เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: หมอพื้นบ้านและการดูแลสุขภาพตนเอง ของชาวบ้านอีสาน กรณีศึกษา

 

ผู้วิจัย/Authors: กิ่งแก้ว เกษโกวิท, วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี, ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์, เมธินี เจ้าทรัพย์, ศิขิน รัตนทิพย์

ชื่อเรื่อง/Title: หมอพื้นบ้านและการดูแลสุขภาพตนเอง ของชาวบ้านอีสาน กรณีศึกษา

แหล่งที่มา/Source: ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2536

รายละเอียด / Details:

ผลการวิจัยพบว่า ในจำนวนหมอพื้นบ้านทั้ง 18 คน ส่วนใหญ่เป็นหมอผสมผสาน เช่น เป็นทั้งหมอเป่าและหมอสมุนไพร บางคนเป็นทั้งหมอเป่า หมอสมุนไพร หมอน้ำมันและหมอพราหมณ์ ดังนั้น วิธีการบำบัดรักษาโรคจึงผสมผสานกันหลายวิธี โดยทั่วไปขั้นตอนของการรักษา เริ่มตั้งแต่ตรวจดูอาการ ทำการรักษา และปลงคายภายหลังการรักษาหายแล้ว ยกเว้นหมอลำทรงและหมอธรรมที่มีการตั้งคาย ก่อน เพราะเชื่อว่าคายจะช่วยรักษาโรคได้ สำหรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพยามเจ็บป่วยของชาวบ้านนั้น ในกลุ่มเด็กอายุแรกเกิดถึง 1 ปี จะไม่นิยมพาไปหาหมอพื้นบ้านหรือซื้อยากินเอง แต่จะพาไปรักษาที่สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลชุมชน มีเพียงโรคกำเริบโรคเดียวที่ชาวบ้านเชื่อว่าจะต้องไปรักษากับหมอพื้นบ้าน ในกลุ่มเด็กอายุ 1-5 ปี พ่อแม่จะนิยมซื้อยาให้ลูกกินเองมากกว่ากลุ่มเด็กแรกเกิด เป็นจำนวนถึง 8 เท่า ส่วนในกลุ่มชาวบ้านทั่วไป แบบแผนการดูแลสุขภาพยามเจ็บป่วยมีแตกต่างหลากหลาย ทั้งการซื้อยากินเอง เมื่อไม่หายก็จะไปรักษาที่สถานีอนามัย และโรงพยาบาล ตามลำดับ การรักษากับหมอพื้นบ้านในบางโรคที่ตนเองเชื่อถือศรัทธา และการไปรักษาที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลชุมชนในทันทีที่เจ็บป่วย อย่างไรก็ตาม หากการรักษาที่โรงพยาบาลไม่หาย หรืออาการไม่ดีขึ้น ก็จะเปลี่ยนมารักษาด้วยวิธีพื้นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้วิธีลำทรางหรือรักษาควบคู่กัน เหตุผลสำคัญ 4 ประการที่ทำให้ชาวบ้านยังคงใช้วิธีการรักษาแบบพื้นบ้านก็คือ ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติประสบการณ์ในอดีต ชื่อเสียงและความสามารถเฉพาะตัวของหมอพื้นบ้าน และการรักษากับหมอแผนปัจจุบันไม่หายหรืออาการไม่ดีขึ้น
website women that cheat with married men wife cheaters
click here catch a cheater what is infidelity
unfaithful spouse unfaithful husband
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
why men have affairs redirect redirect
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
reasons women cheat go how to cheat on wife
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: สุขภาพจิต, จิตวิทยา, หมอพื้นบ้าน, อิสาน, พฤติกรรม, ชนบท, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, สมุนไพร

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 123360804009

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ