เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิตของผู้มีภาวะความดันโลหิตสูง

 

ผู้วิจัย/Authors: ธนิกานต์ เขื่อนดิน

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตของผู้มีภาวะความดันโลหิตสูง

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

ภาวะความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังอาจทำให้มีปัญหาสุขภาพและโรคทางจิตเวชตามมา การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผู้มีภาวะความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงที่มารับบริการการตรวจรักษาตามนัดที่คลินิกโรคไม่ติดต่อแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลน่าน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2545 จำนวน 146 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล และสุขภาพทั่วไป GHQ-28(General Health Questionnaire-28) ของโกลด์เบิร์ก (Goldberg, 1972) ที่แปลเป็นภาษาไทยและปรับปรุงโดยธนา นิลชัย โกวิทย์, จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง และชัชวาลย์ ศิลปกิจ (2539) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาสุขภาพจิตซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดความผิดปกติทางจิตเวช ร้อยละ 29.45 และไม่มีปัญหาสุขภาพจิตร้อยละ 70.55 โดยกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิตมีอาการวิตกกังวลและนอนไม่หลับ ร้อยละ 9.59 อาการทางกาย ร้อยละ 6.85 ด้านความบกพร่องทางสังคม ร้อยละ 2.05 และด้านอาการซึมเศร้าที่รุนแรง ร้อยละ 1.37 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมุลพื้นฐานในการจัดดำเนินการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตในผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงต่อไป
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
my wife cheated now what read women who cheat with married men
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: สุขภาพจิต, ผู้ปวยโรคความดันสูง, ความดันโลหิดสูง, ภาวะสุขภาพจิต, menta health, hypertension,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 0003

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย