือกจังหวัดละ 2 อำเภอ คืออำเภอเมือง และอำเภออื่นๆ อีก 1 ตำบลแต่ละอำเภอเลือก 2 โรงเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อย่างละ 1 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนเก็บข้อมูลเด็กทุกชั้นปีๆ ละ 3 ห้องเรียนๆละ 10 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 5 คน รวม โรงเรียนละ 180 คน ได้ตัวอย่างมาทั้งสิ้น 3,885 คน การเก็บข้อมูลเด็ก 1 คนประเมิน 3 ฉบับ คือ เด็กประเมินตนเอง ครูประเมินเด็ก และผู้ปกครองประเมินเด็ก คัดเลือกข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้รวมทั้งสิ้น 3,668 ชุดคิดเป็นร้อยละ 99.4 ของแบบประเมินที่รวบรวมได้ การวิเคราะห์ข้อมูลได้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป และแบบประเมินเป็นรายข้อ ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าคะแนนต่ำสุดและสูงสุด วิเคราะห์กลุ่มปัญหาพฤติกรรมด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลการประเมินโดยเด็ก ผู้ปกครอง และครู ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วย Scheffe method วิเคราะห์ด้วยความสัมพันธ์ของปัจจัยข้อมูลทั่วไป และปัจจัยปัญหาพฤติกรรมด้วย การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Coefficient Correlation) และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression) ระหว่างปัจจัยปัญหาพฤติกรรมด้านต่างๆ กับความรู้สึก มีปัญหาด้านอารมณ์ สมาธิ พฤติกรรม หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น ทั้ง 3 ชุด และวิเคราะห์ปัจจัย (Factors Analysis) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อคำถามกับปัจจัยต่างๆ และหาค่ามาตรฐานในการจำแนกกลุ่มเด็กโดยการหาจุดตัดของคะแนน (Cut of point) ในแต่ละปัจจัยในแต่ละชุดของแบบประเมิน ผลการศึกษา การศึกษาได้สรุปผลเกณฑ์มาตรฐานการจัดกลุ่มของเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปัจจัยปัญหาพฤติกรรมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม เกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มมีจุดแข็งในชุดเด็กประเมิน ผู้ปกครองประเมิน และครูประเมินมีค่าเท่ากันคือเท่ากับ 6-10 กลุ่มเสี่ยงเท่ากับ 5 และกลุ่มไม่มีจุดแข็งเท่ากับ 0-4 พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง เกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มปกติในชุดเด็กประเมิน และครูประเมินมีค่าเท่ากันคือ เท่ากับ 0-4 กลุ่มเสี่ยงเท่ากับ 5 และกลุ่มมีปัญหาเท่ากับ 6-10 ชุดผู้ปกครองประเมินกลุ่มปกติเท่ากับ 0-5 กลุ่มเสี่ยง เท่ากับ 6 กลุ่ม มีปัญหา เท่ากับ 7-10 พฤติกรรมด้านอารมณ์ เกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มปกติในชุดเด็กประเมิน และครูประเมินมีค่าเท่ากันคือ 0-4 กลุ่มเสี่ยง เท่ากับ 5 กลุ่มมีปัญหา เท่ากับ 6-10 ชุดครูประเมินกลุ่มปกติเท่ากับ 0-2 กลุ่มเสี่ยง เท่ากับ 3 กลุ่มมีปัญหา เท่ากับ 4-10 พฤติกรรมเกเร เกณฑ์มาตรฐานของชุดเด็กประเมิน ผู้ปกครองประเมิน และครูประเมินในกลุ่มปกติ เท่ากับ 0-3,0-2 และ 0-1 กลุ่มเสี่ยงเท่ากับ4,3 และ 2 กลุ่มมีปัญหาเท่ากับ 5-10,4-10 และ 3-10 ตามลำดับ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน เกณฑ์มาตรฐานของชุดเด็กประเมิน ผู้ปกครองประเมิน และครูประเมิน ในกลุ่มปกติ เท่ากับ 0-3,0-5 และ 0-4 กลุ่มเสี่ยงเท่ากับ 4,6และ 5 กลุ่มมีปัญหาเท่ากับ 5-10, 7-10 และ 6-10 ตามลำดับคะแนนรวมปัญหาพฤติกรรม เกณฑ์มาตรฐานของคะแนนรวมพฤติกรรมในชุดเด็กประเมิน ผู้ปกครองประเมิน และคณูประเมินกลุ่มปกติ เท่ากับ 0-15,0-17 และ 0-14 กลุ่มเสี่ยงเท่ากับ16-18,18-19 และ 15-17 กลุ่มมีปัญหาเท่ากับ 19-40,20-40 และ 18-40 ตามลำดับ
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
most women cheat women affair married men cheat
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
cheats women cheat infidelity in marriage
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: แบบประเมินพฤตกิรรม, เด็ก, พฤติกรรม, จิตเวชเด็ก, ปัญหาสุขภาพจิต, สุขภาพจิตเด็ก, child psychiatry, child, SDQ, Strength and Difficulties Questionnaire

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000100

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต