เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สาเหตุและผลกระทบการเกิดโรคพิษสุราต่อผู้ป่วยที่รับการรักษาแผนกผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: กรรณิการ์ ดุษฎี

ชื่อเรื่อง/Title: สาเหตุและผลกระทบการเกิดโรคพิษสุราต่อผู้ป่วยที่รับการรักษาแผนกผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 10-11 สิงหาคม 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัย เรื่อง สาเหตุและผลกระทบการเกิดโรคพิษสุราต่อผู้ป่วยที่รับการรักษาแผนกผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสาเหตุและ ผลกระทบการเกิดโรคพิษสุราเรื้อรังต่อผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เพื่อเป็นแนวทางในด้านการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือผู้ป่วยโรคพิษสุราที่จิตแพทย์ใช้หลักเกณฑ์วินิจฉัยของ DSM-III ระหว่างเดือนกันยายน 2535 - กุมภาพันธ์ 2536 จำนวน 63 ราย ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา ระยะเวลาดื่มสุราและ ระยะเวลาการเข้ารับการรักษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามและแบบทดสอบประเมินบุคลิกภาพ (Maudsley personality inventory) และ PD Scale ปรับปรุงเป็นภาษาไทย โดย นายมงคล มณฑา นักจิตวิทยาโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ สาเหตุการเกิดโรคพิษสุรา พบว่าดื่มสุราครั้งแรกและดื่มสุราซ้ำเพราะเพื่อนชวน และพบว่า บุคลิกภาพตามแบบทดสอบประเมินบุคลิกภาพ MPI มีลักษณะบุคลิกภาพชอบนำกลุ่ม เปิดเผย ส่วนตามแบบทดสอบบุคลิกภาพ PD Scale ลักษณะบุคลิกภาพด้านต่าง อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ส่วนผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ พบว่า ร่างกายทรุดโทรม อารมณ์หงุดหงิด วิตกกังวล เกิดปัญหาในครอบครัว สังคม และ เศรษฐกิจ
click here catch a cheater what is infidelity
link unfaithful husband why women cheat on husbands
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
how to spot a cheater how many people cheat open
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
women looking to cheat link when a husband cheats
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: โรคพิษสุรา, สุรา, เหล้า, สารเสพติด, ยาเสพติด, โรคพิษสุราเรื้อรัง, alcoholism, drug addict, abuse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201380001029

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต