เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

ฐานข้อมูลวิจัยการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต

iTem เรื่อง / Name เจ้าของ / Author ปีที่ผลิต
 ประเมินโครงการสืบสานประเพณีไทยเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช  องุ่น พยุงธรรม 2546 
 ผลของกลุ่มการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรควิตกกังวล  กนกวรรณ ทาสอน 2546 
 การศึกษาบุคลิกภาพความเป็นพยาบาลและพฤติกรรมจริยธรรมของผู้สำเร็จการสึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ศรัณยา โฆสิตะมงคล 2546 
 ความเครียดและรูปแบบการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น  ขวัญพนมพร ธรรมไทย 2546 
 การเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและการใช้ดนตรีบำบัดที่มีต่อความเครียดของสตรีวัยหมดประจำ เดือน : ศึกษาเฉาพะกรณี สตรีแม่บ้าน ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  มธุรส สว่างบำรุง 2546 
 ทัศนคติเชิงไม่สร้างสรรค์ ทักษะการจัดการกับสิ่งเร้าภายในและการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น  รุ้งนภา ผาณิตรันต์ 2546 
 การพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี  บุญชัย นวมงคลวัฒนา 2546 
 ความพึงพอใจต่อการเยี่ยมก่อนผ่าตัดและติดตามประเมินผลหลังผ่าตัดของผู้ใช้บริการผ่าตัดศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  หิรัญญา ศรีศักดิ์พงษ์ 2546 
 การปรับพฤติกรรม : กรณีศึกษาเด็กถูกทารุณกรรม 1 ราย  จันทร์ฉาย เนตรสุวรรณ 2546 
 การฝึกอบรมลูกเสือเพื่อต่อต้าน 4 มหันตภัย  ขจรเกียรติ เครือประดับ 2546 
 โครงการ "เติมใจ...... วัยใส"  วันดี เนตรไสว 2546 
 เลี้ยงลูกด้วยใจห่างไกลยาเสพติด  มาลี นพเก้า 2546 
 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษา สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ชลีรัตน์ เพชรช่อ 2546 
 การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย  อภิชัย มงคล 2546 
 สุขภาพจิตและกลไกทางจิตของผู้ต้องขัง  ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ 2546 
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล  ชุลีวรรณ เพียรทอง 2546 
 ความหวัง ความเข้มแข็งในการมองโลก และคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  สุริย์ฉาย คิดหาทอง 2546 
 สภาวะสุขภาพจิตของนักโทษคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย  อุทยา นาคเจริญ 2546 
 การแก้ไขปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมเครียด  คณะครูผู้สอนในโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 2546 
 การศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักเรียนที่มีอาการและไม่มีอาการอุปทานกลุ่ม  ครุณี พัฒนขจร 2546 
 การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพจิตเด็กนักเรียนที่มาและไม่มาโรงเรียน  กมลิน อุ่นจิตติกุล 2546 
 รายงานการเข้าค่ายโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (โดยใช้เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี)  สรศักดิ์ ไสยะหุต 2546 
 โครงการสุขภาพดีที่ราชประชาฯ  สายันต์ พันธ์ไม้ 2546 
 โครงการสุขภาพใจสานใยครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง  กัลปังหา โชสิวสกุล 2546 
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ  ศุภรัตน์ เวชสุวรรณ 2546 
 การบริการสุขภาพจิตชุมชน : องค์ความรู้จากประสบการณ์  วัชนี หัตถพนม 2546 
 การติดตามการดำเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2545  พิชญ์มณฑน์ สีกำเนิดไทย 2546 
 กรณีศึกษาเรื่องการประเมินผู้กระทำผิดและผลกระทบต่อผู้สูญเสียเหตุการณ์นักเรียนยิงกันตาย วันที่ 6 มิถุนายน 2546 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  บุญศิริ จนศิริมงคล 2546 
 ชุมชนจำลอง : อิสระและโอกาส  ผ่อง อนันตริยเวช 2546 
 ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนในการให้บริการสุขภาพจิต : ศึกษากรณีเจ้าหน้าที่ สถานีอนามัย จังหวัดนนทบุรี  ประพันธ์ วงศ์สวัสดิ์ 2546 
 ความรู้และเจตคติต่อโรคลมชักของแพทย์ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค  อรวรรณ ศิลปกิจ 2546 
 โครงการนำร่องพัฒนาบริการด้วยรูปแบบ Family Ward  กลุ่มการพยาบาล สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 2546 
 ความพร้อมของบุคลากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสุขภาพจิต  ศิริลักษณ์ สว่างวงศ์สิน 2546 
 ผลกระทบของอุทกภัยต่อปัญหาสุขภาพจิต  สมชาย ตันศิริสิทธิกุล 2546 
 ผลของพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น  เพ็ญพรรณ์ ชิตวร 2546 
 การให้การ์ดฮอตไลน์และผลในการป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำ  ชนวน สัมปทาณรักษ์ 2546 
 สุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท  ณัฐิยา พรหมบุตร 2546 
 การศึกษาผลการพัฒนาความพร้อมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข  พัชรัมภา ปราบริปูตลุง 2546 
 ความเครียดและสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดของบุคลากร โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  กรรณิกา ดุษฎี 2546 
 คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ศิริพร วีระเกียรติ 2546 
 การผ่อนคลาย : แนวคิดและปฏิบัติ  อัจฉรา นุตะโร 2546 
 พิธีไล่ผีปอบในช่วงการประชุม APEC : ผลการช่วยเหลือภาวะวิกฤตชุมชน  วัชนี หัตถพนม 2546 
 การศึกษาผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขต 6  ทวี ตั้งเสรี 2546 
 ลักษณะครอบครัวอีสานกับการส่งเสริมสุขภาพจิต  สมพร รุ่งเรืองกลกิจ 2546 
 ประเมินผลการดำนินงานให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ ปีงบประมาณ 2540-2544  องุ่น พยุงธรรม 2546 
 โครงการเยาวชนรักดนตรี  ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ 2546 
 ประสบการณ์ชีวิตของครอบครัวที่มีผู้ป่วยทางจิตเรื้อรังและสถานการณ์ของชุมชน  สมพร รุ่งเรืองกลกิจ 2546 
 การประมินผลกรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบ Case Management  นวพร ตรีโอฐน์ 2546 
 ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อคุณค่าแห่งตนของเยาวชนคดียาเสพติดในบ้านเยาวชนบูรพา  จุฑามาศ แหนจอน 2546 
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อน  มัจฉรี โอสถานนท์ 2546 
 การพัฒนาบริการสุขภาพจิตรูปแบบการส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วยจิตเวช  สมจิตต์ ลุประสงค์ 2546 
 ผลการดูแลผู้ป่วยจิตเภทโดยใช้ระบบผู้บริหารการดูแลต่อทักษะการดูแลตนเองของผู้ป่วย  สมจิตต์ ลุประสงค์ 2546 
 บริการสุขภาพจิต : พัฒนาการเชิงนโยบาย  สมจิตต์ ลุประสงค์ 2546 
 การพัฒนาเครือข่ายการบริการจิตสังคมบำบัดในชุมชนจังหวัดขอนแก่น.  ศิริพร ทองบ่อ 2546 
 ชุมชนจำลอง: อิสระและโอกาส  ผ่อง อนันตริยเวช 2546 
 ผลของการสร้างจินตภาพต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนผ่าตัด  อุบลรัตน์ ดีพร้อม 2546 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  กันนิษฐา มาเห็ม 2546 
 การเตรียมตัวสำหรับความตายของผู้ติดเชื้อเอชไปวี  อุทยา นาคเจริญ 2546 
 ความคิดเห็นของบุคลการกรมสุขภาพจิตต่อกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช  รวินันท์ ทองขาว 2546 
 งานบริการสุขภาพจิตในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในปี 2543-2546  ชนวน สัมปทาณรักษ์ 2546 
 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง  เกตุสุดา ชินวัตร 2546 
 ความรู้ การปฏิบัติและความต้องการการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้านของผู้ดูแลในครอบครัวไทยมุสลิม  ดารา การะเกษร 2546 
 พิธีไล่ผีปอบในช่วงการประชุม APEC: ผลการช่วยเหลือภาวะวิกฤตชุมชน.  วัชนี หัตถพนม และคณะ 2546 
 การดูแลแบบครบวงจรแก่ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  สิริวรรณ เดียวสุรินทร์ 2546 
 ประเมินผลการดำเนินงานให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ ปีงบประมาณ 2540-2544. (The Evaluation on Telephone Counselling for year 1997-2001)  องุ่น พยุงธรรม 2546 
 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความเหนื่อยหน่ายและความตั้งใจลาออกของพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  สุรีย์พร กุมภคาม 2546 
 การศึกษาการสอนทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  สมควร สีทาพา 2546 
 บริการสุขภาพจิต: พัฒนาการเชิงนโยบาย  สมจิตต์ ลุประสงค์ 2546 
 ผลของการจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อการปฏิบัติกิจกรรม และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และการปฏิบัติกิจกรรมของผู้สุงอายุ ชมรมสูงอายุ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  รมิตา คงเจริญ 2546 
 การเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมต่อการเสพสารแอมเฟตามีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม  นิตยา สุมธยาพร 2546 
 ศึกษาการจัดเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลเพื่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  วัชราภรณ์ อุทโยภาศ 2546 
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  ชุลีวรรณ เพียรทอง 2546 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ป่วยโรคจิตเภท และสมาชิกในครอบครัว ที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  ชุลีพร ชูวงศ์ 2546 
 การสร้างสริมสุขภาพในผู้ป่วยเรื้อรัง  อรวมน ศรียุกตศุทธ 2546 
 การศึกษาภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชน  วารีรีตน์ ถาน้อย 2546 
 การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีชีวัดสุขภาพจิตคนไทย  อภิชัย มงคลและคณะ 2546 
 การประเมินผลงานการให้บริการปรึกษาภายใต้การดำเนินงานป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่ลูก  นรีลักษณ์ กุลฤกษ์ 2546 
 บทบาทและการรับรู้ทางวัฒนธรรมของบุตรสาวในการดูแลบิดา มารดาสูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในสังคมอีสาน: กรณีศึกษาในจังหวัดขอนแก่น  รติอร พรกุณา 2546 
 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  สุมิตรา โพธิ์ปาน 2546 
 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตในชุมชน  กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 2546 
 การประเมินผลโครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน  พิมพ์ทอง เจ๊กจันทึก 2546 
 ภาระและความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลกับการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท  ทุลภา บุปผาสังข์ 2546 
 การศึกษาปัญหาของผู้มารับบริการปรึกษาในคลินิกให้การปรึกษา  ศุภรัตน์ เวชสุวรรณ 2546 
 การเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม และรายบุคคลตามทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ระยะเริ่มปรากฎอาการ โรงพยาบาลขอนแก่น  การุณย์ หงษ์กา 2546 
 ความไม่แน่นอนในการเจ็บป่วยและพฤติกรรมการเผชิญความไม่แน่นอนในเด็กวัยรุ่นโรคเอส แอล อี  สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ 2546 
 การประเมินติดตามผลการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชรุ่นที่ 4 โรงพยาบาลสวนปรุง  สุนทรี ศรีโกไสย 2546 
 ความรู้และทัศนคติของบุคลากรต่องานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ปี 2546  นิลวรรณ อึ้งสกุล 2546 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มงานการพยาบาล ความสามารถในการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับประสิทธิผลทีมการพยาบาลของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลจิตเวช  ดวงจันทร์ บัวคลี่ 2546 
 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีธัญญา  องุ่น พยุงธรรม 2546 
 โครงการวิจัยเพื่อเฝ้าระวังรักษาคุณภาพเยาวชนไทย: กรณีศึกษาตัวอย่างนักเรียน-นักศึกษาภาคปกติ ในทุกสังกัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และทบวงมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ  ประทีป มาร์ตินโกมาศ 2546 
 กระบวนการมีส่วนร่วมของพลังชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตบ้านท่าม่วง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  อุไรวรรณ เพ็งหนู 2546 
 การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา  บุญวดี เพชรรัตน์ 2546 
 มิติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองด้านสุขภาพของวัยรุ่นที่ติดสารเสพติด  เวทินี สุขมาก 2546 
 การติดคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต และแนวทางการป้องกัน แก้ไข  ผจงจิต ผาภูมิ 2546 
 ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อวิธีการเผชิญปัญหาของครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ : กรณีศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร  ณรงค์เดช อนุศักดิ์เสถียร 2546 
 การนำหลักการดูแลผู้ป่วยรายกรณีมาใช้ในการดูแลผูป่วยทางจิตในชุมชน  สมภพ รุ่งเรืองกลกิจ 2546 
 ภาวะการดูแลของมารดาเด็กออทิสติก  อรทัย ทองเพ็ชร 2545 
 การสำรวจรูปแบบการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  ไพลิน ปรัชญคุปต์ 2545 
 โครงการสันติสุขร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จันทร์เพ็ญ จันทร์กูล 2545 
 เจตคติต่อการบำบัดรักษาผู้ติดยาบ้าของประชาชนในชุมชนสันติสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สุเมธ ฉายศิริกุล 2545 
 บุคลิกภาพของผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน  ธิดารัตน์ ศรีสุโข 2545 
 พฤติกรรมทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทตามการรับรู้ของผู้ดูแล  ราตรี ภู่บุญ 2545 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสติปัญญา นักเรียนอนุบาล  หทัยรัตน์ ประทุมสูตร 2545 
 กลไกทางจิตและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเยาวชนที่ถูกจับเนื่องจากเสพยาบ้า  พิชิตพงษ์ อริยะวงศ์ 2545 
 ผลของการใช้โปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อการสื่อสารในครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่น  ชินานาฏ จิตตารมย์ 2545 
 ความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคจิตจากแมทแอมเฟตามีน  มธุริน คำวงค์ปิน 2545 
 สุขภาพจิตและความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารดาเด็กออทิสติก  อิชยา เขื่อนมั่น 2545 
 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  สุมณฑา บุญชัย 2545 
 การสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท  วันเพ็ญ ยืนยงแสน 2545 
 การศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิผลขององค์การพยาบาล  ศิรินภา ชี้ทางให้ 2545 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี  ทวีรัตน์ ทองดี 2545 
 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท  จันทร์ฉาย เนตรสุวรรณ 2545 
 ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวเผชิญความจริงเพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองและลดพฤติกรรมเสี่ยงใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น  เนาวรัตน์ กะการดี 2545 
 การประเมินผลโครงการจิตสังคมบำบัดแบบผู้ป่วยในเขตการสาธารณสุขที่ 3  นันทนา ศรีพินิจ 2545 
 ลักษณะพื้นฐานอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด  พนิดา กาวินำ 2545 
 การให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน ลด ละ เลิกเสพสารเสพติดในกลุ่มเพื่อนนักเรียนมัธยมอำเภอชุมพลบุรี  ประยูร ปิดจะยัง 2545 
 กระบวนการสร้างพลังแบบองค์รวม : กาย จิต สังคมบำบัด  รณชัย ตั้งมั่นอนันตกุล 2545 
 การดำเนินการค่ายเยาวชน : ประสบการณ์จากจังหวัดอุบลราชธานี  จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ 2545 
 คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท  เสาวลักษณ์ ยาสุวรรณ 2545 
 กิจกรรมการดำเนินงานชมรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  วันทนา ทิพย์ฆณเฑียร และคณะ 2545 
 โปรแกรมจิตสังคมบำบัดของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในชุมชนคลองเตย  ศศิธร เดชะไกศยะ,สุชาดา หุณฑสาร 2545 
 ค่าความตรงและความเที่ยงของแบบวัดสุขภาพจิตไทยสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน  สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ 2545 
 การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตเด็กด้อยโอกาส  สุภาวดี นวลมณี 2545 
 กระบวนการปรับตัวของภรรยาผู้ป่วยจิตเภท  สุพัตรา ทองคุณ 2545 
 การทดลองหาประสิทธิผลของคู่มือเทคนิคการครองชีวิตคู่  รจนา กุลรัตน์ 2545 
 การศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยระดับชุมชน  อภิชัย มงคล 2545 
 การศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยภาคใต้ (ระดับบุคคล) ประจำปี พ.ศ. 2544  อัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ 2545 
 ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระบบคุณภาพของบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  กรรณิกา ดุษฎี 2545 
 การประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคจิตอย่างต่อเนื่อง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2544  ละเอียด ปัญโญใหญ่ 2545 
 ความสุขของบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร  สมจิตต์ ลุประสงค์ 2545 
 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  บุญพา ณ นคร 2545 
 การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ 2545 
 การเฝ้าระวังดูแลทางสังคม จิตใจ ผู้มีปัญหาซึมเศร้าในโรงพยาบาลส่องดาว  ทีมสุขภาพจิตโรงพยาบาลส่องดาว 2545 
 ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  สุพาณี เกตุเกล้า 2545 
 ผลของการฝึกทักษะชีวิตต่อระดับความรู้สึกถึงคุณค่าในด้านตัวเองของเยาวชนกระทำผิดกฎหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนบ้านปรานีและบ้านอุเบกขา  สุพาณี เกตุเกล้าและคณะ 2545 
 การศึกษาความต้องการและความฝันของผู้ต้องขังสตรีในทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลา  พิไลรัตน์ ทองอุไร 2545 
 ผลกระทบของอินเตอร์เน็ตต่อสุขภาพจิตของผู้ใช้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ลักษณา พลอยเลื่อมแสง 2545 
 การสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุที่รับบริการในคลินิกจิตเวช  สรินดา น้อยสุข 2545 
 ผลการดำเนินงานระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ทาง E-mail ณ จังหวัดนำร่อง : อำนาจเจริญและยฌสธร  จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน 2545 
 การศึกษาผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบโซนจังหวัด  วัชนี หัตถพนม 2545 
 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบบริการคลายเครียดด้วยระบบการบริหารงาน  นวพร ตรีโอษฐ์ 2545 
 การประเมินผลโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ภาวินี ธนบดีธรรมจารี 2545 
 การสร้างโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยพลังอำนาจของอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกันสุขภาพจิตในชุมชน จังหวัดพังงา  บุญวดี เพชรรัตน์ 2545 
 โครงการเครือข่ายเยาวชนเพื่อสุขภาพ  เนตรนภา ภมะราภา 2545 
 ผลการดำเนินงานโครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2545  เชาวนี คำโฮม 2545 
 ประเมินผลการติดตามเยี่ยมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร  วิภาดา คณะไชย 2545 
 กระบวนการมีส่วนร่วมของพลังชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต  อุไรวรรณ เพ็งหนุ 2545 
 พฤติกรรมการปรับตัวของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท  วิมาลา เจริญชัย 2545 
 การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนากลุ่มช่วยเหลือตนเอง  วิมลพรรณ นิธิพงศ์ 2545 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน  อรพรรณ สุนทวง 2545 
 โครงการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร 2545 
 การสำรวจแหล่งช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน  จิตรประสงค์ สิงห์นาง 2545 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ในจังหวัดนครพนม  หยกฟ้า บุญชิต 2545 
 การศึกษาปัจจัยที่ทำให้ญาติล่ามขังผู้ป่วยจิตเวชในเขตจังหวัดหนองคาย  จุรัญ อึ้งสำราญ 2545 
 การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีน  อุลิศ สมบัติแก้ว 2545 
 ประสบการณ์ของผู้ดูแลในครอบครัวในการดูแลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตเวช  ปิยะฉัตร สะอาดเอี่ยม 2545 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครพนม  สมจิตต์ ลุประสงค์ 2545 
 ความสำนึกในคุณค่าแห่งตนของวัยรุ่น  อุทัยวรรณ พิทักษ์วรพันธ์ 2545 
 ผลการสำรวจความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  รัตน์ติกาล วาเพชร 2545 
 โปรแกรมบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  จุฑารัตน์ เต็งรัตนประเสริฐ 2545 
 การปรับพฤติกรรมทางปัญญา : กรณีศึกษา  สกาวรัตน์ พวงลัดดา 2545 
 การประเมินโครงการช่วยเหลือและป้องกันปัญหาภาวะซึมเศร้า และการเสื่ยงต่อการฆ่าตัวตาย  อภิชัย มงคล 2545 
 ความผาสุกของผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มารับการรักษาที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ  วาสนา เกษมสุข 2545 
 ผลของการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ต่อภาวะความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของผู้ป่วยเอดส์  ปรีชา เพี้ยนสำอางค์ 2545 
 การพาผู้ป่วยจิตเวชเข้าร่วมกิจกรรมสังคมภายนอกโรงพยาบาล  สมพร รุ่งเรืองกลกิจ 2545 
 ความพึงพอใจและพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้ป่วยในโครงการช่วยเหลือและป้องกันปัญหาภาวะซึมเศร้าและการเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย  อภิชัย มงคล 2545 
 คู่มือการฝึกสมาธิและการจินตนาการในเด้กสามธิสั้น อายุ 5-11 ปี  อัมพร หัสศิริ 2545 
 การลดความเครียดโดยวิธีให้คำปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางใน ญาติผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โสภา มุสิโก 2545 
 ผลของการให้คำปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ ร่วมกับการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยภายหลังการพยายามฆ่าตัวตาย  วราภรณ์ อภิทนาพงศ์ 2545 
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้บุหรี่ของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาล  จิตรา จินารัตน์ 2545 
 การเสริมสร้างความหวังในผู้ป่วยจิตเภทด้วยกระบวนการกลุ่ม  ศักดา ขำคม 2545 
 การให้ความรู้ผู้ป่วยจิตเภทหญิงในการจัดการกับภาวะหูแว่วด้วยตนเอง  ประคอง นาโพนทัน 2545 
 ความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยลมชัก  จรัญญา สงวนเผ่า 2545 
 การรับรู้ของผู้ป่วยจิตเภทต่อการได้รับข้อมูลย้อนกลับในการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมบำบัด  สมพร รุ่งเรืองกลกิจ 2545 
 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท  สาวิตรี อรกูล 2545 
 ผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ดูแลแบบองค์รวม ต่อภาระและความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช  นพรัตน์ ไชยชำนิ 2545 
 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนจำลอง  ผ่อง อนันตริยเวช 2545 
 ผลของการใช้โปรแกรมการสอนก่อนการจำหน่ายกับผู้ป่วยจิตเภทและญาติโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  ชลพร กองคำ 2545 
 โครงการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ชัญญานุช จรูญธรรม 2545 
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถของญาติในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้านกรณีศึกษา : โรงพยาบาลอุดรธานี  พรทิพย์ วชิรดิลก 2545 
 อิสระภาพของผู้ป่วยทางจิตที่ถูกล่ามขัง : กรณีศึกษาผู้ป่วย 7 ราย  สิวลี เปาโรหิตย์ 2545 
 ผลการดำเนิงานการช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติในการปลดโซ่ตรวนตามศักยภาพของชุมชนในจังหวัดสกลนคร  วรรณภา สาโรจน์ 2545 
 การให้การช่วยเหลือผู้ป่วยล่ามขังโดยใช้วิธีการทำกลุ่มชุมชนบำบัด  วรางรัตน์ ทะมังกลาง 2545 
 การประเมินโครงการการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์นอกเวลาราชการ  วัชราภรณ์ อุทโยภาศ 2545 
 ความพึงพอใจต่อการบริการการพยาบาลของครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ได้รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี  สุภารัตน์ ไวยชีตา และคณะ 2545 
 สุขภาพจิตของผู้มีภาวะความดันโลหิตสูง  ธนิกานต์ เขื่อนดิน 2545 
 กลไกทางจิตและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเยาวชนที่ถูกจับเนื่องจากเสพยาบ้า  พิชิตพงษ์ อริยวงศ์ 2545 
 การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันสารเสพติดในจังหวัดอำนาจเจริญ  อัญชลี ศิลาเกษ 2545 
 ความเครียด การเผชิญความเครียด และความผาสุกในชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1  วิภาวรรณ ชอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ 2545 
 การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องของหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี  สุดาพรรณ ธัญจิรา และคณะ 2545 
 ผลของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี  ลักษณี มีนะนันท์ และคณะ 2545 
 คุณภาพการดูแลด้านจิตสังคมตามการรับรู้ของผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  สมสมัย สุธีรศานต์ 2545 
 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่าตัด ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  วิภา ดุรงค์พิศิษฎ์กุล และ นรีมาลย์ นีละไพจิตร 2545 
 ความต้องการของครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายของชีวิต  วิภา ดุรงค์พิศิษฎ์กุล 2545 
 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  บุญพา ณ นคร 2545 
 ความสามารถของญาติในการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโครงการญาติมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลสวนปรุง  นิศากร แก้วพิลา 2545 
 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  พชรชัย เรือนสิทธิ์ 2545 
 การใช้จิตบำบัดกลุ่มในการส่งเสริมความหวังของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ชลธิดา สิมะวงศ์ 2545 
 ความเข้มแข็งอดทน และความเครียดของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ  รัตรน์ตนา อ้นภู 2545 
 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน  มานี ปิยะอนันต์ 2545 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการบริการบุคคลปัญญาอ่อนในวัยเด็กที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  อารี เวชาคม 2545 
 การเตรียมก่อนการจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยจิตเวช  สกาวรัตน์ พวงลัดดา 2545 
 โครงการพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่กลับมารักษาตามนัด  จิดารัตน์ พิมพ์ดีด และคณะ 2545 
 ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยจิตเวชและญาติที่มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  กาญจนา เหมะรัต 2545 
 การศึกษาภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  วรางรัตน์ ทะมังกลาง 2545 
 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับคุณภาพการบริการพยาบาลในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  พันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ 2545 
 การพัฒนาระบบการดูแลผู้เจ็บป่วยทางจิตแบบพยาบาลเจ้าของไข้  กชพงศ์ สารกา 2545 
 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน  เอกอุมา วิเชียรทอง 2545 
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้ สิ่งเร้า ความเครียด ของญาติขณะนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ในหอผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน  บุญวดี เพชรรัตน์ 2545 
 การพัฒนาระบบการมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้ในการดุแลผู้ป่วยจิตเวช  ชุลีวรรณ เพียรทอง 2545 
 การประเมินความเชื่อถือได้ของแบบทดสอบ The wechsler abbreviated scale of intelligence ฉบับภาษาไทย  กนกรัตน์ สุขะตุงคะ 2545 
 การสัมมนาญาติและเครือข่ายจิตเวชของผู้ป่วยเรื้อรังค้างโรงพยาบาลนานเกิน1 ปี  กัลยา อันชื่น 2545 
 การทดลองหาประสิทธิผลของคู่มือเทคนิคการครองชีวิตคู่ (An Experiment on Effectiveness of Marital Technigues Guidance Book)  รจนา กุลรัตน์ สส.ม. 2545 
 ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามการรับรู้ในความสามารถตนเอง  เวทินี สุขมาก 2545 
 ผลของการฝึกการแก้ปัญหาต่อความเข้มแข็งในการมองโลกของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท  ศรีสุดา วนาลีสิน, และคณะ 2545 
 การประเมินโครกงารนำร่องการอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง  ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ 2545 
 สุขภาพจิตของตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร  อัจฉรา จรัสสิงห์ 2545 
 การให้บริการคลายเครียดในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนในเขต 4  ภัทรา ถิรลาภ 2545 
 คุณภาพชีวิตและผลกระทบจากความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็ง  นิยา สออารีย์ 2545 
 ผลของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาที่มีต่อระดับความเครียด  สุจิรา จรัสศิลป์ 2545 
 พฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์  ถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์ 2545 
 ชีวิตที่มความสุขของผู้สูงอายุในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาบ้านไก่นา อำเภอเมือง  พีระศักดิ์ ศรีฤาชา 2545 
 อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุภายหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  บุศรา เอี้ยวสกุล 2545 
 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวและภาวะสุขภาพของเด็กวัยรุ่นตอนต้น  รุจา ภู่ไพบูลย์ 2545 
 สภาพความเครียดจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอิเลคโทรนิคส์  สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ 2545 
 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับคุณภาพการบริการพยาบาลในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธาสารณสุข  พันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ 2545 
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเองและความรู้สึกสิ้นหวังในเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง  ฐปนีย์ ตั้งจิตภักดีสกุล 2545 
 ปัจจัยเสี่ยงของการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในสตรีที่แต่งงานแล้ว ที่มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร  สุภัทรา วงศ์คำ 2545 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพยายามฆ่าตัวตาย : กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  บัวลอย นนทะนำ 2545 
 การพัฒนาระบบเครือข่ายงานสุขภาพจิต  ชุลีวรรณ เพียรทอง 2545 
 การศึกษาคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ และความพึงพอใจต่อการพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวช แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  วันลาภ เหรียญโมรา 2545 
 การประเมินผลโครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้าและผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ภายใต้กระบวนการขอรับรอบคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา)  เอกอุมา วิเชียรทอง 2545 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาครอบครัวไทยที่ดูแลสมาชิกครอบครัวที่ป่วยทางจิต  สมพร รุ่งเรืองกลกิจ 2545 
 การวิเคราะห์มโนมติของการเปลี่ยนผ่าน  พรทิพย์ มาลาธรรม 2545 
 ประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการใช้ศาสนาพุทธดูแลสุขภาพจิต  วันดี สุทธรังษี 2545 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนาการของเด็กออทิสติกในคลินิกจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  อุไร มนต์สถาพร 2545 
 ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของผู้ที่ให้การดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  เลิศฤทธิ์ บัญชาการ 2545 
 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ความรู้ เทคนิค วิธีการคลายเครียดด้วยตนเองในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น  เพ็ญศิริ สมใจ 2545 
 ผลของการเข้าค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ที่มีต่อจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2  ณัฐพงศ์ เชื้อสระคู 2545 
 อัตมโนทัศน์ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุวัดป่าแสนอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  สุดารัตน์ พุฒพิมพ์ 2545 
 การประเมินผลโครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน  พิมพ์ทอง เจ๊กจันทึก 2545 
 การศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย The study to develop thai mental health indicator.  อภิชัย มงคล 2545 
 การสำรวจภาวะสุขภาพจิตคนไทยระดับจังหวัดในพื้นที่การสาธารณสุขเขต 7 พ.ศ. 2542.  สุมนา ศรีชลาชัย 2545 
 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด  นันทา เล็กสวัสดิ์ 2545 
 ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลในการบอกความจริงเกี่ยวกับความเจ็บป่วยแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์  พจนา วิภามาศ 2545 
 ปรากฎการณ์การเตรียมตัวสำหรับความตาย : กรณีศึกษาผู้ป่วยเอดส์  กิตติกร นิลมานัต 2545 
 ต้นเหตุความเครียด ระดับความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดในนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  รุ่งทิพย์ โพธิ์ชุ่ม 2544 
 การถูกล่วงเกินทางเพศโดยครูชายของนักเรียนชาย: ปัญหา ผลติดตาม และการป้องกัน  พรรณพิมล หล่อตระกูล พ.บ.* มาโนช หล่อตระกูล พ.บ.** 2544 
 การศึกษาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาต้านโรคจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา The impact of using antipsychotic on psychotric patient's way of life  ศิริลักษณ์ สว่างวงศ์สิน, สุพัฒนา สุขสว่าง, ทิวาพร ฟูเฟื่อง 2544 
 การประเมินผลโครงการดำเนินงานสุขภาพจิตโดยพระสงฆ์  อัญชลี ประคำทอง 2544 
 การศึกษาหาเกณฑ์มาตรฐานของแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สาโรช คำรัตน์ 2544 
 รูปแบบการช่วยเหลือผู้ป่วยล่ามขัง : กรณีศึกษา  วรางรัตน์ ทะมังกลาง 2544 
 คุณภาพการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสเอดส์ในเขต 10  สุนทร ศรีโกไสย 2544 
 โครงการสัมมนาญาติผู้ป่วยโรคจิตและอสม. ในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  วรางรัตน์ ทะมังกลาง 2544 
 บทบาทพระสงฆ์และผู้สูงอายุในการเป็นผู้นำด้านสุขภาพจิตจังหวัดสุโขทัยปี 2544  ปิยะนันท์ รักษ์บริสุทธิศรี 2544 
 การสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตผู้ให้บริการทางเพศเชิงจิตพิสัย  พยนต์ หาญผดุงกิจ พ.บ. อัญชลี ตริตระการ พย.บ., พย.ม.(การพยาบาลอนามัยชุมชน) 2544 
 ผลของโปรแกรมการยกระดับจิตสำนึกเพื่อคลายเครียดในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1  นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล พ.บ. 2544 
 แบบวัด Hamilton Rating Scale for Depression : การวิเคราะห์การรวมกลุ่ม  อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ พย.บ., ค.ม. รณชัย คงสกนธ์ พ.บ., น.บ., วท.ม.** 2544 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จังหวัดกระบี่  สุจิตรา ภูเก้าล้วน 2544 
 การประเมินผลโครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามขังในชุมชน จังหวัดสกลนคร  ไพลิน ปรัชญคุปต์ 2544 
 ปัจจัยที่มีผผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี  วรัฎฐา สวนน้อย 2544 
 การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มผู้ป่วยจิตเภทที่ป่วยซ้ำและไม่ป่วยซ้ำ  เพชรี คันธสายบัว 2544 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  ประทุมมาศ ขะชาตย์ 2544 
 การพัฒนาคนหรือสร้างคนให้เป็นมนุษย์มีความสุข นมนุษย์ที่มีความสุข  สีใบตอง บุญประดับ 2544 
 การศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย  อภิชัย มงคล พ.บ.* วัชนี หัตถพนม พย.บ.* ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ ว.ท.ม.* วรรณประภา ชลอกุล อนุ.ป.พยาบาล* ละเอียด ปัญโญใหญ่ ก.ศ.บ.* สุจริต สุวรรณชีพ พ.บ.** 2544 
 การศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยภาตใต้ (ระดับบุคคล) ประจำปี พ.ศ 2544 The Study Mental Health Indicator of Southern Thailand (Individual) Bisical yeat 2001  อัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ 2544 
 กลุ่มบำบัดสำหรับพ่อแม่ของเด็กที่เป็นโรคเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน  ศิริไชย หงษ์สงวนศรี พ.บ. 2544 
 การนำ case management มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชในชุมชน  สมพร รุ่งเรืองกลกิจ 2544 
 โครงการพัฒนาเจตคติและทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในงานสุขภาพจิตชุมชน  นัยนันต์ เตชะวณิช 2544 
 ความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการให้บริการสุขภาพจิต  เสาวณีย์ เข็มพุดซา 2544 
 ความภุมิใจแห่งตนเองและภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่ใช้ยาบ้า  อนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์ 2544 
 การศึกษาโรคอุปทานกลุ่มในโรงเรียน อำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา  วิภูษิตา มั่นเกษตรกิจ 2544 
 ผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีต่อบุคลิกภาพและเชาวน์อารมณ์  พริ้มเพรา ดิษยวณิช ปร.ด. 2544 
 ความสุขและสุขภาพจิตในบริบทของสังคมไทย  อภิชัย มงคล, และคณะ 2544 
 โครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อน จังหวัดนครพนม  สสจ. นครพนม รพ. จิตเวชนครพนม และรพ. นครพนม 2544 
 ลักษณะทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ภมริน เชาวนจินดา 2544 
 การวิจัยสำรวจภาวะสุขภาพจิตชาวไทยภูเขา  มนตรี นามมงคล 2544 
 การสำรวจปัญหาของผู้มารับบริการปรึกษาของศูนย์บริการปรึกษา โรงพยาบาลอินทร์บุรี  ศูนย์บริการปรึกษาโรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2544 
 การประเมินผลโครงการส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครอบครัว  อัญชุลี ประคำทอง 2544 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถทางอารมณ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีปัญหาการเรียน  กาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์ 2544 
 การประเมินโครงการการพัฒนาเครือข่ายงานสุขภาพจิต จังหวัดศรีสะเกษ  เกียรติสุดา ธรรมโรจน์ 2544 
 การนำเทคโนโลยี "การป้องกันและช่วยเหลือพฤติกรรมฆ่าตัวตายลงใช้ในชุมชน"  ศุภรัตน์ เอกอัศวิน 2544 
 การทารุณทางเพศในเด็ก : ผลกระทบต่อครอบครัวและกลไกการปรับตัว  วัชรี อ้นนาค 2544 
 ผลการทำกิจกรรมบำบัดต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรม  จริยา วัฒนโสภณ 2544 
 การวิจัยประเมินผลโครงการประชาสังคมกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน  ศิริวรรณ เพียรสุข 2544 
 การเผชิญปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภิอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  สาโรช คำรัตน์ 2544 
 สัมพันธภาพในครอบครัวของผู้ป่วจิตเวชในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  วัชราภรณ์ อุทโยภาศ 2544 
 โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่น  ปราณี ประไพวัชรพันธ์ 2544 
 การสำรวจผู้ป่วยโรคจิตในจังหวัดสกลนคร  วิภาดา คณะไชย 2544 
 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวช : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ป่วยจิตเวชในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2544 
 กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์  สุปราณี แพร่ภิญโญ 2544 
 ประสิทธิผลของโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อคลายเครียด  ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ 2544 
 ผลกระทบทางใจของผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ในครอบครัว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการสาธารณสุข (PATH) 2544 
 องค์ความรู้จากการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวในชุมชนจังหวัดสกลนคร  ไพลิน ปรัชญ์คุปต์ 2544 
 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตโดยเครือข่ายสุขภาพจิต จังหวัดอุบลราชธานี  รัตติยา ทองแสง 2544 
 ทัศนคติของผู้ป่วยและบุคลากรต่อกิจกรรมสันทนาการในหอผู้ป่วย  วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 2544 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช  กนกพร แก้วเที่ยงและคณะ 2544 
 พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดของชาวเขา Pain Coping Behavior During Labor of Hikk Tribe  ศุภลักษณ์ อิ่นแก้ว และคณะ 2544 
 ความเป็นห่วง ความวิตกกังวล และความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหลอดเลือดทางรังสี  คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และคณะ 2544 
 การศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพ ความเครียด และการออกกำลังกายของสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน  รัชนี สรรเสริญ 2544 
 การศึกษาความเครียบด การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาล  บุศรินทร์ หลิมสุนทร 2544 
 ปัจจัยที่ทำให้ญาติทอดทิ้งผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  สมประสงค์ ศิริวงศ์ และคณะ 2544 
 บทความวิชาการ Power Analysis กับงานวิจัยทางการพยาบาล  นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์ 2544 
 ภาวะสุขภาพจิตของแม่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรีในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ  นันทวัน สุวรรณรูป และคณะ 2544 
 ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของนักศึกษาพยาบาล  สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล 2544 
 บทความวิจัย ความต้องการเป้าหมายและสถานการณ์ที่เอื้อต่อการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการสายงานพยาบาลสภากาชาดไทย  ลดาวัลย์ รวมเมฆ 2544 
 ปัจจัยบางประการ ความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเอง และความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัด  สุภาพ อารีเอื้อ และคณะ 2544 
 ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ : กรณีการเลื่อนผ่าตัด  สมพร ชินโนรส และวรรธกร รักอิสสระ 2544 
 ความูพึงพอใจของผู้ป่วยที่ใช้บริการรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  พินิจ ปรีชานนท์ และวนิดา วิรยศิริ 2544 
 ภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียคู่ชีวิต : กรณีศึกษา  ศิริวรรณ เครือวิริยะพันธ์และ สมพร ชินโนรส 2544 
 แบบแผนของความอ่อนล้า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด  ปิยวรรณ ปฤษณภานุรังษี และคณะ 2544 
 การจัดบริการด้านสุขภาพจิตในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  วารุณี เทียนเครือ 2544 
 การพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี  โรงพยาบาลพระสรีมหาโพธิ์ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี 2544 
 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตโดยเครือข่ายงานสุขภาพจิต จังหวัดอุบลราชธานี (Development of Patterns for Caring the Psychotic patients by the Mental Health network in Ubonratchathani province  รัตติยา ทองแสง, ดรุณี คชพรหม, จิรังกูร ณัฐรังสี 2544 
 ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อบทบาทของบิดาในการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และทางสติปัญญาแก่บุตรปฐมวัย ในอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  กัลปังหา โชสิวสกุล 2544 
 โปรแกรมป้องกันการละเมิดทางเพศสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา  เบญจพร ปัญญายง 2544 
 การพัฒนาสุขภาพจิตเด็กด้อยโอกาส  อนันต์ อุ่นแก้ว 2544 
 โครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยทางจิตที่ล่ามขัง จังหวัดกาฬสินธุ์  วรรณภา สาโรจน์ 2544 
 ศิษย์มีพฤติกรรมรุนแรงต่อครู : กรณีศึกษา  จิดารัตน์ พิมพ์ดีด 2544 
 ผลการใช้โปรแกรมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบต่อความเครียดในผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ หมู่บ้านท่าแร่ จ. สกลนคร : กรณีศึกษา  วัชนี หัตถพนม 2544 
 การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานจิตเวชเชิงรุกในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นระหว่างรูปแบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน และรูปแบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณี (Case management)  นวพร ตรีโอษฐ์ 2544 
 การศึกษานโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตคนไทย  อภิชัย มงคล, วัชนี หัตถพนม,เอกอุมา วิเชียรทอง, สิวลี เปาโรหิตย์ 2544 
 ภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในบรรยากาศการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล 2544 
 โครงการ "รักบริสุทธิ์" ส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทย  สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 2544 
 วิธีปรับเปลี่ยนระบบคิด ด้วยองค์ประกอบองค์ที่ 8 ในทางสายกลางของพระพุทธเจ้า เพื่อสร้าง ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมพล อดุลยเดช  นวลเพ็ญ ชิเชียรโชติ 2544 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทำงาน  กลุ่มงานจิตเวชและกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีสะเกษ 2544 
 ความเครียดทางปัญญาต้องแก้ด้วยปรัชญา  กีรติ บุญเจือ 2544 
 การประเมินผลโครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยที่ถูกล่ามขังในพื้นที่การสาธารณสุขเขต 2  นันทนา ศรีพินิจ 2544 
 โครงการเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น  รัตนะ วรบัณฑิต 2544 
 การศึกษาอัตราความชุกของภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า ของผู้สูงอายุในจังหวัดนครสวรรค์  คณะทำงานโครงการวิจัยผู้สูงอายุ 2544 
 การศึกษาอัตราความชุกของภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า ภาวะสุขภาพทั่วไปและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา  วันเพ็ญ เชาว์เชิง, กรเกศ พรหมดี 2544 
 โครงการค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน  รัตนะ วรบัณฑิต 2544 
 หลักการให้คำปรึกษาครอบครัวของคนพิการทางจิต  พัฒน์ วัฒนสินธุ์ 2544 
 ผลของโปรแกรมการปรับอัตมโนทัศน์ต่อความพร้อมในการออกสู่สังคมของเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย  เบญจวรรณ สามสาลี 2544 
 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครอบครัว  กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลราชานุกูล 2544 
 การขยายผลโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตแบบครบวงจร  สุวดี ศรีวิเศษ 2544 
 การดูแลสภาพจิตใจของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 
 การนำหลักธรรมในพุทธศาสนาและการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาอัตมโนทัศน์ในเยาวชนกระทำผิดชาย สถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สุจิรา วัชัยดิษฐ 2544 
 การเกื้อกูลทางด้านสังคมของผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในช่วงระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2543  สงวนศรี แต่งบุญงาม 2544 
 การศึกษาปริมาณความต้องการการพยาบาล ของผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด ระยะถอนพิษยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์  สมจิตต์ วงษ์ปา 2544 
 ความสัมพันธ์ระหว่างยาต้านอาการโรคจิตและการตายอย่างปัจจุบันทันด่วนของผู้ป่วยโรคจิตในโรงพยาบาลจิตเวช.  เกษราภรณ์ เคนบุปผา. 2544 
 เจตคติต่อปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นและการปรับตัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ เขตกรุงเทพมหานคร  อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์ 2544 
 การสำรวจความเครียด การจัดการกับปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี  อรุณี เกษรอุบล 2544 
 ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช  วงเดือน สุนันตา 2544 
 ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  พรชัย จูลเมตต์ 2544 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  รัตนา รัตนพิทักษ์ และคณะ 2544 
 ปัญหาพฤติกรรมและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 4 ภาค  ธีรภา เกษประดิษฐ์ 2544 
 Behavioral problems of children at remand homes in the four regious of thailand  Teerapa Getpradit 2544 
 การศึกษาปรากฎการณ์ความเชื่อเรื่องสุขภาพ กรณีศึกษาเรื่องผีปอบตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นและศูนย์สุขภาพจิตเขต 6 2544 
 เปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกที่ทีพฤติกรรมดี และพฤติกรรมไม่ดี  วราภรณ์ แขมมี 2544 
 ความเครียดในบทบาท พฤติกรรมเผชิญความเครียด และการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะสุขภาพจิตของสตรีทำงานนอกบ้าน เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  พิมพ์ทอง เจ๊กจันทึก 2544 
 ผลของ "ค่ายเยาวชนครอบครัวอบอุ่น" ต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมป้องกันการเสพยาบ้าในนักเรียนกลุ่มเสี่ยงชั้นมัธยมศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  วิโรจน์ วงษ์สิริยะเดช 2544 
 การพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชนเชิงรุกแบบมีส่วนร่วม  รพ. จิตเวชนครพนม 2544 
 แบบวัดจริยธรรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือ  ถาวร รามโยธิน 2544 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับยาบ้า ความเชื่ออำนาจด้านสุขภาพกับพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่อการใช้ยาบ้าในนักเรียนมัธยมปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  กรเกศ พรหมดี 2544 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลอาการวิตกกังวลซึ่งเป็นอุปนิสัย กับอาการวิตกกังวลขณะเผชิญของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอาการพื้องอย่างรุนแรง  ปิยภาณ์ ปัญญาวชิร 2544 
 การวิจัยประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อป้องกันสารเสพติด ในจังหวัดอำนาจเจริญ  อัญชลี ศิลาเกษ 2544 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเป็นบิดามารดาที่กระทำทารุณกรรมต่อบุตรวัยก่อนเรียน  ราตรี อร่ามศิลป์ 2544 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนจากคู่สมรส การเปลี่นยนบทบาทเป็นมารดา และอาการซึมเศร้าภายหลังคลอด  พรทิพย์ วงศ์วิเศษสิริกุล 2543 
 ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเน้นทฤษฎีการพิจารณาเหตุผลและอารมณ์และการให้ข้อสนเทศที่มีต่อการพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชนในสถานฝึกและอบรมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น  สุพิน พ้ิมพ์เสน 2543 
 ปัจจัยเสี่ยงต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในภาคใต้ตอนล่าง  นวลตา อาภาคัพกุล 2543 
 ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น  อุบลวรรณ เรือนทองดี 2543 
 ผลการศึกษาโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มตามแนวคิด พิจารณาความเป็นจริงต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการใช้สารเสพย์ติด  เพ็ญศรี ไชยุ, วีณา มิ่งเมือง 2543 
 ประสิทธิผลการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองในการแก้ปัญหาภาวทุพโภชนาการของเด็กแรกเกิด-5 ปี  อัญชนา ภูโชคศิริ 2543 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น  จุลจราพร ศรีเพชร 2543 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าภายหลังสูญเสียการตั้งครรภ์  พรทิพย์ วงศ์วิเศษสิริกุล 2543 
 ผลของกลุ่มสุขภาพจิตศึกษาต่อภาระด้านนามธรรมของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท  สกาวรัตน์ พวงลัดดา 2543 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต ของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต  วัชนี หัตถพนม 2543 
 เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคลมชัก  อรวรรณ ศิลปกิจ 2543 
 ผลของการใช้การอุปมาอุปไมยในการให้คำปรึกษาต่อความรู้สึกเกี่ยวกับ การสูญเสียภาพลักษณ์ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมออก  จุรีพันธ์ เปรมปรีดิ์ 2543 
 การยอมรับบริการให้การปรึกษาและตรวจเชื้อเอดส์ในประชากรภาคเหนือของประเทศไทย  ชุลีพร จิระพงษา, ทวีทรัพย์ ศิระปรภา, ศิริ วรรณ ดำเนินสวัสดิ์ 2543 
 คุณภาพชีวิตของคนไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2541  สุวัฒน์ มหันตนิรันดร์กุล, ปริทรรศ ศิลปกิจ, วนิดา พุ่มไพศาลชัย 2543 
 การสร้างแบบวัดคุณภาพชีวิตวัยรุ่นไทย  สมัย ศิริทองถาวร และคณะ 2543 
 ผลของการพยาบาลตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดของบิดามารดาผู้ป่วยในหน่วยบำบัดพิเศษเด็กต้องการรับรู้ปัจจัยความเครียด  เพ็ญศรี รักษ์วงศ์ 2543 
 ผลการสำรวจเสียงสะท้อนของผู้รับบริการคลินิคกระตุ้นพัฒนาการ  นิภาพร ลครวงศ์, โกสุม จิตตยโสธร, นภาพร ตั้งพูลผลวนิชย์ 2543 
 ความชุกและภาวะสุขภาพจิตของคนไทยที่ติดสุรา  ปริทรรศ ศิลากิจ, วนิดา พุ่มไพศาสตร์, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ 2543 
 ผลการบำบัดทางจิตสังคมในผู้ป่วยภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้า(รายงานผู้ป่วย 1 ราย)  อรวรรณ ลี่ทองอิน 2543 
 ความรู้ เจตคติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิต และสัมพันธภาพต่อผู้ป่วย : กรณีศึกษาญาติผู้ดูแลที่นำผู้ป่วยมารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชในภาคกลาง  ชลพร กองคำ. 2543 
 อีคิวของเด็กออทิสติค  จิตติรัตน์ พุกจินดา 2543 
 พฤติกรรมก้าวร้าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  อนันต์ อุ่นแก้ว, สารการ กชพงศ์ และ ศักดา ขำคม 2543 
 พฤติกรรมการนิเทศงานการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเลิดสิน  รัตนา ศิริจีระชัย 2543 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้-การรับรู้กับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนแออัดเขตบางรัก กรุงเทพฯ  ปิยวรรณ ค้ำพันธุ์ 2543 
 การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่นในโรงเรียน  ธิดารัตน์ คณึงเพียร 2543 
 โครงการสุขภาพจิตครอบครัว "ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งด้วยพลังแห่งความรัก"  นวลละเอียด เนื้ออ่อน และคณะ 2543 
 โครงการทดลองช่วยเหลือเด็กถูกทารุณกรรมโดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  วัลภา วงศ์สารศรี, ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์, ปริทัศน์ วาทิกทินกร 2543 
 ทักษะชีวิต พิชิตอุปสรรค  ทรงศิริ ยุทธวิสุทธิ, จิณห์จุฑา ฤทธิ์สวัสดิ์ 2543 
 โครงการบริการสุขภาพเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าที่บ้าน  สิริวรรณ เดียวสุรินทร์, แพรวพรรณ ตันสกุล, จรุงทิพย์ ฟองฟุ้ง และคณะ 2543 
 การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวช  ผการัตน์ ถาวรวงศ์ และคณะ 2543 
 ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชของโรงพยาบาลสวนปรุง  สุนทรี ศรีโกไสย และคณะ 2543 
 การให้บริการปรึกษาก่อนพบแพทย์ ในผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ณ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง  เกตุสุดา ชินวัตร, จิต เจียงวรรธนะ, สุนทรี ศรีโกไสย 2543 
 ผลของการฝึกอานาปานสติภาวนาที่มีต่อภาวะสุขภาพจิต  สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์ 2543 
 องค์ความรู้ที่ได้จากการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวในชุมชน  ไพลิน โพธิ์สุวรรณ์ และคณะ 2543 
 การทบทวนการลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจำหน่าย โรงพยาบาลสวนปรุง  กิตติวรรณ เทียมแก้ว, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, ภาวดี (กิตติคุณ) การเร็ว, นิฐนารถ อินต๊ะ 2543 
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับรูปแบบการจัดการกับปัญหาในเยาวชนที่กระทำผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง  อนงรัตน์ เหล่าเขตรกิจ 2543 
 ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ธิดารัตน์ ศรีสุโข 2543 
 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับรถประสบอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร  วัลภา วงศ์สารศรี 2543 
 ความเครียดและรูปแบบการแก้ปัญหาของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, มาลัย เฉลิมชัยนุกูล 2543 
 การประเมินผลการช่วยเหลือเด็กถูกทารุณกรรมแบบสหวิชาชีพ ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์, วัลภา วงศ์สารศรี, ปริทัศน์ วาทิกทินกร, วนิดา เปาอินทร์ 2543 
 การตรวจสอบความเชื่อถือได้และความแม่นตรงของแบบวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ (CSQ-8) ฉบับภาษาไทยกับการรักษาทางจิตเวช  รณชัย คงสกนธ์, ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 2543 
 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่องานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา  วรนันทา พัฒนาจุรีพันธ์ 2543 
 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างครบวงจร จังหวัดนนทบุรี  ทิวาพร ฟูเฟื่อง 2543 
 โครงการระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบครบวงจร.  คปสอ.อากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 2543 
 กรณีศึกษา : ผลของการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อสัมพันธภาพภายในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง  อุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ 2543 
 จากโซ่ตรวน สู่โซ่ใจ : กรณีศึกษา  สุลี ตังกุ 2543 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  คนึงนิตย์ วิชัยดิษฐ์ และคณะ 2543 
 ประสิทธิผลการสอนทักษะชีวิตในนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  สมควร สีทาพา 2543 
 ผลของการฝึกสมาธิชนิดอัปปมัญญา 4 ในผู้ป่วยแผลไหม้ (EFFCTIVENESS BUDDHIST MEDITATION AMONG BURN PATIENTS : APPAMANYA 4).  เก็จทอง เสตะกสิกร 2543 
 กุมารแพทย์กับงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กจังหวัดลำพูน.  พรพรรณ์ วรรณฤทธิ์ 2543 
 คุณภาพการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ในเขต 10  สุนทรี ศรีโกไสย 2543 
 การช่วยเหลือด้านจิตใจในผู้มีความคิดฆ่าตัวตายแบบมีโครงสร้าง  ชมัยพร ทิพย์สุวรรณ์ 2543 
 การศึกษาการจัดทำกลุ่มบำบัดทางสังคมด้วยดนตรีกับผู้ป่วยจิตเภท ณ ตึกกิจกรรมกลุ่ม  นวลลักษณ์ บูรณะกิตติ 2543 
 ผลของกลุ่มประคับประคองและจิตศึกษา ต่อภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท  ดรุณี คชพรหม 2543 
 โครงการสื่อสักการะ และโครงการคารวะเยี่ยม  งานห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2543 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสตรี วัยก่อนและหลังหมดระดูในเชิงรุก  โรงพยาบาลอากาศอำนวย 2543 
 เปรียบเทียบผลการบริหารผ่อนคลายแนวชี่กงกับการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดความเครียดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดศรีษะเนื่องจากความเครียด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 2543 
 โครงการหารูปแบบการลดพฤติกรรม และอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กปัญญาอ่อน 3-6 ปี ที่ขัดขวางการเรียนรู้ของเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  สุจิตรา ศรีสุโร 2543 
 การศึกษาการลดพฤติกรรมน้ำลายไหลของเด็กสมองพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้เทคนิคบำบัดพฤติกรรมน้ำลายไหล  วลัยพรรณ ศรีสุพรรณราช 2543 
 การศึกษาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชที่รักษาด้วยยาต้านโรคจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา  ศิริลักษณ์ สว่างวงศ์สิน 2543 
 ปัจจัยด้านชีวจิตสังคมและกลุ่มสัมพันธ์ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  วัลภา วงศ์สารศรี 2543 
 โครงการส่งเสริมการทำงานของผู้ป่วยจิตเวชก่อนออกสู่ชุมชน  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ กลุ่มงานการพยาบาล 2543 
 ผลของการจัดกลุ่มผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือกันและกันในการฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือตนเอง ของเด็กปัญญาอ่อนระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากอายุ 3-6 ปี  นิรมัย คุ้มรักษา 2543 
 ปัญหาของพ่อแม่ในการดูแลเด็กออทิสติคขณะอยู่บ้าน  สุภาวดี ชุ่มจิตต์ 2543 
 ผลการทำกลุ่มจิตบำบัดต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ที่มีความวิตกกังวล  นภาพร ตั้งพูลผลวนิชย์ 2543 
 โครงการฝ่าวิกฤติชีวิตด้วยบริการปรึกษาหลังอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  วันดี เนตรไสว 2543 
 การประเมินผลโครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัทรา ธีระสมบูรณ์ 2543 
 การแก้ปัญหาสุขภาพจิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย  ถนอมศรี อินทนนท์ 2543 
 ผลการทดลองใช้เทคโนโลยีสุขภาพจิตโรงเรียน  อินทริรา พัวสกุล 2543 
 รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการนำร่องพัฒนาแกนนำครอบครัว  วรรณี วงศาสุลักษณ์ 2543 
 คุณภาพชีวิตของคนไทยในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล 2543 
 ผลของการให้คำปรึกษารายกลุ่มต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด  พิชญา ศรีเกลื่อนกิจ, อุไรวรรณ ชัชนะวิโรจน์ 2543 
 ผลการสำรวจภาวะสุขภาพจิตคนไทยระดับจังหวัดในพื้นที่การสาธารณสุข  ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตเขต 7 2543 
 สถานการณ์รักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชตามการรับรู้ของครอบครัว  มนตรี อมรพิเชษฐ์กุล 2543 
 ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2542  วัชนี หัตถพนม และคณะ 2543 
 ปัจจัยเสี่ยงของการกลับมารักษาซ้ำภายในระยะ 3 เดือนของผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ยุพารัตน์ คุณุรัตน์ 2543 
 ความเครียดของประชาชนจังหวัดนครพนม  สมจิตต์ ลุประสงค์ 2543 
 รายงานผลการสำรวจทางระบาดวิทยาของความผิดปกติทางจิต และความรู้ เจตคติ ทักษะการปฏิบัติตน เกี่ยวกับสุขภาพจิตของประชาชนไทย  กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต 2543 
 ประสิทธิผลของการฝึกการผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเองที่บ้าน  นวพร ตรีโอษฐ์ 2543 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในคลินิกคลายเครียด โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  เพ็ญศิริ สมใจ 2543 
 การศึกษาผลการให้ความรู้ในโครงการฝึกสอนทักษะการงานพื้นฐานอาชีพ การทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  สมศักดิ์ แสนสุริวงษ์ 2543 
 กรณีศึกษาเด็กที่เข้าร่วมโครงการทดลองช่วยเหลือเด็กทารุณกรรมโดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  วัลภา วงศ์สารศรี 2543 
 การศึกษาผลที่ตามมาด้านสุขภาพของการใช้เมทแอมเฟตามีนในผู้ป่วยโรคจิตที่เกิดจากเมทแอมเฟตามีน  กิตติวรรณ เทียมแก้ว 2543 
 การสำรวจสุขภาพจิตของคนไทย  สมชาย จักรพันธ์ ม.ล. 2543 
 งานจิตสังคมเพื่อชีวิตใหม่โรงพยาบาลท่าวุ้ง  จุฑารัตน์ เปียอยู่ 2543 
 โปรแแกรมทะเบียนการดูแลผู้มีปัญหาทางจิตเวชในชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ  เทพนิมิตร บางแสง 2543 
 ผลการปรึกษาเรื่องเพศต่อการเพิ่มความพึงพอใจทางเพศของผู้ป่วยเบาหวานชาย  ไชยยันต์ สุขบาล 2543 
 การพัฒนาแบบวัดความเครียดในคนไทย  สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ 2543 
 การระบาดของโรคทางจิต : อาการเป็นลมของนักเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดมุกดาหาร 2542  จเด็ด ดียิ่ง และคณะ 2543 
 ความเครียดของประชากรในเขตเทศบาลตำบล เบตง อ.เบตง จ.ยะลา  สร้อยทอง สินทศานนท์ และคณะ 2543 
 ผลของการศึกษาความเข้าใจและการสื่อภาษาระหว่างการใช้สื่อด้วยการเล่านิทานกับการดูวีดีทัศน์ในกลุ่มบุคคลปัญญาอ่อนระดับปานกลาง  สุธัญญา อภัยยานุกร 2543 
 การประเมินผลโครงการรณรงค์แปรงฟันเวลาหลังอาหารเย็น  ปราณีต วรวสุวัส 2543 
 การแก้ปัญหาสุขภาพจิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย  ถนอมศรี อินทนนท์ และคณะ 2543 
 การประเมินผลโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จันทรา ธีระสมบูรณ์ 2543 
 การประเมินผลโครงการพัฒนางานบริการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ด้วยกิจกรรม 5 ส  กรรณิกา ดุษฎี และคณะ 2543 
 ความเครียดของนักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  สนาม บินชัย 2543 
 การจัดแนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการเด็กที่ถูกทารุณกรรม  เพชรา ปาสรานันท์ 2543 
 การประเมินผลโครงการออกกำลังกายแบบแอโรบิคสำหรับผู้ป่วยจิตเวช ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  ศุภวรรณ มณีสะอาด และคณะ 2543 
 ความฉลาดทางอารมณ์  ศรีเรือน แก้วกังวาล 2543 
 รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการนำร่องพัฒนาแกนนำครอบครัว  วรรณี วงศาสุลักษณ์ 2543 
 คุณภาพชีวิตของคนไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2541  สุวัฒน์ มหันตนิรันดร์กุล, ปริทรรศ ศิลปกิจ, วนิดา พุ่มไพศาลชัย 2543 
 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปัญญาอ่อน  วารุณี สิมากุล 2543 
 หย่อนใจคลายเครียด , วิธีบำบัดอาการที่ได้ผลของหญิงไทยวัยทอง  นงพิมล นิมิตรอานันท์ 2543 
 การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน  จันทรา ธีระสมบูรณ์ 2543 
 ผลของการให้การปรึกษาก่อนสมรสต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เพ็ญศณี หงศ์พานิช 2543 
 การพัฒนาแบบประเมินความสามารถต่อสู้คดีในผู้ป่วยนิติจิตเวช  ทัศนีย์ ทัศนิยม, ทวีวรรณ บุปผาลา 2543 
 สภาวะสุขภาพจิต การเผชิญปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมของแรงงานไทย ที่สมัครไปทำงานต่างประเทศ  ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ 2543 
 งานจิตวิทยาคลีนิคในโรงพยาบาลฝ่ายกาย กรมการแพทย์  สุภาพรรณ องศ์หล่อพิศิษฎ์ 2543 
 โครงการเฝ้าระวังภาวะความเศร้าในผู้สูงอายุ  ทีมงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลส่องดาว 2543 
 ความเครียดจากการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันกับการส่งเสริมป้องกันปัญหา  สุธีกาญจน์ ไชยลาภ 2543 
 การวิเคราะห์ทัศนคติการเลือกสื่อวีดีโอเกม พฤติกรรมการเล่นวีดีโอเกมของวัยรุ่นตอนต้น และการกำหนดมาตรฐานสื่อวีดีโอเกม.  สำนักพัฒนาสุขภาพจิต 2543 
 พฤติกรรมการเล่นและเครือข่ายการสื่อสารของผู้เล่นหวยใต้ดิน  ชวนวล คณานุกูล 2543 
 การสำรวจสภาวะสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดระยอง.  ไพรินทร์ สมุทรเสน 2543 
 เทคนิคการผ่อนคลายเครียดด้วยการฝึกสมาธิ..ประโยชน์ที่แท้จริง  ปัทมา จารุวัต 2543 
 การให้การปรึกษาแนะแนวตามแนวพุทธศาสตร์  เกียรติชัย สารเศวต 2543 
 คุณธรรมที่กำลังมองหา.  วิไล ตั้งจิตสมคิด 2543 
 การใช้เวลาว่างสร้างพลังครอบครัว  อินทิรา พัวสกุล, ปทุมทิพย์ สุภานันท์ 2543 
 จิตบำบัดแนวพุทธศาสตร์  ประยงค์ สุวรรณบุบผา 2543 
 โครงการทักษะชีวิตในสถานศึกษา.  รุ่งรวี แก้วดี 2543 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งแรกและกระทำผิดซ้ำของผู้ป่วยนิติจิตเวช  ราณี ฉายินทุ, นงลักษณ์ สาตรา 2543 
 การประเมินผลโครงการศึกษาดูงานของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  พงศ์เกษม ไข่มุกด์ และคณะ 2543 
 รายการจิตวิทยาน่ารู้ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  พยุง สินแท้ 2543 
 การดำเนินงานทีมเสริมคุณภาพบริการในระบบคุณภาพ ISO 9002 กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  วรางรัตน์ ทะมังกลาง, วัชนี หัตถพนม, ประภาสิน มงคลศรี 2543 
 สร้างสรรค์เด็กยุคใหม่สำหรับเด็กวัยเรียน ปี 2543  นิภาพร ลครวงศ์ 2543 
 ศึกษาปัญหาของผู้รับบริการปรึกษาคลินิกให้การปรึกษา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  จิตรประสงค์ สิงห์นาง, สกาวรัตน์ ภูผา 2543 
 การศึกษาสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาลจิตเวชนครพนม  สมจิตต์ ลุประสงค์, หยกฟ้า บุญชิต 2543 
 การดูแลผู้ป่วยโรคจิตอย่างต่อเนื่อง จังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ 2543  สุพิน พิมพ์เสน และคณะ 2543 
 สรุปผลการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต จังหวัดสกลนคร  สุวดี ศรีวิเศษ และคณะ 2543 
 การประเมินผลการอบรมหลักสูตรคลายเครียดแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขต 6  เพ็ญศิริ สมใจ, จุรัญ อึ้งสำราญ, วัชนี หัตถพนม, อัชรา ฦาชา 2543 
 สุขภาพจิต แรงจูงใจ และบุคลิกภาพของผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครปฐม ที่กระทำผิดฐานฆ่าผู่อื่น  สุปรีชา วงศ์พุทธา และคณะ 2543 
 ปัจจัยทางสังคมจิตใจของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นมารับบริการที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ปี 2540  นพพร นพเจริญกุล 2543 
 การกำจัดขยะใจ  มาลี นพเก้า 2543 
 ความคิดเห็นและความครบถ้วนเกี่ยวกับการบันทึกการพยาบาลโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  วิภาวี จันทมัตตุการ และคณะ 2543 
 การให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร ในผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  อัญชลี เนตรนพรัตน์ และคณะ 2543 
 การใช้พลวัตกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดสุโขทัย  กรรณิการ์ หนูสอน 2543 
 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของจำนวนครั้งการดำเนินกระบวนการกลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปรับตัวด้านจิตสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  อรพรรณ สุนทวง เกศมุกดา จันทร์ศิริ 2543 
 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชในเครือข่ายสาธารณสุขเขต 11  วันลาภ เหรียญโมรา และคณะ 2543 
 ผลการดำเนินโครงการการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแก่ผู้ป่วยมะเร็งรายกลุ่ม  กรวสา คงขวัญ 2543 
 ความรู้เจตคติ และการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  วรรธยา พัวพันธ์ และคณะ 2543 
 ความพึงพอใจต่องานบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  จิราพร เขียวอยู่ และคณะ 2543 
 การดูแลผู้ป่วยอย่างมีส่วนร่วม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม  สมจิตต์ ลุประสงค์, ศศิธร สายชาลี 2543 
 การศึกษาผลกระทบทางสังคมและจิตใจของญาติผู้เสียชีวิต กรณีการระเบิดในโรงงานอบลำใยของบริษัทหงไทยเกษตรพัฒนาจำกัด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  สมหมาย เลาหะจินดา, เจริญพร กิจชนะพานิชย์ 2543 
 ประสิทธิภาพการให้บริการของระบบสายด่วนสุขภาพจิต 1667  ชรินทร์ ลิ้มสนธิกุล 2543 
 ประเมินผลลัพธ์การพัฒนาเครือข่ายงานสุขภาพจิตจังหวัดศรีสะเกษ  เกียรติสุดา ธรรมโรจน์, เทพินทร์ บุญกระจ่าง, จิรังกูร ณัฐรังสี 2543 
 สุขภาพอารมณ์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  กรกฎา นักคิ้ม และ ผกามาศ สิทธิกูล 2543 
 ลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่กับความคิดฆ่าตัวตายของเด็กวัยรุ่น  สมหมาย เลาหะจินดา, วนิดา พุ่มไพศาลชัย 2543 
 ผลของการจัดกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาทักษะ  สกาวรัตน์ ภูผา, จิตรประสงค์ สิงห์นาง, นวพร ตรีโอษฐ์ 2543 
 การประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชนแบบครบวงจร อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  ไพรวัลย์ ร่มซ้าย และคณะ 2543 
 การศึกษาภาวะเครียดและการจัดการกับความเครียดของผู้ปกครองเด็กพิการทางปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2542  ประเทือง อานันธิโก 2543 
 ครอบครัวกับการพยายามฆ่าตัวตายในชุมชนเมืองแห่งหนึ่ง  ทัศนีย์ ตันทวีวงศ์, ภมริน เชาวนจินดา, ศุลีพร จินตมัย, เพลินพิศ จันทรศักดิ์, หทัยรัฐณ์ เอื้อสามาลย์, เดือนเพ็ญ ทองขาว, วรัฎฐาน สวนน้อย 2542 
 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน  ชนิสา เวชวิรุฬห์, ยุวดี กิติคุณ, ศรีวันเพ็ญ ชินวงศ์ 2542 
 ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรปัญญาอ่อนวัย 1 ปี 6 เดือน – 3 ปี ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลราชานุกูล  สุจิตรา ศรีสุโร, พนิดา รัตนไพโรจน์, ฉันทนา พิกุลทอง 2542 
 การศึกษารายกรณีของบุคคลปัญญาอ่อนวัยแรกเกิด ถึง 5 ปี ที่ได้รับบริการสุขภาพที่บ้าน  จันทิมา จินตโกวิท 2542 
 ความคิดเห็นของประชาชนในการสร้างคู่มือส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กพัฒนาการช้าในชุมชน  ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี, ชนิสา เวชวิรุฬ์ท, ยุวดี กิติคุณ 2542 
 การสร้างชุดการสอนวิดีทัศน์เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กดาวน์ซินโดรมอายุแรกเกิด-1 ปี  สุจิตรา ศรีสุโร 2542 
 บทบาทของสมาชิกครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรมในการเผชิญปัญหาของคนพิการ  กชกร ศรีสัมพันธ์ 2542 
 สภาวะสุขภาพจิต การเผชิญปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมของแรงงานไทย  ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ 2542 
 ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเซี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 : การศึกษาเบื้องต้น  อรวรรณ ศิลปกิจ, ชัชวาล ศิลปกิจ, รุจา เล้าสกุล, สมชาย จักรพันธุ์ 2542 
 การประเมินผลการอบรมหลักสูตรคลายเครียดแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขต 6  เพ็ญศิริ สมใจ, วัชนี หัตถพนม, จุรัญ อึ้งสำราญ, อัชรา ฤาชา 2542 
 การศึกษาพัฒนาการ และวุฒิภาวะทางสังคมของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่  อากร แสนไชย 2542 
 โครงการ “บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง”  กลุ่มงานสุขภาพจิตครอบครัว 2542 
 ประสบการณ์ชีวิตผู้ป่วยจิตเภท  ศิริพร ทองบ่อ, อรพิน ยอดกลาง, สายทิพย์ สุทธิรักษา, อัจฉรา มุ่งพานิช, ไพลิน โพธิ์สุวรรณ์, ยุภาพร ยุระยาตร์, วรรณภาสาโรจน์, รุจิรา จงสกุล 2542 
 การสร้างเครือข่ายการจัดบริการบุคคลปัญญาอ่อนในชุมชน  จันทิมา จินตโกวิท 2542 
 โครงการคลายเครียดและกระตุ้นภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  อุณารัตน์ พิบูลภักดี, ช่อมณฑา เคารพาพงค์ 2542 
 การสำรวจปัญหาสุขภาพจิตและส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน  จิณห์จุฑา ฤทธิ์สวัสดิ์ 2542 
 การศึกษาสภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตในหน่วยงานสาธารณสุข เขต 6  ศิริพร ทองบ่อ, ศักดา กาญจนาวิโรจน์กุล 2542 
 ผลการติดตามเยี่ยมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตจังหวัด สกลนคร ปีงบประมาณ 2542  อัจฉรา มุ่งพานิช, วัชนี หัตถพนม, สุวดี ศรีวิเศษ, สุภาณี กิตติสารพงษ์, ศิริวรรณ ฤกษ์ธนะขจร, กิรติ สุวรรณศรี, ระพีพร แก้วคอนไทย, ไพลิน โพธิ์สุวรรณ์, สุริยา ราชบุตร, ไพรวัลย์ ร่มซ้าย 2542 
 ผลการใช้รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  อนงค์ ธรรมโรจน์ และคณะ 2542 
 การทำงานตามหลักสูตร “รักเหนือรัก”  สีใบตอง (อัปสร) บุญประดับ 2542 
 โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน  กลุ่มงานการพยาบาล 2542 
 การเจรจาต่อรองเพื่อช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะวิกฤต  ศูนย์สุขภาพจิตเขต 13 2542 
 ครอบครัวกับการพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดนครปฐม  ขนิษฐา บำเพ็ญผล และคณะ 2542 
 การศึกษารูปแบบการเผชิญความเครียดและเงื่อนไขการนำไปสู่การฆ่าตัวตายของนิสิตนักศึกษา  สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย และคณะ 2542 
 กลไกการเผชิญปัญหาและเงื่อนไขที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายของนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี  วีรพล นิธิพงศ์ และคณะ 2542 
 โครงการศาสนานำทางชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนในโรงเรียน  วัลลภา วรบุตร 2542 
 การสำรวจภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุในสภานสงเคราะห์คนชราของรัฐในกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ปี พ.ศ. 2542  จรัมพร วงศ์สิโรจน์กุล 2542 
 ความชุกและภาวะสุขภาพจิตของคนไทยที่ติดสุรา  ปริทรรศ ศิลปกิจ, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ 2542 
 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดเป็นซ้ำของโรคจิตเภทในสถาบันประสาทวิทยา  วราภรณ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 2542 
 การทารุณทางเพศในเด็ก : รายงานผู้ป่วย 16 ราย  อินทรา พัวสกุล, เบญจพร ปัญญายง, รสสุคนธ์ สุปัญญา 2542 
 การป้องกันความรุนแรงที่มีต่อสตรีและเด็กในครอบครัว โครงการป้องกันความรุนแรงที่มีต่อสตรีและเด็ก  สุนันท์ ดวงจันทร์ 2542 
 การสำรวจทางระบาดวิทยาของความผิดปกติทางจิต และความรู้ เจตคติ ทักษะการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน ปี 2541  อนุรักษ์ บัณฑิตย์ชาติ และคณะ 2542 
 ความรุนแรงในครอบครัวจากการปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต  อัมพร รัตนวิทย์ 2542 
 การทำร้ายผู้อื่นของวัยรุ่นในภาคใต้  กอบโชค จูวงษ์, อัตถพงษ์ ถนิมพาสน์ 2542 
 การประเมินผลโครงการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  ไพลิน โพธิ์สุวรรณ์, วัชนี หัตถพนม, สุวดี ศรีวิเศษ, ศิริวรรณ ฤกษ์ธนะขจร, สุภาณี กิตติสารพงษ์, ระพีพร แก้วคอนไทย, อัจฉรา มุ่งพานิช, สุริยา ราชบุตร, ไพรวัลย์ ร่มซ้าย 2542 
 พฤติกรรมฆ่าตัวตายและกลไกป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง  สมชาย จักรพันธุ์, สุชาดา สาครเสถียร, อมรากุล อินโอชานนท์, วิไล เสรีสิทธิพิทักษ์, พนมศรี เสาร์สาร, ภัคนพิน กิตติรักษนนท์, อลิสา อุดมวีรเกษม 2542 
 ความเครียดและสุขภาพจิตของคนไทย ปี 2539  ภัคนพิน กิตติรักษนนท์ และคณะ 2542 
 พฤติกรรมข่มขู่ของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 :กรณีศึกษาทางสังคมจิตวิทยา  อินทิรา พัวสกุล และคณะ 2542 
 ฐานข้อมูลวิจัยทางสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศไทย  อภิชัย มงคล และคณะ 2542 
 การทดสอบทางจิตวิทยาบนอินเตอร์เน็ต  ทิพากร ปัญโญใหญ่, คมชาย สุขยิ่ง 2542 
 การศึกษาความเครียด สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหาและวิธีการคลายเครียดของ เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต จ.สกลนคร  ระพีพร แก้วคอนไทย, วัชนี หัตถพนม, สุวดี ศรีวิเศษ, สุภานี กิตติสารพงษ์, ศิริวรรณ ฤกษ์ธนะขจร, ไพลิน โพธิ์สุวรรณ์, อัจฉรา มุ่งพานิช, สุริยา ราชบุตร, ไพรวัลย์ ร่มซ้าย 2542 
 การประเมินผลการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคลมชัก  สมบุญ พลหาญ, อรวรรณ ศิลปกิจ, ศุกภนิตย์ พลไพรินทร์ 2542 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตาย  มานิดา สิงหัษฐิต, อัญชลี ศิลาเกษ, ศักดา ขำคม, จิรังกูร ณัฐรังสี 2542 
 ความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ปราณี ดาโรจน์, จามจุรี อุตรสาร, เทียนทอง บังศรี 2542 
 พัฒนาการและวุฒิภาวะทางสังคมของเด็กกำหร้าในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่  อากร แสนไชย 2542 
 บทความฟื้นฟูวิชาการการใช้จินตนาการในการคลายเครียด  อินทิรา ปัทมินทร 2542 
 ความสัมพันธ์ของการได้รับสารหนูเรื้อรังกับระดับเชาวน์ปัญญาของเด็ก ในอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ, พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์, มันทนา ประทีปะเสน, ธวัชชัย วรพงศธร 2542 
 วิธีการจัดการกับภาวะซึมเศร้าของคนไทย  วีระ ชูรุจิพร 2542 
 ภาวะสุขภาพจิตและความต้องการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี  รัชนี วีระสุขสวัสดิ์ 2542 
 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  พัชรี บุญสุวรรณ 2542 
 ภาวะเครียดและการดูแลตนเองของผู้ใช้บริการในคลินิคส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี  อุมาพร วารีนิล 2542 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในกระบวนการนิเทศการพยาบาลของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลเขตภาคตะวันออก  กิติมา วงษ์กำปั่น 2542 
 พฤติกรรมของคู่สมรสไทยในเรื่องการทำหน้าที่ในครอบครัว  พรรณพิมล หล่อตระกูล, จันทร์ชนก โยธินชัชวาลย์ 2542 
 จุดลำดับขั้นสะสมรวมของนักศึกษาที่มีความวิตกกังวลทางสังคมแตกต่างกัน  ศิริเพิ่ม เชาว์ศิลป์ 2542 
 ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่องานทันตกรรมในปัญหาทันตสุขภาพจิต  เจริญขวัญ ชาลีภา 2542 
 ความพึงพอใจในงานของพนักงานในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ โรงแรม และโรงงาน ในเขตภาคเหนือ  ศิริเพิ่ม เชาวน์ศิลป์ 2542 
 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องราคาและประสิทธิผลของการรักษาปัสสาวะรดที่นอนในเด็กไทยเปรียบเทียบระหว่างวิธีดั้งเดิมกับวิธีใช้เครื่องมือเชิงพฤติกรรมบำบัด  ฐิตวี แก้วพรสวรรค์ 2542 
 การพัฒนาแบบวัดสุขภาพจิตคนไทย  สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ 2542 
 ผการประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตร การให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ในชุมชน  วัชนี หัตถพนม, ละเอียด ปัญโญใหญ่, สุพิน พิมพ์เสน, บังอร ศรีเนตรพัฒน์, ธนิต โคตมะ, ทัตติยา มานิจสิน 2542 
 การติดตามเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน  ไพลิน โพธิ์สุวรรณ์, นวลลักษณ์ บูรณะกิติ, วรรณภา สาโรจน์ 2542 
 พฤติกรรมการเผชิญปัญหาของประชาชนในชุมชน ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  วันลาภ เหรียญโมรา, นพรัตน์ ไชยชำนิ 2542 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายในเขตชนบท จังหวัดอุบลราชธานี  ธีราภา ธานี, สุรีภรณ์ สมคะเณย์ 2542 
 การประเมินผลโครงการจัดทำกลุ่มทัศนศึกษาเชิงพุทธประยุกต์  นวลลักษณ์ บูรณะกิติ, ไพลิน โพธิ์สุวรรณ์, วรรณภา สาโรจน์, สุพานี ศรีหลัก, ธนิต โคตมะ 2542 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการทำร้ายตนเอง เขตจังหวัดนนทบุรี  นันทนา รัตนากร และคณะ 2542 
 โปรแกรมจัดการความเครียดในที่ทำงาน  ปริทรรศ ศิลปกิจ, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, ภาวดี การเร็ว (กิตติคุณ), พะยอม เพชรบูรณิร, สิวลี จารุวรรณ, เทวารัฐ จึงธนะภัทร 2542 
 การสำรวจภาวะสุขภาพจิตกับการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกรณีแก๊สพิษ  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 2542 
 คู่มือการปฏิบัติงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร  วัชนี หัตถพนม และคณะ 2542 
 กลุ่มบำบัดชนิดสุขภาพจิตศึกษาสำหรับผู้ป่วยจิตเภท:การเตรียมตัวก่อนจำหน่าย  สกาวรัตน์ ภูผา, จิตรประสงค์ สิงห์นาง, กิรติ สุวรรณศรี, นิภา ยอดสง่า 2542 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชนแออัด  ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2542 
 สุขภาพจิตของบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในสภาวะวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ที่กำลังศึกษาภาคสมทบ ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ 2542 
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  ละเอียด รอดจันทร์, วัชราภรณ์ อุทโยภาส, จันทร์เพ็ญ สุทธิชัยโชติ 2542 
 การพัฒนารูปแบบจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น : สถานการณ์การจำหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหญิงแห่งหนึ่ง  จิดารัตน์ พิมพ์ดีด,ทัศนีย์ ศิริมุกดากุล,จิตรประสงค์ สิงห์นาง,ปรารถนา คำมีสีนนท์,มัลลิฑา พูลสวัสดิ์,นวพร ตรีโอษฐ์ 2542 
 การระบาดของโรคทางจิต : อาการเป็นลมของนักเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหาร 2542.  จเด็ด ดียิ่ง และคณะ 2542 
 การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของคนอีสาน  ศิริพร จิรวัฒน์กุล, ดารุณี จงอุดมการณ์, นิภา อังศุภากร, รัชนี วีระสุขสวัสดิ์, เกศินี สราญฤทธิชัย, ดารารัตน์ ตะกูลการ, สกาวรัตน์ ภูผา, สุมัฑนา แก้วมา, สุภาภรณ์ อุปลาบัติ 2542 
 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถาม  เวทินี สุขมาก 2542 
 ปัญหาการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  กวี สุวรรณกิจ, วัจรินทร์ โรหิตสุข, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, สมร อริยานุชิตกุล, เพ็ญพรรณ ปทุมมาศ 2542 
 การศึกษาเปรียบเทียบระดับ vigilance ของพยาบาลที่ขึ้นปฏิบัติงานในผลัดต่าง ๆ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, วรัญ ตันชัยสวสัดิ์ 2542 
 สุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  สกล ด่านภักดี 2542 
 การศึกษาพฤติกรรมของเด็กวัยก่อนเรียนในชุมชนทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ  วรุณา กลกิจโกวินท์ 2542 
 เจตคติต่อการพยาบาลจิตเวชและปัญหา อุปสรรคในการพยาบาลจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ศักดา กาญจนาวิโรจน์กุล, ศิริพร ทองบ่อ 2542 
 การศึกษาเปรียบเทียบระดับ vigilance ของพยาบาลเวรดึก  กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล, วรัญ ตันชัยสวัสดิ์, นิศานติ์ สำอางศรี 2542 
 ความคิดเห็นต่อปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมไทย  เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ 2542 
 ความชุกของโรคติดการพนันในบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม  อัจฉรา พงษ์ศศิธร 2542 
 การพัฒนาแบบวัด Behavior and Symtom identification Scale (BASIS-32) ฉบับภาษาไทย  รณชัย คงสกนธ์ 2542 
 ผลของการใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยจิตเวช  สุวิมล สมัตถะ 2542 
 การสำรวจอุบัติการการถูกทำร้ายร่างกาย โดยผู้ป่วยจิตเวชและปฏิกิริยาตอบสนองของพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลที่มีหอผู้ป่วยจิตเวชในเขตกรุงเทพมหานคร  ช่อทิพย์ สันธนะวนิช 2542 
 ความคิดเห็นของบุคลากรพยาบาลและผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัด  กัลยา ภักดีมงคล 2542 
 ผลของการทำกลุ่มประคับประคองต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา นักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น  รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์ 2542 
 การพัฒนาความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่และครอบครัวด้วยการให้คำปรึกษาที่บ้าน  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย และคณะ 2542 
 ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวช  โปรยทิพย์ กสิพันธุ์ 2542 
 ประเมินผลโครงการการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช  วนิดา รัมมนต์ 2542 
 การเปรียบเทียบผลการจัดหอผู้ป่วยต่อบริการทางจิตเวชในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลราชานุกูล, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์, โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา, โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ 2542 
 การศึกษาวันวิกฤตของเด็กไทยที่ขาดสารไอโอดีนในแง่สติปัญญา พฤติกรรมการปรับตนและแนวทางแก้ไข  ชวาลา เธียรธนู, ปัญญา เพ็ญสุวรรณ, กัลยา ว่องวาณิช, ชนิสา เวชวิรุฬห์, ศุภรพรรณ, ยุวดี กิติคุณ, รัชตะ รัชตะนาวิน, นิตยา คชภักดี, ราเมศร์ วัชรสินธุ์, ลออ ชัยลือกิจ, มันทนา ประทีปะเสน 2542 
 ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อระดับความวิตกกังวล และความพึงพอใจ ในบริการพยาบาล ของญาติผู้ป่วย ในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก  นิตยา ชิโนดม, พรทิพา ศุภราศรี 2542 
 สถานภาพของเด็กหลังครอบครัวหย่าร้าง  วินัดดา ปิยะศิลป์ 2542 
 การสร้างศักยภาพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของชมรมอาสาพัฒนาชุมชนภาคตะวันออก  ยุทธนา ประนุช, สมชัย จิรโรจน์วัฒน, อัศุเลิศ พิชิตพงศ์เผ่า 2542 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดระหว่างมารดาที่ได้รับการเตรียมคลอดกับมารดาที่ไม่ได้รับการเตรียมคลอดที่โรงพยาบาลลพบุรี  ฉวี อภิสุนทราวงศ์ 2542 
 ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2542  วัชนี หัตถพนม, สุวดี ศรีวิเศษ, สุภาณี กิตติสารพงษ์, ศิริวรรณ ฤกษ์ธนะขจร, ระพีพร แก้วคอนไทย, ไพลิน โพธิ์สุวรรณ์, อัจฉรา มุ่งพานิช, สุริยา ราชบุตร, ไพรวัลย์ ร่มซ้าย 2542 
 ความคิดเห็นของบุคลากรพยาบาลและผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัด  กัลยา ภักดีมงคงล,ภาวินี ธนบดีธรรมจารี 2542 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดสงขลา  ปฐมามาศ โชติบัณ และคณะ 2542 
 การเผชิญปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเขต อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  สาโรช คำรัตน์ และคณะ 2542 
 การพัฒนาความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยจิตเวช ผู้ใหญ่และครอบครัวด้วยการให้คำปรึกษาที่บ้าน  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย และคณะ 2542 
 ความเครียดของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13  อินทิรา ปัทมินทร และคณะ 2542 
 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพบางประการที่พยากรณ์ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในเขตเมือง เขตชานเมือง และเขตชนบท  สงคราม เชาวน์ศิลป์ 2542 
 การสำรวจภาวะสุขภาพจิตของตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร  อินทิรา ปัทมินทร และคณะ 2542 
 แบบสำรวจสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด  สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา, กนกรัตน์ สุชะตุงคะ, สมพร จรัสเจริญวิทยา, มาลัย เฉลิมชัยนุกูล 2542 
 ประเมินผลโครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช  วนิดา รัมมนต์, เบญจวรรณ สามสาลี, สำราญ บุญรักษา 2542 
 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวช (Self care Behavior of Psychiatric Patients)  พวงเพ็ญ เจียมปัญญารัช, นภวัลย์ กัมพลาศิริ, ยาใจ สิทธิมงคล, ถวิล นภาพงศ์สุริยา 2542 
 ปัญหาการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ของหน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ยุพดี ศิริวรรณ 2542 
 การสำรวจความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองนครราชสีมา  สรวุฒิ สังข์รัศมี 2542 
 พัฒนาการ และวุฒิภาวะทางสังคมของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่  อากร แสนไชย 2542 
 ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13:การศึกษาเบื้องต้น  อรวรรณ ศิลปกิจ, ชัชวาล ศิลปกิจ, สมชาย จักรพันธุ์ 2542 
 ลักษณะทางสังคมที่นำไปสู่ความรุนแรงและการกระทำความผิดในวัยรุ่นและเยาวชน  ชไมพร ทวิชศรี, รังสรรค์ วรวงศ์, ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ 2542 
 ผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน  ศิริวรรณ เพียรสุข, อัญชลี ศิลาเกษ, กัลยา อันชื่น 2542 
 ปัจจัยที่เกี่ยวกับการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดของพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  มลิวัลย์ หงสนันท์, อนงค์ ธรรมโรจน์, อัมพร สีลากุล, สุชาดา จิตรเอื้อตระกูล 2542 
 ความตระหนักในคุณค่าของตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  อนุรักษ์ บัณฑิตย์ชาติ 2542 
 ภาวะเครียด กลไกการจัดการ กับภาวะเครียดและความคิดฆ่าตัวตายของคนไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  ธนู ชาติธนานนท์, สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วนิดา พุ่มไพศาลชัย 2542 
 ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้านเนื้อต่อระดับความเครียดในผู้ป่วยโรคจิตอารมณ์แปรปรวน โรงพยาบาลศรีธัญญา  สุเกยูร ชัยยุทธ 2542 
 การปฏิบัติงานให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ด้านสุขภาพจิตของบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.  แสงระพี ลิ้มสกุล. 2542 
 การศึกษาทัศนะของบุคลากรสาธารณสุขต่อการสร้างเครือข่ายทางสังคมด้านสาธารณสุขชุมชนของผู้ป่วยจิตเวชเขต 1.  หทัยรัฐณ์ เอื้อสามาลย์. 2542 
 ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวน.  เครือวัลย์ ทรัพย์เจริญ. 2542 
 โครงการฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักศึกษางานแนะแนวและให้คำปรึกษา และภาควิชาสุขภาพจิตและจิตเวช  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 2542 
 ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วย โรคพิษสุราเรื้อรัง.  สายพิน ลิขิตเลิศล้ำ. 2542 
 ความเครียดในบทบาท พฤติกรรมเผชิญความเครียดและการสนับสนุนทางสังคม กับภาวะสุขภาพจิตของสตรีทำงานนอกบ้านเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  พิมพ์ทอง เจ๊กจันทึก 2542 
 ประเมินผลโครงการพัฒนาการให้บริการผู้มีปัญหาทางจิตเวช โดยเครือข่ายระบบการส่งต่องานสุขภาพจิต จังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 2542 
 การพัฒนาแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองสำหรับประชาชนไทยด้วยคอมพิวเตอร์  สมชาย จักรพันธ์ 2542 
 ความชุกของโรคติดการพนันในบุคลากรของโรงพยาบาลนครปฐม  อัจฉรา พงษ์ศศิธร 2542 
 ประเมินผลโครงการเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา ปี 2539-2540  พชรพร สุวิชาเชิดชู 2542 
 ผลสำเร็จของผู้บริการในคลินิกอดบุหรี่โดยใช้โครงการอดบุหรี่ โรงพยาบาลสกลนคร  ศักดิ์ชัย จำพิมาย 2542 
 การสนับสนุนทางครอบครัวในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว  ราตรี ต.ไชยสุวรรณ, สุดา วิไลเลิศ 2542 
 ผลของกลุ่มสนับสนุนทางสังคมและโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น  ศิริพร เกตุดาว และคณะ 2542 
 การศึกษาความเครียดของผู้ป่วยอุบัติเหตุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี  อุษา ปั้นบุญมี 2542 
 การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเสพติดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 จังหวัดนครราชสีมา  ธนะพงศ์ จินวงษ์, พิสมัย อัมตรวงค์ 2542 
 การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโรคเอดส์  การุณย์ หงษ์กาและคณะ 2542 
 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นฐานอารมณ์กับพฤติกรรมทำฟันครั้งแรกของเด็กวัยก่อนเรียน  ก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์ 2542 
 ผลการใช้กระบวนการกลุ่มในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตที่ได้รับเคมีบำบัดในโรงพยาบาลขอนแก่น  สุวคนธ์ แก้วอ่อน และคณะ 2542 
 ความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองเด็กสมองพิการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  กัญญาลักษณ์ ณ รังษี 2542 
 พฤติกรรมทางเพศของเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์  ชัยโรจน์ ขุมมงคล 2542 
 การส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันโรคเอดส์โดยกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจเด็กและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา  วีนัส จันมา 2542 
 กลุ่มช่วยตนเองส่งเสริมความสามารถดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลพระพุทธบาท  สมทรง ธรรมรักษา, พิกุล กมลสุรชาติ 2542 
 ความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ที่บ้านและชุมชน จังหวัดปัตตานี  ธนพร พนาคุปต์ 2542 
 ความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์โรงพยาบาลกำแพงเพชร  รัตนา เครือรัตนไพบูลย์ และคณะ 2542 
 ความเครียดของพยาบาลโรงพยาบาลเบตง  อมรรัตน์ เบญจางคประดิษฐ์, ทวีรัตน์ ศรีวิไล, รังสี กัลยาณวัติ 2542 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและระดับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกำแพงเพชร  อำนวย มหาวิไล และคณะ 2542 
 ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน ต่อระดับความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ  ชุติมา มุสิกุล, พรทิวา ทักษิณ และคณะ 2542 
 สิ่งแวดล้อมในการทำงานกับความเหนื่อยล้าของพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  สิริลักษณ์ สมพลกรัง 2542 
 ความต้องการและการตอบสนองความต้องการที่ได้รับของครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย ไอซียู โรงพยาบาลรามาธิบดี  สุภารัตน์ ไวยชีตา 2542 
 ภาวะเครียดกลไกการรับมือกับความเครียดและความคิดอยากฆ่าตัวตายของคนไทยในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  ธนู ชาติธนานนท์ 2541 
 การศึกษาความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ 2 โรงพยาบาลศิริราช  พรทิพย์ โกศัลวัฒน์ 2541 
 การเห็นคุณค่าในตนเองและวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  เจตน์สันต์ แตงสุวรรณ 2541 
 ความต้องการบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน มุมมองของผู้ป่วย ผู้ดูแลและผู้ให้บริการ  จินตนา ยูนิพันธุ์ และคณะ 2541 
 ความวิตกกังวลของพยาบาลจบใหม่ คุณลักษณะทั่วไปและความสามารถทางคลินิกของพยาบาลพี่เลี้ยงตามความต้องการของพยาบาลจบใหม่  สายพร รัตนเรืองวัฒนา และคณะ 2541 
 ประสิทธิภาพการจำแนกผู้ป่วยโดยพยาบาลจำแนกในหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  สุดาพรรณ ธัญจิรา และคณะ 2541 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี  สมพิศ จำปาเงิน 2541 
 การประเมินผลโครงการค้นหาเพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตบริการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดลำพูน  สมัย ศิริทองถาวร, อัมพร หัสศิริ, ณัจฐาพร เครือฝั้น, สมนึก อนันตวรวงศ์, จินดา รัตนอังกูร, รัชนี สมบุตร, พริ้งพงศ์ ไชยซาววงศ์, ประภาศรี รองกาศ 2541 
 ผลของโปรแกรมการให้การเสริมแรงทางสังคมและการเพิกเฉยที่มีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว และพฤติกรรมเหมาะสมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง  รัชนี ดังโพนทอง, จรีย์ สีต์วรานนท์, นิรมัย คุ้มรักษา 2541 
 พัฒนาการเด็กที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  สินีนาฎ จิตต์ภักดี 2541 
 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือตนเองในญาติผู้ป่วยโรคจิต  มัลลิฑา พูนสวัสดิ์ 2541 
 การประเมินผลการให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น  สุพิน พิมพ์เสน, เจิดจรัส พุทธิพรโอภาส 2541 
 การศึกษาการใช้ตอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการเรียนรู้แก่เด็กปัญญาอ่อน  สมจิตต์ ฤทธิ์รักษา, มัจฉรี โอสถานนท์, จันทิมา จินตโกวิท, ปองลาภบำรุงชน 2541 
 ภาวะสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการหมอดูในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น  อุดม เพชรสังหาร, สกุลรัตน์ จารุสันติกุล, ปรีชา สุวังบุตร, มณฑา จันโทริ, วันดี เนตรไสว, จันทนา มาศธนพันธ์ 2541 
 ความพร้อมในการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์  สนาม บินชัย 2541 
 การให้บริการสุขภาพจิตของ รพศ./รพท./รพช. ในภาคกลางและภาคตะวันออก  ภัทรา ถิรลาภ, นิวัติ เอี่ยมเที่ยง, อริสสา ฤทธิกาญจน์ 2541 
 ผลกระทบด้านจิตสังคมของโรคลมชัก  อรวรรณ ศิลปกิจ, พงศ์เกษม ไข่มุกด์ 2541 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง  มนัสนิตย์ บุณยทรรพ 2541 
 การสำรวจภาวะการฆ่าตัวตายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพยาบาลจิตเวช  เจริญ แจ่มแจ้ง, พนมศรี เสาร์สาร 2541 
 ความเครียดการสนับสนุนทางสังคมและภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  อินทิรา ปัทมินทร 2541 
 การเห็นคุณค่าในตนเอง วิธีการเผชิญปัญหากับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  เจตน์สันติ์ แตงสุวรรณ, พูนสุข ช่วยทอง, อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ 2541 
 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกผ่อนคลายกับ อี เอ็ม จี ไบโอฟีดแบค ในการจัดการกับความเครียด  ละเอียด ชูประยูร 2541 
 คุณภาพชีวิตของสตรีสูงอายุ: ศึกษากรณีคลินิกสูงอายุ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่.  กิ่งแก้ว เก็บเจริญ 2541 
 ความชุกและสภาวะสุขภาพจิตของคนไทยที่ติดสุรา  ปริทรรศ ศิลปกิจ, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, วนิดา พุ่มไพศาลชัย 2541 
 พัฒนาการเด็กที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  สินีนาฏ จิตต์ภักดี 2541 
 การประยุกต์โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรี  สุทธิสารณ์ วัฒนมะโน 2541 
 ประสิทธิผลของการให้สุขศึกษาโดยกระบวนกลุ่มสัมพันธ์ต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยต้อกระจกในผู้สูงอายุก่อนการผ่าตัด  ลดา สรณารักษ์, ลัคนา หล้าหา 2541 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้ป่วยก่อนระงับความรู้สึกเพื่อทำผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17  กินรี จันทรรัตน์ 2541 
 แนวทางการดำเนินงานในระบบการให้บริการสาธารณสุขเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย  กิติกร มีทรัพย ์และคณะ 2541 
 สัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเอดส์  ผ่องสาย จูงใจไพศาล, แจ่มจิตต์ เทพนามวงศ์ 2541 
 ผลการเตรียมคลอดอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวล และพฤติกรรมความเจ็บปวดในระยะคลอด  ไพบูลย์ ดลเฉลิมยุทธนา, ผ่องฉวี การตี, บุญก่าย ไชยคำมิ่ง 2541 
 การศึกษาสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียดในผู้ป่วยโรคหัวใจที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลชุมพร  พัชทิยา ทัศนพิมล 2541 
 บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง ความเครียด และการเผชิญปัญหาของญาติผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  ชญานิศ ลือวานิช, ยุยาพิน ศิรโพธิ์งาม, สมพร ชิโนรส 2541 
 ปัจจัยการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเครียดแก่พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  ปรีดา คำอ่าน และคณะ 2541 
 ผลของการสัมผัสต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังทำการผ่าตัดตา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  พิสมัย ศรีสุข 2541 
 ปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตวิทยาสังคมของเจตนาที่จะป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลของนักศึกษาทันตาภิบาล  จิระนันท์ พากเพียร 2541 
 กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับญาติผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่กำลังรักษาในโรงพยาบาล กรณีศึกษาของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา  วิไลรัตน์ คุ้มประยูร, วันเพ็ญ เชาว์เชิง 2541 
 ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพ ภาวะเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อมกับความเครียดและการเจ็บป่วยทางจิตของผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี  พิมพ์ทอง เจ๊กจันทึก 2541 
 ทัศนคติและการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2540  สุพิทยา สังฆะพิลา, ยุทธนี เพ็ญสุวรรณ 2541 
 สภาวะและที่มาของความเครียดของครูที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดเชียงใหม่  กิตติวรรณ เทียมแก้ว, พิมพ์มาศ ตาปัญญา, วนิดา พุ่มไพศาลชัย 2541 
 การศึกษาบทบาทและภาระของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน.  รัชนีกร อุปเสน 2541 
 เจตคติต่อจิตเวชศาสตร์ของแพทย์โรงพยาบาลชุมชน  สมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค, รัตนา สายพานิชย์, ชัชวาลย์ ศิลปกิจ 2541 
 ปัจจัยทางจิตสังคมในเด็กและวัยรุ่นที่มารับบริการที่ศูนย์สุขวิทยาจิต  พรรณพิมล หล่อตระกูล, พรรณนิภา มีรสล้ำ, ศศกร วิชัย 2541 
 สภาพครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูวัยรุ่นที่ทำผิดกฎหมาย  ปัทมา ศิริเวช, สมบูรณ์ อินทรกำเนิด, อาภา กฤตยานวัช, เพ็ญศรี ไชยุ, เนาวรัตน์ อุบลสถิตย์, รักษิณา กลับรินทร์, จรัญ สุภัทรากุล, รักชนก ประสิทธิวงษ์ 2541 
 การสำรวจการให้บริการด้านจิตเวชในระดับโรงพยาบาลชุมชน  รัตนา สายพานิชย์, สมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค, ชัชวาล ศิลปกิจ 2541 
 เทคนิคอย่างง่ายในการรักษาแผลกดทับและแผลไฟไหม้ในผู้ป่วยจิตเวชด้วยว่านหางจระเข้  กิตติพงศ์ สานิชวรรณ, วนิดา พุ่มไพศาลชัย 2541 
 ความคิดเห็นและทัศนะของหมอดูต่องานสุขภาพจิต  อุดม เพชรสังหาร 2541 
 Ideas and Attitude of Fortuneteller's on Mental Health Services.  Udom Petchsangharn 2541 
 การสำรวจการกระจายบุคลากรพยาบาลในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  เจริญ แจ่มแจ้ง 2541 
 การสำรวจการกระจายบุคลากรพยาบาลในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  เจริญ แจ่มแจ้ง 2541 
 งานวิจัยสุขภาพจิตเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น:เรื่องความสุขจากการพนัน  กิติกร มีทรัพย์ 2541 
 The Qualitative Research Focusing on Factors in Local Culture and Wisdom on Gambling Habit : The Saticfaction as Motivation for Gambling  Kitikorn Meesapya 2541 
 การประเมินผลการสัมมนาการสนับสนุนบทบาทด้านสุขภาพจิตสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในชุมชน  ทิพากร ปัญโญใหญ่ 2541 
 ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  ประไพ บุรินทรามาตย์, มาลี เลิศมาลีวงศ์, กิตติกร นิลมานัด 2541 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลจากพยาบาลกับการเผชิญความเครียดของมารดาที่บุตรป่วยด้วยโรคปอดบวมขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  เกียรติกำจร กุศล, เกษรา วนโชติตระกูล 2541 
 การประเมินผลโครงการนิเทศงานสุขภาพจิตชุมชน  เจตน์ภาดา นาคบุตร, ศิริพร ทองบ่อ 2541 
 การศึกษาการฆ่าตัวตาย 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เสงี่ยม สารบัณฑิตกุล, วรางรัตน์ ทะมังกลาง, วารุณี ตั้งเสรี, พินลดา มุลาลี, นเรศร์ มุลาลี 2541 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนของครูในโรงเรียนมัธยมในเขตเมืองอุบลราชธานี  นฤมล ศรีทานันท์, จิรังกูร ณัฐรังสี, สิรินาฎ มั่นคง 2541 
 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตในสตรีวัยหมดประจำเดือนในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย  ประเทือง อานันธิโก 2541 
 การพัฒนาคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชสำหรับบุคลากรพยาบาล  นิตยา ชัยวิมล 2541 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางครอบครัวและความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา  ประไพศรี บูรณางกูร 2541 
 ความสัมพันธ์ในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  มะลิ ชูโต 2541 
 การพัฒนาคู่มือการทำกลุ่มสุขภาพจิตศึกษา สำหรับบุคลากรพยาบาล  เพ็ญพรรณ พรหมนารถ 2541 
 การประเมินผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์โดยบุคลากรสาธารณสุข  หวาน ศรีเรือนทอง และคณะ 2541 
 การจัดกลุ่มให้การปรึกษาสตรีที่มีปัญหาชีวิตสมรส เปรียบเทียบสุขภาพจิตก่อนและหลังการเข้ากลุ่ม  รจนา กุลรัตน์ และคณะ 2541 
 ประสิทธิผลของสื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนต่อพฤติกรรมหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี  รุจา เล้าสกุล, รวมพร สเลลานนท์, ศรีวันเพ็ญ ชินวงศ์, เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์ 2541 
 การสำรวจภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  บัณฑิต ศรไพศาล 2541 
 การศึกษาผลของการอบรมเสริมทักษะการดูแลเด็กปัญญาอ่อนสำหรับผู้ปกครองที่มีต่อความสามารถในการเสริมทักษะการดำรงชีวิตประจำวันของเด็กปัญญาอ่อน  มัจฉรี โอสถานนท์ 2541 
 สภาพครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูวัยรุ่นที่ทำผิดกฎหมาย  ปัทมา ศิริเวช และคณะ 2541 
 The Mental Health Survey by the Time of Economic Crisis in Thailand  Bandith Sornpaisarn 2541 
 การสำรวจการกระจายบุคลากรพยาบาลในสถานบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ชูศรี เกิดพงษ์บุญโชติ 2541 
 กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับญาติผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่กำลังรักษาในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา  วิไลรัตน์ คุ้มประยูร 2541 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอก กับกิจกรรมการให้การปรึกษาของพยาบาลผู้ให้การปรึกษาศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  นาฏการ ณ บางช้าง 2541 
 บทบาทของผู้ชายกับปัญหาครอบครัวไทยในปัจจุบัน  ภัสสร ลิมานนท์ ปร.ด. (สังคมวิทยา-ประชากรศาสตร์) 2541 
 พุทธศาสนาและจิตเวชศาสตร์  จำลอง ดิษยวณิช 2541 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลพุทธชินราช  ศิริพร ศิริวัฒนไพศาล 2541 
 การศึกษาและติดตามผลการให้คำปรึกษาครอบครัวที่มีบุตรคลอดจากสตรีที่ติดเชื้อเอดส์  ภัควิภา คุโธปกรณ์พงษ์, บุญสิทธิ์ ไชยชนะ 2541 
 พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรวัยขวบปีแรกของมารดาที่พาบุตรมารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  ชูศรี ติ้วสกุล, พรศรี ศรีอัษฎาพร 2541 
 Neuroleptic Malignant Syndrome : ตัวอย่างผู้ป่วย 1 ราย  ชูศรี เกิดพงษ์บูญโชติ 2541 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพจิตกับการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานและการขาดงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดนนทบุรี  ไพฑูรย์ สมุทรสิทธ์ 2541 
 การสำรวจความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครราชสีมา  สรวุฒิ สังข์รัศมี 2541 
 ความผิดปกติของโครไมโซมเพศจากการตรวจน้ำคร่ำในโรงพยาบาลราชวิถีและการให้คำปรึกษาก่อนคลอด  อภิธาน พวงศรีเจริญ, มนัสรี อนุวัฒนกุลชัย 2541 
 การศึกษาระดับความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  มยุรี สุขุปัญญารักษ์, พิสมัย จารุชวลิต, ประพิศ ใจแพทย์, ชนวนทอง ธนสุกาญจน์, จรูญลักษณ์ เขียววัดจันทร์ 2541 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลพุทธชินราช  ศิริพร ศิริวัฒนไพศาล 2541 
 การศึกษาย้อนหลัง 10 ปี ผู้ป่วยโรคลมชักในผู้ใหญ่ ในสถาบันประสาทวิทยา  กัลยา เกษมทรัพย์ 2541 
 การประเมินความรู้และทักษะการพยาบาลทางจิตสังคม ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 5  วิไลรัตน์ คุ้มประยูร, สาวิตรี พฤกษเมธานันท์, ขนิษฐา ใหม่คามิ 2541 
 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับญาติผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่กำลังรักษาในแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครราชสีมา  วิไลรัตน์ คุ้มประยูร, วันเพ็ญ เชาว์เชิง 2541 
 กระบวนการการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น.  จิดารัตน์ พิมพ์ดีด 2541 
 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวกับสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่น:ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  เพลินพิศ จันทรศักดิ์ 2541 
 ผลการดำเนินงานการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ในเขต 6  วัชนี หัตถพนม, ละเอียด ปัญโญใหญ่, จุรัญ อึ้งสำราญ, บังอร ศรีเนตรพัฒน์, สิริลักษณ์ ประเสริฐ, ดวงใจ ไทยวงษ์ 2541 
 การสำรวจทางระบาดวิทยาของความผิดปกติทางจิตและความรู้ เจตคติ ทักษะการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพจิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ธงชัย ทวิชาชาติ, นันทิกา ทวิชาชาติ, อรพรรณ เมฆสุภะ 2541 
 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางจิต - สังคมที่มีผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชัก ซึ่งรับการรักษาและขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา  จินตนา หะรินเดช 2541 
 การศึกษาผลการพยาบาลโดยการฝึกทักษะการดำเนินชีวิตในผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังชาย  ศรัญญา บุญพิทักษ์ 2541 
 ทัศนคติของบุคลากรสุขภาพจิตที่มีต่อการให้บริการสุขภาพจิตแก่ประชาชนของหมอดู  อุดม เพชรสังหาร, สกุลรัตน์ จารุสันติกุล, มณฑา จันโทริ, จันทนา มาศธนพันธ์ 2541 
 ปัญหาพฤติกรรมทางสังคม เชาวน์ปัญญาของเด็ก และเยาวชนสถานแรกรับในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนภาคเหนือ  สมัย ศิริทองถาวร 2541 
 จดหมายข่าวสารสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ถนนสายสุขภาพจิตสู่ชุมชน  ศุภรัตน์ เอกอัศวิน 2541 
 การสร้างคู่มือกลุ่มบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  สาวนะ พบสุข 2541 
 ผลที่ได้รับจากการทำกลุ่มจิตบำบัดในวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณทางเพศ  เบญจพร ปัญญายง 2541 
 ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน 5 จังหวัด ในเขต 7  นฤมล ศรีทานันท์, รัตติยา ทองแสง 2541 
 การเปรียบเทียบผลการจัดหอผู้ป่วยต่อบริการทางจิตเวชในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  สมจิตต์ ฤทธิ์รักษา 2541 
 ความต้องการของบุคลากรสาธารณสุขต่องานการตรวจสุขภาพและคัดกรองพัฒนาการเด็กของโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไปในเขต 10  อากร แสนไชย 2541 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีผลต่อความวิตกกังวลในการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร  รังรอง งามศิริ 2541 
 โครงการนำร่องการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  บุญพา ณ นคร 2541 
 การสำรวจการดำเนินงานสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุข เขต 11,12  นิรมล แก้วมีศรี 2541 
 การให้บริการคลินิกคลายเครียดครบวงจร  ทิพย์วรรณ หอวิจิตร, นวลพรรณ เหรียญธนะพงศ์ 2541 
 ศูนย์ตัวอย่างพัฒนาเด็กเล็ก  สุจิตรา ศุกรฤทัย 2541 
 การวิเคราะห์สภาพปัญหาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในโรงพยาบาลศรีธัญญา  บุศรินทร์ บุญเมือง 2541 
 ฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของประเทศไทย  ชรินทร์ ลิ้มสนธิกุล 2541 
 การพัฒนางานบริการทันตกรรมในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต : มาตรฐานและเครื่องชี้วัด  รัตนา สิงห์คุณา, เจริญขวัญ ชาลีภา 2541 
 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ของผู้ให้การปรึกษา  วัชนี หัตถพนม, จุรัญ อึ้งสำราญ, ละเอียด ปัญโญใหญ่, ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ 2541 
 การศึกษาความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของผู้ให้การปรึกษาในเขต 6  บังอร ศรีเนตรพัฒน์ 2541 
 ผลการประเมินการนำเทคโนโลยีสุขภาพจิตมาใช้เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย  วรางรัตน์ ทะมังกลาง 2541 
 การให้การปรึกษาก่อนการตรวจเลือด HIV แบบกลุ่มแก่ผู้หญิงมีครรภ์ที่มารับบริการแผนกฝากครรภ์  วัชนี หัตถพนม, สุวลักษณ์ อัศดรเดชา, สุนทรี ศรีโกไสย 2541 
 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคจิตเภทให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต  ศรีสะอาด จุฑากฤษฎา 2541 
 ภาวะสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการหมอดูในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น  อุดม เพชรสังหาร และคณะ 2541 
 ประสบการณ์การดำเนินงานพัฒนาหมอดูเพื่อการดูแลสุขภาพจิตประชาชน  อุดม เพชรสังหาร และคณะ 2541 
 การศึกษาปัญหาการถูกฆ่าและถูกทำร้ายในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้  วรวรรณ จุฑา 2541 
 การศึกษาผลกระทบของ Fullmoon Party ต่อชุมชนในอำเภอเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี  วรารัตน์ ว่องอภิวัฒน์กุล, พรทิพย์ วงศ์สุบรรณ, พรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ 2541 
 การสอบสวนสาเหตุการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น 4 รายที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้  พนมศรี เสาร์สาร 2541 
 การทำร้ายผู้อื่นของวัยรุ่นในภาคใต้  กอบโชค จูวงษ์ 2541 
 การสำรวจสุขภาพจิตของประชาชน จังหวัดยโสธร  นภาพร ตั้งพูลผลวนิชย์ 2541 
 การสำรวจภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในรอบ 1 ปี (โดยการสำรวจทางโทรศัพท์)  บัณฑิต ศรไพศาล 2541 
 การประเมินผลการพัฒนากิจกรรมกลุ่มบำบัด เรื่อง ทักษะการดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม และทักษะการดำเนินชีวิตในชุมชน สำหรับผู้ป่วยในที่เป็นโรคจิตเภทเรื้อรัง  กริณี สังข์ประคอง และคณะ 2541 
 ผลของการใช้กลุ่มบำบัดโดยอังกะลุงที่มีต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลศรีธัญญา  สุรพิน แท่นรัตนกุล 2541 
 เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุด 100 ตัวชี้วัด และ 26 ตัวชี้วัด  สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วิระวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, กรองจิตต์ วงศ์สุวรรณ, ราณี พรมานะจิรังกุล 2541 
 การศึกษาเปรียบเทียบอาการผู้ป่วยก่อนและหลังการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชแบบโรงพยาบาลกลางวันด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  นรวีร์ พุ่มจันทร์ 2541 
 พฤติกรรมสามีทำร้ายร่างกายภรรยาในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จรุง เมืองชนะ, เสงี่ยม วงศ์สวัสดิ์ 2541 
 สุขภาพจิตของผู้บริหารหญิงกับความรับผิดชอบต่อครอบครัว  จรรยา เศรษฐบุตร 2541 
 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดกับระดับการเสริมสร้างอำนาจในงานของครูประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  สิริกุล จุลคีรี 2541 
 การศึกษาความรู้เรื่องสุขภาพจิตและการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปรีดา เบื่อน้อย 2541 
 ความเครียด การสนับสนุนทางสังคมและภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  อินทิรา ปัทมินทร 2541 
 ค่าปกติของ EMG Biofeedback กับการประเมินระดับความเครียดในคนไทย  มนตรี นามมงคล, วนิดา พุ่มไพศาลชัย 2541 
 การศึกษาสภาวะโรคฟันผุในเด็กพิการที่มารับบริการ ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ  นงลักษณ์ พงศ์ทวีบุญ 2541 
 การศึกษาเรื่องการจัดกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยจิตเวช ในโรงพยาบาลสวนปรุง  สุมาลี สัยยะสิทธิพานิชย์, ชลธิดา สิมะวงศ์, ทิพศมัย จันทรมานนท์, แววดาว วงศ์สุรประกิต 2541 
 การศึกษาแนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการบังคับการรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  เกียรติภูมิ วงศ์รจิต, ประภาส อุครานันท์ 2541 
 ภาวะเครียด กลไกจัดการความเครียด และความคิดอยากฆ่าตัวตายของคนไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  สมพัฒน์ ศรีแกล้ว และคณะ 2541 
 การศึกษาสภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตในหน่วยงานสาธารณสุข  ศิริพร ทองบ่อ 2541 
 การพัฒนาคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช สำหรับบุคลากรพยาบาล  นิตยา ชัยวิมล 2541 
 การศึกษาผลการปรุงแต่งพฤติกรรมให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง  ดารนี ชัยอิทธิพร, เบญเยี่ยม ลาภาอุลย์ 2541 
 บริการให้การปรึกษาโรคเอดส์ในหญิงตั้งครรภ์จังหวัดบุรีรัมย์  สุภาพร อาษากิจ และคณะ 2541 
 การศึกษาภาวะสังคม-จิตใจ ของผู้ป่วยจิตเวชคดีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  มานิดา สิงหัษฐิต, พิกุล ผาสุขมูล, เยาวลักษณ์ การกล้า 2541 
 การศึกษาพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัว และชุมชน ในจังหวัดบุรีรัมย์ , กรณีศึกษา  สำราญ อาบสุวรรณ และคณะ 2541 
 ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ส่งเสริมสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมในเขตเมือง อุบลราชธานี  อัญชลี ศิลาเกษ, กัลยา อันชื่น, วัชราภรณ์ ลือไธสงค์ 2541 
 การให้การปรึกษาทางการพยาบาลแก่ญาติของผู้ป่วยจิตเวช  ชุลีวรรณ เพียรทอง, พิกุล ผาสุขมูล 2541 
 ความสัมพันธ์ของลักษณะภูมิหลังกับการทำกิจกรรมในยามว่าง  วาสนา เหล่าคงธรรม, ไพรัตน์ ชมภูบุตร, กาญจนา บุญมงคล 2541 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยลมชักศึกษาเฉพาะกรณีด้านสังคมและจิตใจ  จินตนา หะรินเดช 2541 
 ภาวะอารมณ์เศร้าในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  จอม สุวรรณโณ 2541 
 ผลของกลุ่มประคับประคองต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองของมารดาที่ดูแลบุตรตามลำพัง.  สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย 2541 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด บุคลิกภาพที่เข้มแข็งและแรงสนับสนุนทางสังคม กับการปรับตัวของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  เบญจมาศ ติฐานะ 2541 
 ความเครียดของประชาชนจังหวัดนนทบุรีในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  อัจฉรา จรัสสิงห์, บัณฑิต ศรีไพศาล, เนตรชนก บัวเล็ก, อริสสา ฤทธิกาญจน์, นันทนา รัตนากร, วิลาวัณย์ ประทีปแก้ว, สมใจ ฉัตรไทย 2541 
 ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา, กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม, กลุ่มงานการพยาบาล ศูนย์สุขภาพจิตชุมชนชัยนาท, กลุ่มงานการพยาบาล ศูนย์สุขวิทยาจิต 2541 
 ความชุก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตในสตรีวัยหมดประจำเดือน ในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย  ประเทือง อานันธิโก 2541 
 พัฒนาการเด็กที่มารับบริการในคลินิคเด็กดีของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  สินีนาฏ จิตต์ภักดี 2541 
 การประเมินผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์โดยบุคลากรทางสาธารณสุข  หวาน ศรีเรืองทอง 2541 
 ผลของการผ่อนคลายต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยไตล้มเหลวเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องไตเทียม  ศรีวรรณ เอมราช 2540 
 ลักษณะจิตสังคมของพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสุขภาพจิตในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  วัลภา ตั้งอุดมวงษา 2540 
 พฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของการออกกำลังกายและสุขภาพจิตของข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข  ธงชัย ทวิชาชาติ, บัณฑิต ศรไพศาล, อัจฉรา จรัสสิงห์, พนมศรี เสาร์สาร, เนตรชนก บัวเล็ก 2540 
 ความเครียดในงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวช  ลัดดา ตันกันทะ 2540 
 ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำนึกในคุณค่าตนเองของพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  ภาวินี ธนบดีธรรมจารี 2540 
 ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำนึกในคุณค่าตนเองของพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  ภาวินี ธนบดีธรรมจารี, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ 2540 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์, วรณี ดำรงรัตน์ 2540 
 ความรู้และทัศนคติของบุคลากรโรงพยาบาลราชานุกูล ต่อกลุ่มอาการดาวน์  อารยา รุ่งเรืองรัตน์, อาทิมา กูรมะสุวรรณ, นิเวศ เด่นรัศมีเทพ 2540 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลเทคนิคโรงพยาบาลราชานุกูล  นงลักษณ์ สบแก้ว 2540 
 ผลของกิจกรรมดนตรีที่มีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปฐมวัย  นิรมัย คุ้มรักษา 2540 
 ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย, ดุษฏี มุขสมบัติ 2540 
 ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มบำบัดเพื่อความปลอดภัยของสังคมต่อความพร้อมในการออกไปอยู่ในสังคมของผู้ป่วยนิติจิตเวช  บุญเหลือ ชาญณรงค์, เบญจวรรณ สามสาลี, ศิริอร ฤทธิ์ไตรรัตน์, สำราญ บุญรักษา 2540 
 การศึกษาความต้องการอัตรากำลังพยาบาล ต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุญเหลือ ชาญณรงค์ 2540 
 การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์แปรงฟันหลังเวลาอาหารเย็นและตื่นนอนตอนเช้า หอผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  ปราณีต วรวสุวัส, ถนอม ปัญเศษ, อาทิตย์ สัตบุตร, สุพจน์ สนเท่ห์ 2540 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการฝึกทักษะทางอาชีพ , กรณีศึกษาบุคคลปัญญาอ่อนหญิง งานเย็บถุงผ้า  อนงค์ คงถาวร 2540 
 ความเครียดและภาวะซึมเศร้าของคนไทยในเขตสาธารณสุข 10  สมชาย พลอยเลื่อมแสง 2540 
 ผลของการใช้โปรแกรมก่อนการจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช.  ทานตะวัน แย้มบุญเรือง. 2540 
 การสำรวจปัญหาทางสังคมและสุขภาพในผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลแม่สอด จังหวัดตาก  วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์, พัชรี เงินตรา, ชิด บุญมาก, ฉวีวรรณ เชาวกีรติพงศ์, ปราณี มหาศักดิ์พันธ์, ศุภวรรณ คุณโชติ 2540 
 สมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  ศิริพร จิรวัฒน์กุล, อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ศรีประภา ปิยะศิริศิลป์, รุ่งอรุณ โตศักดิ์ภราเลิศ, ดวงตา กุลรัตนญาณ, จินตนา ยูนิพันธ์, อุษา พึ่งธรรม, พยุงจิต วรมุนินทร, ชูศรี เกิดพงษ์บุญโชติ, วิภาวี เผ่ากันทรากร 2540 
 การศึกษาความรู้เรื่องสุขภาพจิตและการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปรีดา เบื่อน้อย 2540 
 พฤติกรรมกล้าแสดงออกของพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ราศี แก้วนพรัตน์ 2540 
 สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา  วิไลรัตน์ คุ้มประยูร 2540 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  จันทรา ธีระสมบูรณ์ 2540 
 โครงการประกวดหอผู้ป่วยเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในการป้องกันผู้ป่วยหลบหนีของกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  คำพวง เตโช, นฤมล ศรีทานันท์ 2540 
 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของประชากรผู้ใหญ่จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2538  สมชาย โรจนรัตนางกูร 2540 
 ประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการปรึกษา เรื่องโรคเอดส์เขต 7  พันธ์ศักดิ์ วราอัศวปติ 2540 
 บุคลิกภาพและภูมิหลังครอบครัวของผู้ต้องหาคดีข่มขืน  เบญจวรรณ สามสาลี, สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว, รัตนาวดี ชอนตะวัน, 2540 
 ภาวะทางร่างกาย ภาวะซึมเศร้า การดูแลตนเองด้านโภชนาการและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในชุมชน  พรรณวดี พุธวัฒนะ, อรุณี นาคะพงศ์, กาญจนา หงษ์ทอง, ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาน 2540 
 พฤติกรรมการนิเทศงานการพยาบาลตามการรายงานของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต  คำพวง เตโช 2540 
 ความขัดแย้งในบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช  สมบูรณ์ พู่มนตรี 2540 
 การสำรวจความชุกของพฤติกรรมเพื่อการกำหนดนโยบาย เรื่องการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์  ชำนาญ บำเหน็จพันธุ์ 2540 
 สุขภาพจิตของญาติผู้ป่วยจิตเวช ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์  อัมพร กุลเวชกิจ, ดวงแก้ว รอดอ่อง, จรินทร์จิต สุภัทรนิยะพงศ์, สุคนธ์ มหาทน 2540 
 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่จำเป็นต่อบริการพยาบาลจิตเวชเชิงวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช  จันทร์ทิพย์ นามไชย, ประหยัด ประภาพรหม 2540 
 การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีผื่นพิษและกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน จากการรักษาด้วยยา Carbamazepine  สุดสวาท จันทร์เกษม 2540 
 ผลของการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกที่มีต่อการปฏิบัติตนกับบุคคลอื่นของผู้ป่วยจิตเภทวัยรุ่น โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร  อรษา ฉวาง 2540 
 การศึกษาผลการปรุงแต่งพฤติกรรมให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง  ดารนี ชัยอิทธิพร 2540 
 ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์ 2540 
 การสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในเขตชุมชนแออัดของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  จุมพล สมประสงค์ 2540 
 ปัญหาคุณภาพการนอนหลับของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสงขลานครินทร  ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์, วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ 2540 
 พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของญาติผู้ป่วยโรคจิต  ชฏาพรรณ รัตนติกานนท์, สาวิตรี ีอัษณางค์กรณ์ชัย, วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ 2540 
 การศึกษาความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์.  ธิดา มีศิริ 2540 
 ผลของการปฏิบัติการกลุ่มต่อความเชื่อในตนด้านการจัดการกับความเครียด และความวิตกกังวลของนักศึกษาสถาบันราชภัฏส่วนดุสิต.  กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ 2540 
 ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้รับบริการ , กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านจังหวัดชัยนาท  นิวัติ เอี่ยมเที่ยง, ภัทรา ถิรลาภ, อริสสา ฤทธิกาญจน์ 2540 
 ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของครอบครัวที่ให้การดูแลผู้ป่วยเอดส์  วรรณทนา ศุภสีมานนท์ 2540 
 ประสิทธิผลของการเตรียมหญิงครรภ์แรกเพื่อการคลอดต่อพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียด ขณะเจ็บครรภ์ในระยะที่ 1 ของการคลอด  จรวยพร สุภาพ 2540 
 ผลของการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดแพร่.  รัตนา ดอกแก้ว 2540 
 การปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี  สมเกียรติ ภิยโยทัย 2540 
 ทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก  จุฑารัตน์ สถิรปัญญา 2540 
 การสำรวจภาวะการฆ่าตัวตายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพยาบาลจิตเวช  เจริญ แจ่มแจ้ง, พนมศรี เสาร์สาร 2540 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ภุมเรียง สายะวารานนท์ 2540 
 การสำรวจการกระจายบุคลากรพยาบาลในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  เจริญ แจ่มแจ้ง, พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ และคณะ 2540 
 การเปรียบเทียบความหวังและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง และในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลชลบุรี  สำรวมจิต สุนทราภิรมย์สุข 2540 
 ความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ และพฤติกรรมของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยโรคเอดส์ในโรงพยาบาลของรัฐ  ศุกภนิตย์ พลไพรินทร์ 2540 
 ความเครียดในงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวช.  ลัดดา ตันกันทะ. 2540 
 อุดมการณ์ แนวทางการดำเนินชีวิต และการปรับตัวของพยาบาลจิตเวช.  สีคิ้ว ดิษริยะกุล. 2539 
 เทคนิคของพยาบาลจิตเวชในการให้การปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัวในโรงพยาบาลศรีธัญญา.  สุรพิน แท่นรัตนกุล 2539 
 การศึกษาสุขภาพจิตของบุคลากรทางจิตเวชในโรงพยาบาลศรีธัญญา  เบญจมาภรณ์ ศรีคำภา 2539 
 การศึกษาผลการบริการบุคคลปัญญาอ่อนรับไว้ในโรงพยาบาลราชานุกูล ระยะสั้นเดือนมีนาคม 2539 ถึง เดือนพฤษภาคม 2539  เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์, ช่อทิพย์ วามะนะบุตร, จันทิมา จินตโกวิท, อรอนงค์ กิตติกัลยาวงศ์, รัตนาภรณ์ มีล่อง 2539 
 การศึกษาความรู้ เจตคติ และแรงสนับสนุนทางครอบครัวของผู้ป่วยจิตเวช : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลนิติจิตเวช  ไพบูลย์ วงษ์ใหญ่, สุกัญญา กิจเครือ 2539 
 ผู้สูงอายุ : ปรากฏการณ์ตะวันตกดิน  ชวลี แย้มวงษ์ 2539 
 ความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ตรวจสวนหัวใจ  ทองทิพย์ ดำรงวัฒน 2539 
 ผลของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่ออาการไม่สุขสบายภาวะอารมณ์ และความพร่องในการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด  ประคอง อินทรสมบัติ 2539 
 ผลของการให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการดูแลต่อความสามารถในการกระทำกิจวัตรประจำวัน ความผาสุก ภาวะแทรกซ้อน และจำนวนวันที่อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุ ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการพยาบาลที่ได้รับ  ประคอง อินทรสมบัติ 2539 
 ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งศีระษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา  ดรุณี ชุณหวัต 2539 
 คุณภาพการนอนหลับและสิ่งรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลรามาธิบดี  พรรณวดี พุธวัฒนะ 2539 
 การสำรวจปัญหาสุขภาพจิตในเขตภาษีเจริญและหนองแขม  สมศร เชื้อหิรัญ, พวงเพ็ญ เจียมปัญญารัช, นภวัลย์ กัมพลาศิริ, จำลอง ชูโต, สว่าง เชื้อหิรัญ 2539 
 รูปแบบการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในตำบลน้ำปลีก อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี.  อรศรี เสงี่ยมศักดิ์ 2539 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลของครอบครัวผู้สูงอายุกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  กาญจนี สิทธิวงศ์, จิราพร ธีรพัฒนะ, กนกพร หมู่พยัคฆ์, วานา แฉล้มเขตร, รุ่งนภา ผาณิตรัตน์, 2539 
 ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในเขตการสาธารณสุขที่ 8,9,10 ต่อการให้บริการสุขภาพจิต  สมหมาย เลาหะจินดา, กรองจิตต์ วงศ์สุวรรณ 2539 
 การศึกษาความเครียดของญาติผู้นำส่งผู้ป่วยจิตเวชที่รับไว้รักษาในงานการพยาบาลจิตเวชทั่วไปหญิง โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาและความคิดเห็นต่อใบคำมั่นสัญญาในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  อัมพร รัตนวิทย์ 2539 
 การเปรียบเทียบปัญหาสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัวระหว่างครอบครัวที่มีกับไม่มีผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในจังหวัดสระบุรี  ศิริรัตน์ สุขวัลย์ 2539 
 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  กิติกร มีทรัพย์ 2539 
 คลินิกคลายเครียด;บริการใหม่สำหรับประชาชน  ละเอียด ชูประยูร, สุจิตรา อุสาหะ, นคร ศรีสุโข 2539 
 ผลการใช้ข้อมูลต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดในโรงพยาบาลแพร่  วิมลศรี ลัทธิวงศกร, สุดารัตน์ สุธราพันธ์, พรธิดา ชื่นบาน 2539 
 ความรุนแรงในครอบครัว; ศึกษาในหญิงตั้งครรภ์  ดนยา ธนะอุดม 2539 
 การศึกษาความเครียดของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลในเครือข่ายเขต 2  ใจตา รุ่งสัมพันธ์ 2539 
 การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโครงการสายสัมพันธ์แม่-ลูก โรงพยาบาลสระบุรี  ธีรวัลย์ คณานุรักษ์ 2539 
 ผลการใช้หนังสือการ์ตูนต่อการรับรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลในเด็กป่วยวัยเรียน  โสภิต เจนจิรวัฒนา, ประเทียน จารุศุภร 2539 
 การวิจัยประเมินผลโครงการอบรมเสริมทักษะการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสำหรับผู้ปกครอง  สมจิตต์ ฤทธิ์รักษา, มัจฉรี โอสถานนท์, จันทิมา จินตโกวิท 2539 
 การศึกษาระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด แผนกห้องผ่าตัด  ประไพ มากลิ่น, พิศมัย จารุชวลิต, ประพิศ ใจแพทย์, สุพร สิทธิรุ่งโรจน์, ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 2539 
 การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  บุญพา ณ นคร 2539 
 การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของผู้ป่วยโรคลมชัก; ศึกษากรณีผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกโรคระบบประสาท  สายพิณ กมลชัย 2539 
 ความต้องการของญาติผู้ป่วยภาวะวิกฤติ  เกลียวพันธ์ ชินเมธีพิทักษ์ 2539 
 Needs of Relatives of Critically ill Patients  Chinmetheepitak K 2539 
 ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กในกรุงเทพมหานคร, การศึกษาทางระบาดวิทยา  เบญจพร ปัญญายง, อลิสา วัชรสินธุ์ 2539 
 การศึกษาเปรียบเทียบภาวะสมองเสื่อมในคนไทยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองและโรคพาร์กินสัน  นิพนธ์ พวงวรินทร์ 2539 
 อาการวัยหมดระดูของสตรีที่มารับบริการในคลินิกวัยหมดระดู โรงพยาบาลศิริราช  วนิดา จิโรจน์กุล 2539 
 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียด การสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลังคลอดของมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์  ดาราวรรณ กำเสียงใส 2539 
 ผลการฝึกอานาปานสติสมาธิต่อการลดความวิตกกังวล และความซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็ง ตา หู คอ จมูก และปาก  ปทุมภรณ์ แซ่จึง และคณะ 2539 
 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อการเพิ่มระดับการควบคุมตนเองและการลดการติดยาเสพติดซ้ำ ของผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการรักษาในระยะถอนพิษยา.  จงรัก อินทร์เสวก 2539 
 ปัญหาสุขภาพจิตของแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลรามาธิบดี.  อัมพร เบญจพลพิทักษ์ 2539 
 ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์.  วันเพ็ญ หวังวิวัฒน์เจริญ, สาระ มุขดี 2539 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร.  ธนา นิลชัยโกวิทย์, จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง, ชัชวาลย์ ศิลปกิจ 2539 
 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิต และสังคมของผู้ติดเชื้อ HIV และหรือผู้ป่วยเอดส์ ในเขตภาคเหนือตอนบน  สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วรรณภา อินต๊ะประเสริฐ, อัมพร หัสศิริ, สินีนาฎ จิตต์ภักดี, ณัจฐาพร เครือฝั้น 2539 
 ความคาดหวังของโรงพยาบาลชุมชนต่อบทบาทของ ศูนย์วิชาการสุขภาพจิต เขต 5  บุญชัย นวมงคลวัฒนา, จริยา โสรธรณ์, ชิดชนก โอภาสวัฒนา 2539 
 การพัฒนาแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง สำหรับประชาชนไทยด้วยคอมพิวเตอร์  สมชาย จักรพันธุ์ ม.ล., วันชัย ไชยสิทธิ์, ละเอียด ชูประยูร, สุจิตรา อุสาหะ, สุพิน พรพิพัฒน์กุล, อำไพ ทองเงิน, ชนิสา เวชวิรุฬห์,กาญจนา วณิชรมณีย์, อุษา ชูชาติ, นคร ศรีสุโข 2539 
 การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  บุญพา ณ นคร 2539 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน  รุจิรา จงสกุล, สิวลี เปาโรหิตย์, วรรณภา แห้วดี, เพ็ญศิริ สมใจ, วัชนี หัตถพนม 2539 
 ทัศนคติต่อบริการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่เคยหลบหนีและไม่เคยหลบหนีในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  สุพิน พิมพ์เสน, สุบิน สมีน้อย, กุศลา พลนุรักษ์, ณัฐิกา ราชบุตร 2539 
 ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  วรางรัตน์ ทะมังกลาง 2539 
 การศึกษาความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยโรคจิตที่รับบริการต่อการซื้อยาทางไปรษณีย์  ศิริวรรณ เพ็ชรศรีกุล 2539 
 เจตคติของพยาบาลต่อปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  สุบิน สมีน้อย, สุพิน พิมพ์เสน, มัลลิฑา พูนสวัสดิ์ 2539 
 ผลการศึกษากรณีอุปทานหมู่ในเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ทวี ตั้งเสรี, ทิพากร ปัญโญใหญ่, วัชนี หัตถพนม, ละเอียด ปัญโญใหญ่, จุรัญ อึ้งสำราญ, บังอร ศรีเนตรพัฒน์, วรางรัตน์ ทะมังกลาง, นลินี อนวัชมงคล 2539 
 การประเมินผลโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อในการรณรงค์สุขภาพจิตครอบครัวของกรมสุขภาพจิต ในปีงบประมาณ 2538  วัชนี หัตถพนม, จุรัญ อึ้งสำราญ, ละเอียด ปัญโญใหญ่, ธีราพร มณีนาถ, นลินี อนวัชมงคล, เพ็ญศิริ สมใจ, ศิริวรรณ เพ็ชรศรีกุล, ทิพากร ปัญโญใหญ่ 2539 
 การศึกษาสภาวะสุขภาพจิตของผู้ใช้แรงงานซึ่งปฏิบัติงานสัมผัสกับสารตะกั่ว  จินตนา หะรินเดช 2539 
 ภาระในการดูแลและความผาสุกโดยทั่วไป ของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา  วิภาวรรณ ชอุ่ม 2539 
 การสำรวจความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ในคู่สมรสที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ศรสมร กมลเพ็ชร์ 2539 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน  รุจิรา จงสกุล, สิวลี เปาโรหิตย์, วรรณภา แห้วดี, เพ็ญศิริ สมใจ, วัชนี หัตถพนม 2539 
 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  วรรณประภา ชลอกุล 2539 
 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และปัญหาในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อโครงการค้นหาและดูแลผู้ป่วยโรคจิต ลมชัก และปัญญาอ่อน  นลินี อนวัชมงคล, วัชนี หัตถพนม, วรรณประภา ชลอกุล, ละเอียด ปัญโญใหญ่, จุรัญ อึ้งสำราญ 2539 
 รูปแบบการส่งเสริมการบันทึกรายงานการพยาบาลจิตเวช  สุพิน พิมพ์เสน, เสงี่ยม สารบัณฑิตกุล, จินตนา ลี้ละไกรวรรณ 2539 
 การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นครั้งแรกและครั้งรอง  วารุณี ตั้งเสรี 2539 
 การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยสูงอายุไทย  วิไล คุปต์นิรัติศัย 2539 
 ความสำเร็จในการศึกษาประชาสัมพันธ์/กรณีนายพัน สายทอง  ประภาส อุครานันท์, สุลี ตังกุ, ขนิษฐา บำเพ็ญผล, ราณี ฉายินทุ 2539 
 การประเมินผลโครงการโรงเรียนตัวอย่างทางสุขภาพจิต  อินทิรา พัวสกุล, ปทุมทิพย์ สุภานันท์, สุวัฒนา ศรีพื้นผล, เสาวนีย์ พัฒนอมร, จำเนียร สตาเขตร์, บัณฑิตย์ ศรไพศาล, วีณา อินทรียงค์ 2539 
 ความรู้ ทัศนคติ และการดำเนินกลุ่มกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา  สาวิตรี สิทธิเวช, ลิษา ไกรคุ้ม, สุมาลี แตงเจริญ 2539 
 การสำรวจทัศนคติต่อโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  กัลยาณี ภูมิแสน, อรุณี หินกำปัง, ชมจันทร์ ชัยสนิท 2539 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา  วิไลรัตน์ คุ้มประยูร, วันเพ็ญ เชาว์เชิง, วรนันทา พัฒนจุรีพันธ์, พรทิพย์ คงสัตย์, นาตยา ทฤษฎิคุณ 2539 
 สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา  วิไลรัตน์ คุ้มประยูร 2539 
 การศึกษาปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชัก  บุญชัย นวมงคลวัฒนา 2539 
 การสำรวจผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2532-2535  ปราณี ทู้ไพเราะ 2539 
 ความพร้อมในการปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน 2539 
 ความผิดพลาดในการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดของนักศึกษาพยาบาล  ภัทรอำไพ พิพัฒนานนท์, อำไพพรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์ 2539 
 โครงการพัฒนาบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  วรรณภา แห้วดี 2539 
 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการยอมรับตนเองและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้สูงอายุในชมรมข้าราชการเกษียณอายุ  ละเอียด ปัญโญใหญ่, วัชนี หัตถพนม, ทิพากร ปัญโญใหญ่, เครือวัลย์ ชาญนุวงศ์ 2539 
 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้ให้การปรึกษาในเครือข่ายเขต 6  อรพิน ยอดกลาง 2539 
 กรณีศึกษา “ซีอุยกลับชาติมาเกิด”  สุลี ตังกุ, นงลักษณ์ สาตรา, ขนิษฐา บำเพ็ญผล 2539 
 การศึกษาภาวะสุขภาพจิตและวิธีการเผชิญปัญหาของหัวหน้าครอบครัวในชุมชนแออัด เขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ศิริพร ทองบ่อ 2539 
 การนำผู้ป่วยจิตเภทไปรักษาด้วยวิธีพื้นบ้านก่อนมารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  เสงี่ยม สารบัณฑิตกุล, ทัศนีย์ ศิริมุกดากุล, ธนาพร อรุณเกียรติกุล, นเรศร์ มุลาลี 2539 
 ความเครียดของนักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2538 ณ. จังหวัดเชียงใหม่  ประไพรัตน์ ทิพยมณฑล 2539 
 การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์ ในโรงพยาบาลลำปาง  อัมพัน เชี่ยวชาญ 2539 
 การประเมินผลการบริการการปรึกษาทางโทรศัพท์ของโรงพยาบาลสวนปรุง  สุภาพร พานิชกุล 2539 
 การศึกษาความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับโรคจิตของประชาชนในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ศิริอร ฤทธิ์ไตรรัตน์ 2539 
 อาการแทรกซ้อนทางกายของผู้ป่วยทางจิตเวชในขณะที่รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  สุดสวาท จันทร์เกษม, ถนอมนาฎ เพชรโชติ, กนกพร สุจิพงศ์ 2539 
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลนิติจิตเวช  เจริญ แจ่มแจ้ง, เอมอร วัฒนสิทธิ์, ดวงจันทร์ บัวคลี่ 2539 
 ความเครียดในครอบครัวของสตรีวัยทำงานจากบริการสายด่วนสุขภาพจิต โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในปี พ.ศ. 2529 และปี พ.ศ. 2539  อัมพร รัตนวิทย์ 2539 
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนิติจิตเวช  สุพัตรา สกุลพันธุ์, วนิดา รัมมนต์, บุญยืน ศรียา 2539 
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเครียดของเจ้า หน้าที่ผ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลนิติจิตเวช  บุญเหลือ ชาญณรงค์, กัลนิกา ศรีวงศ์วรรณ 2539 
 ภูมิหลังครอบครัวของผู้ต้องหาคดีข่มขืน  เบญจวรรณ สามสาลี 2539 
 การหาความตรงของแบบวัดความเครียด เอส ที  สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, พิมพ์มาศ ตาปัญญา, วนิดา พุ่มไพศาลชัย 2539 
 ความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชัยนาท  กฤษฎา ชลวิริยะกุล, นิวัติ เอี่ยมเที่ยง, กรรณิการ์ วุฒิพงษ์วรโชค 2539 
 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุข เกี่ยวกับสุขภาพจิตและการให้บริการสุขภาพจิต  ยุพดี ศิริวรรณ ม.ล. 2539 
 ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนในเขตการสาธารณสุขที่ 8,9,10 ต่อการให้บริการสุขภาพจิต  สมหมาย เลาหะจินดา, กรองจิตต์วงศ์สุวรรณ 2539 
 การศึกษาความพึงพอใจ บรรยากาศในการปฏิบัติงานและทัศนคติต่อการหมุนเวียนสถานที่ปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลราชานุกูล  สมจิตต์ ภูยาธร, จันทิมา จินตโกวิท, ทุลยา ก่อสุวรรณ 2539 
 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของผลงานวิชาการกรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพ  อนงค์ หิรัญรักษ์ 2539 
 การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2538  กฤษฎา ชลวิริยะกุล 2539 
 การเลี้ยงดูบุตรคนแรกวัยแรกเกิดถึง 2 เดือนของบิดา ตามเกณฑ์พัฒนาการและความต้องการของวัยทารก  จรวยพร สุภาพ, อำไพ วรรณเชฐอิสรา, ศิริกุล อิศรานุรักษ์, สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2539 
 การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น  อำพน นวลโคกสูง, พรนิรันดร์ อุดมถาวรสุข, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ, กนกวรรณ พุ่มทองดี, ทิพยกาย เปรุนาวิน 2539 
 การเปลี่ยนแปลงของชีวิตขณะเรียนพยาบาลและวิธีการเผชิญความเครียดของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต, ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร 2539 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานทันตกรรมของโรงพยาบาลศรีธัญญา  กาญจนา สุนทรนันท์, นิภาวรรณ รัตนานนท์ 2539 
 ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนบริเวณโรงพยาบาลศรีธัญญาที่เกี่ยวข้องกับทางทันตกรรมในภาวะที่มีการระบาดของโรคเอดส์  บุญชัย สง่ากุล 2539 
 สมรรถภาพในการปฏิบัติการพยาบาลตามการรับรู้ตนเองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศรีธัญญา  อัจฉรา จรัสสิงห์, จุฬารัตน์ วิเรขะรัตน์ 2539 
 ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อสภาพการศึกษาสิ่งแวดล้อมและบริการทางการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กัลยา พัฒนศรี และคณะ 2539 
 บทบาทบิดาในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่นในชุมชนแออัด เขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น  จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย, รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์ 2539 
 พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บุญวดี เพชรรัตน์, จุรีรัตน์ สุดศิริ, ดวงใจ เอียดเฉลิม, นภาลัย ฉุ้นเขา, เบญจางค์ ไชยปัญดิษฐ์ 2539 
 การให้เหตุผลทางจริยธรรมของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ภรณี พวงแก้ว, อาภา หวังสุขไพศาล, เรณา พงษ์เรืองพันธุ์, ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา 2539 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาการเด็กในจังหวัดชลบุรี  จินตนา วัชรสินธุ์, มณีรัตน์ ภาคธูป 2539 
 ผลการใช้เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อการลดความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 1 ของวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือ สังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข  วิยะดา รัตนสุวรรณ, อำภร ประคองจิต 2539 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในผู้ป่วย ภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ  นันทา เล็กสวัสดิ์, ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, อรรณพ คุณพันธ์, นงลักษณ์ บุญเยีย, สวัสดิ์ อัศวปิยานนท์ 2539 
 ความเครียดของนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มยุรี เพชรอักษร และคณะ 2539 
 ผลของเทคนิคการผ่อนคลายต่อความพึงพอใจในการหลับในผู้ป่วยกระดูกขาหักที่อยู่ในเครื่องดึงถ่วงกระดูก  นำพิชญ์ ธรรมหิเวชน์ 2539 
 ประสิทธิผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดความเครียดในนักศึกษาพยาบาล  จันทร์แรม กิจเหมาะ 2539 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  จันทรา ธีระสมบูรณ์ 2539 
 การรับรู้ของผู้ช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เรื่อง ความเสี่ยงและความรุนแรงต่อการได้รับเชื้อเอดส์  เกียรติสุดา ธรรมโรจน์, จิรังกูร ณัฐรังสี 2539 
 โครงการประกวดหอผู้ป่วยเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในการป้องกันผู้ป่วยหลบหนีของกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  คำพวง เตโช, นฤมล ศรีทานันท์ 2539 
 การศึกษาผลการปรุงแต่งพฤติกรรมให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง  ดารณี ชัยอิทธิพร, เบญเยี่ยม ลาภาอุตย์ 2539 
 การสำรวจทัศนคติของพระภิกษุต่อผู้ป่วยจิตเวช  เตือนตา วิโรจน์อุไรเรือง, ชัยณรงค์ เจริญศรี, อมรรัตน์ พูลทอง, พนิดา กองสุข, ชุลีวรรณ เพียรทอง, เจริญศรี โควินท์ 2539 
 ความพึงพอใจในการทำงานและความเครียดของคนในกรุงเทพมหานคร.  รำจวน เบญจศิริ 2539 
 สุขภาพจิตของญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์.  อัมพร กุลเวชกิจ, ดวงแก้ว รอดอ่อง, สุคนธ์ มหาทน, จรินทร์จิต สุภัทรนิยะพงศ์ 2539 
 ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว.  จินตนา ตั้งวรพงษ์ชัย, ดุษฎี มุขสมบัติ 2539 
 การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุ.  นุสรา นามเดช 2539 
 ภูมิหลัง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร.  มณีวรรณ ดอนจันทร์ 2539 
 ความสามารถของเด็กวัยเรียนในการเรียนวิธีป้องกันตนเองจากการถูกล่วงเกินทางเพศ.  อรอนงค์ ชูชัยวัฒนา 2539 
 การศึกษาเจตคติต่อผู้ป่วยจิตเวชและต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของนักศึกษา.  รุ่งศรี ศรีสุวรรณ์ 2539 
 ปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่พบร่วมกับอารมณ์เศร้าของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.  กัลยา แซ่เอี้ยว 2539 
 ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบโลกอสต่อการลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตายในผู้ป่วยโรคมะเร็ง.  พรพรรณ ศรีธัญญารัตน์ 2539 
 การรับรู้ความชอบพอระหว่างบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามแนวความคิดไฟโร ของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล.  สำราญ สุขรุ่งเรืองสันติ 2539 
 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพของคู่สมรสกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส.  เพ็ญนภา แพทย์พันธุ์ 2539 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ.  ประภาพร เหลืองช่วยโชค 2539 
 THE EFFECT OF GROUP COUNSELING ON INCREASING NURSING CARING BEHAVIOR OF FIRST-YEAR NURSING STUDENT.  วินีกาญจน์ ศิลปรัศมี 2539 
 การเปรียบเทียบความเข้าใจในเรื่องความเชื่อที่ผิดในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน โดยการให้เหตุผลย้อนหลังในการอธิบายพฤติกรรม และการทำนายพฤติกรรม.  วิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล 2539 
 ผลของกานจัดโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการที่มีต่อพัฒนาการของทารก อายุ 6 เดือน ที่มีพัฒนาการช้าในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด.  สุมาลี ตัณฑยรรยง 2539 
 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ต่อการเพิ่มการรับรู้ความสามารถของตนของบุคคลที่สูญเสียแขนขา.  วันเพ็ญ อัศวศิลปกุล 2539 
 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลตามแนวโรเจอร์สต่อวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาที่มีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย.  จิว เชาว์ถาวร 2539 
 สภาวะทางจิตสังคมของเด็กหญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ ในศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและมูลนิธิคุ้มครองเด็ก.  สุวพักตร์ เวศม์วิบูลย์ 2539 
 อิทธิพลของความเกี่ยวข้องส่วนบุคคล ความน่าเชื่อถือของแหล่งและคุณภาพของข้อโต้แย้งที่มีเจตคติต่อการใช้เข็มขัดนิรภัย  บุญชัย เจริญลาภดิลก 2539 
 การรับรู้รูปแบบพฤติกรรมการบริหารตามที่เป็นจริงและควรจะเป็นของผู้บริหารระดับกลาง การสื่อสารแห่งประเทศไทย ระหว่างการตอบในฐานะหัวหน้าและในฐานะลูกน้อง.  ธนิยา ประภาการ 2539 
 การเข้าถึงเจตคติต่อการบริโภคสินค้าไทย ภายหลังกระบวนการการรับรู้ตนเองและการเสริมความมั่นคงของเจตคติ.  ขวัญใจ นัคราเรือง 2539 
 การเกิดความแตกฉานทางปัญญา ภายใต้การตัดสินใจเป็นกลุ่มสี่วิธี.  จุฑารัตน์ สถาปิตานนท์ 2539 
 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวโลกอสต่อการเพิ่มความเข้มแข็งในการมองโลกของผู้ติดสุรา.  อุทัยทิพย์ จันทร์เพ็ญ 2539 
 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับรถประสบอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร.  วัลภา วงศ์สารศรี 2539 
 การศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นฐานอารมณ์ และสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมกับพัฒนาการของทารกวัย 6 เดือน และพฤติกรรมการโต้ตอบของมารดาที่มีต่อทารก.  ยุวดี ทัตตินาพานิช 2539 
 ความคิดเห็นของนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องต่อการบัญญัติกฎหมายสุขภาพจิตในประเทศไทย.  ทวีวรรณ บุปผาถา 2538 
 ผลของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อการลดความวิตกกังวลของมารดาที่มีทารกตัวเหลืองตั้งแต่แรกเกิด.  เกื้อพันธ์ กลั่นการดี 2538 
 รูปแบบใหม่ในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในชนบท.  ดรุณี รุจกรกานต์, พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล, จิระภาพ ศิริวัฒนเมธานนท์, อุสาห์ ศุภรพันธ์, จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย, วิไล เกิดผล, โสภิดา ทัดพินิจ, โสมภัทร ศรไชย 2538 
 การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก  พิทักษ์ ศิริวัฒนเมธานนท์, บุษบา ใจกล้า, ศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ, สุนันท์ แสวงทรัพย์, ยุภาพร หอมจันทร์, วาสนา เชิดผล, ประหยัด เชิดผล 2538 
 การติดตามประเมินผลรูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านศึกษาเฉพาะกรณีอำเภออาจสามารถ  กระจ่าง แว่นใหญ่, วรรณวิมล ศรีประสิทธิ์, อินทิรา เจนสระคู, วชิระ สุขบาล, ไทยรัฐ ทองไพบูลย์ 2538 
 การสำรวจบุคลิกภาพของพนักงานคุมประพฤติ  กองวิชาการและแผนงาน 2538 
 ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันและรักษาโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี จังหวัดเพชรบุรี  สมบัติ สุขสมศักดิ์ 2538 
 ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว , ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตในหญิงที่ถูกสามีทุบตีทำร้ายร่างกาย  ศิริเพชร ศิริวัฒนา 2538 
 การศึกษาภาวะสังคม - จิตใจของผู้ป่วยจิตเวชคดีศึกษาเฉพาะกรณีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  มานิดา สิริวรรณ, พิกุล ผาสุขมูล, เยาวลักษณ์ การกล้า 2538 
 การศึกษาการหลบหนีของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ชุลีวรรณ เพียรทอง, เจริญศรี โควินท์, ศรีอุบล บำรุง, เทพนิมิตร บางแสง 2538 
 การติดตามและฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์สารเคมีระเบิดที่คลองเตย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534  กาญจนา เภาราษฎร์, มะลิ ชูโต, ทิวรวรรณ วัชรบุญโชติ 2538 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลในการปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลประสาทสงขลา  ยลฉัต ทองเรืองศรี 2538 
 ความคิดเห็นของผู้ป่วยจิตเวชต่อกิจกรรมการพยาบาลโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  สำอางค์ พันธุ์ประทุม 2538 
 สมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2538 
 ปัญหาการปรับตัวและสุขภาพจิตของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  ประภาวดี เหล่าพูลสุข 2538 
 อัตมโนทัศน์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลังการได้รับคำปรึกษาทางโทรศัพท์, ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้บริการสายนี้ปลอดบุหรี่ ของมูลนิธิหมอชาวบ้าน  เด่นสุรางค์ ภิรมย์สวัสดิ์ 2538 
 ภาวะเครียดและปัจจัยจากลักษณะงานที่ทำให้เกิดความเครียดของพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง  สินีนาฏ จิตต์ภักดี 2538 
 การดำเนินชีวิตในครอบครัวกับความเครียดในการทำงาน  ประหยัด สายวิเชียร, วาณี เอี่ยมศรีทอง 2538 
 การศึกษาการได้รับการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  บุญพา ณ นคร 2538 
 ความเครียดในบทบาทและอาการเครียดของอาจารย์พยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  ศิริพร ขัมภลิขิต, นิตยา ตากวิริยะนันท์ 2538 
 ความรู้เกี่ยวกับการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วันลาภ เหรียญโมรา 2538 
 บุคลิกภาพของพยาบาลต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาล  ราศรี แก้วนพรัตน์ 2538 
 ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยโรคจิตกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  จลี เจริญสรรพ์ 2538 
 การศึกษาคุณภาพของสตรีสูงอายุ  สมคิด โพธิ์ชนะพันธ์ 2538 
 สุขภาพจิตของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูล  สุดารักษ์ วรรณรักษ์เจริญ 2538 
 การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อการปรับตัวของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ , ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์สตรีโรงพยาบาลศิริราช  บุศรา ลิขิตเจริญวานิช 2538 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลศรีธัญญา  สมบุญ พละหาญ, จิตต์สุภา จรุงจิตต์, ดวงจันทร์ สาระอาภรณ์, ชุติมา ประทีปะจิตต์ 2538 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลตามการรับรู้ในตนเองของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น  บุญชื่น นิตยา, สมวงษ์ โพธิจันทร์, สุขสันต์ จันทร์ศรี, วรัญพร ไชยวานิชย์ผล 2538 
 องค์ประกอบทางด้านครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  พรพัจน์ กิ่งแก้ว 2538 
 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แบบบันทึกพัฒนาการโดยแม่หรือผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชัยนาท  สนาม บินชัย 2538 
 สาเหตุและผลกระทบการเกิดโรคพิษสุราต่อผู้ป่วยที่รับการรักษาแผนกผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  กรรณิการ์ ดุษฎี 2538 
 การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลต่อการดำเนินการพัฒนางานสุขภาพจิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ 2538 
 การพัฒนางานสุขภาพจิตในวัด  นิภา กังวานตระกูล, จริยา โสรธรณ์ 2538 
 การประเมินผลการดำเนินงานแผนงานการสนับสนุนงานสุขภาพจิตในงานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2537  นันทนา รัตนากร 2538 
 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  บุญพา ณ นคร 2538 
 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ 5 ส. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน  องุ่น พยุงธรรม, อุดม พงษ์วุฒิธรรม, เปรมฤดี สุทธิสารากร 2538 
 การศึกษาการให้การปรึกษา ณ คลินิกให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  รุจิรา จงสกุล 2538 
 การศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของผู้ป่วยขณะอยู่รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา  พรทิพย์ คงสัตย์ 2538 
 การศึกษาความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยโรคจิต  ประไพศรี บูรณางกูร 2538 
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ณ กลุ่มงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  เพ็ญศิริ สมใจ, รุจิรา จงสกุล 2538 
 การถูกทำร้ายของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  จุรัญ อึ้งสำราญ, วัชนี หัตถพนม 2538 
 ผลกระทบการให้สุขศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ (ที่ปลอดภัย) ในกลุ่มชายขายบริการ จังหวัดเชียงใหม่  รุ่งฤดี เช้นนันท์, นวลละหงษ์ ณ เชียงใหม่, สมศักดิ์ นาคกลุ่นกูล, เจริญศรี แซ่ตั้ง, ปิยะดา คุณาวรารักษ์, ชวลิต นาถประทาน 2538 
 การส่งเสริมการดูแลตนเองโดยการจัดกลุ่มแบบผสมผสาน  อุไรวรรณ นุชพุ่ม, วรรณระวี อัคนิจ และคณะ 2538 
 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 9 เดือน โดยการให้สุขภาพจิตศึกษาแก่มารดา  สุพล รุจิรพิพัฒน์, วชิระ เพ็งจันทร์, สมจิตต์ ลุประสงค์, อัญชลี ศิลาเกษ, สุภาพร ประดับสมุทร, ตติยา ทุมแสน 2538 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการทำงานกับความเครียดของพยาบาลห้องผ่าตัด ในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออก  ดาเรียน สังเมฆ, นัยนา พิพัฒน์วณิชชา 2538 
 งานวิจัยสุขภาพจิตเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น:เรื่องความสุขจากการพนัน  สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2538 
 การศึกษาสุขภาพจิตของบุคลากรทางจิตเวชในโรงพยาบาลศรีธัญญา  เบญจมาภรณ์ ศรีคำภา 2538 
 รายงานการศึกษาแบบประเมินพฤติกรรมทางสมองในผู้สูงอายุ  กนกรัตน์ สุขะตุงคะ 2538 
 ความพึงพอใจในการทำงานและความเครียดของประชาชนเขตเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  รำจวน เบญจศิริ 2538 
 ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และการเตรียมตัวรับผู้ป่วยของญาติเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, กฤตยา แสวงเจริญ 2538 
 เปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการพยาบาลระหว่างงานประสาทวิทยา และงานจิตเวชโรงพยาบาลประสาทสงขลา  วิไล สีพยา และคณะ 2538 
 ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในผู้ที่มาขอรับบริการแปลงเพศ  พวงสร้อย วรกุล, ศิริลักษณ์ ศรีวนาสณฑ์, จิตต์ตะวัน เกียรติปรากฏ 2538 
 การสำรวจปัญหาเบื้องต้นของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ลักษณา ตันติลีปิกร 2538 
 การศึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กในเขตชุมชนชั้นกลาง กรุงเทพมหานครด้วยวิธีการสังเกตโดยตรง  มงคล หลักคำ 2538 
 โครงการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการทางเพศของชายผู้มารับบริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ยิ้ม แปลงเงิน และคณะ 2538 
 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดจันทบุรี  เกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์, วัชระ ประคองศรี, ศิริภักดิ์ เผือกวัฒนะ, ปราณี วงษ์กล้าหาญ 2538 
 กรณีตัวอย่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย Schizophrenia  จุฬาภรณ์ เปรมชาวนา 2538 
 ความพึงพอใจในงาน ความตั้งใจที่จะออกจากสถาบัน และวิชาชีพของพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จิตรลดา ชัยรัตน์, วิมลวรรณ พลบุรี, อรชร มาลาหอม, วาสนา ทีปะลา, สุเพียร เปรมปราโมทย์ 2538 
 ปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคทางกาย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  นันทา กัญมาศ 2538 
 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ความวิตกกังวลกับสัมพันธภาพระหว่างมารดาครรภ์แรกและบุตรในระยะตั้งครรภ์  มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ 2538 
 การศึกษาผลการให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทแบบประชุมสัมมนา  สุวดี ศรีวิเศษ, วัชนี หัตถพนม, สิริภัค สุขเสริม 2538 
 การศึกษาผลการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคจิตในโครงการธรรมะบำบัดของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  ละเอียด ปัญโญใหญ่, วัชนี หัตถพนม 2538 
 สาเหตุการเป็นภรรยาน้อย  นงพงา ลิ้มสุวรรณ 2537 
 ผลการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ธาราทิพย์ ธรรมนวพฤทธิ์, ประคอง นันท์ดี, มานะ ลอศิริกุล, วิไลวรรณ พันธไชย, จินตนา ลี้ละไกรวรรณ, มณฑิรา เขียวยิ่ง, ชูศรี ดูชัยสิทธิ์, เอื้อมพร ทองกระจาย 2537 
 การศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยด้วยเครื่องมือชี้วัดความสัมพันธ์ของครอบครัว  อำไพรัตน์ อักษรพรหม 2537 
 รูปแบบการเสริมสร้างการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน  สุนันท์ ศลโกสุม, ไพฑูรย์ โพธิสาร, บุปผา อิทธิมณฑลและคณะ 2537 
 ค่ายจิตวิทยาพัฒนาเยาวชน ณ โรงพยาบาลปทุมรัตน์ ์ จังหวัดร้อยเอ็ด  สุภาพรรณ พงศ์หล่อพิศิษฐ์, ประวิตร ศรีบุญรัตน์ 2537 
 ศึกษาผลกระทบทางสังคมและจิตใจของผู้ประสบเหตุการณ์จากเหตุเพลิงไหม้ บริษัทเคเดอร์อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด  วันทนา จัตุชัยและคณะ 2537 
 การจัดกลุ่ม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในผู้ติดเชื้อ HIV  สมชาย จักรพันธุ์ และคณะ 2537 
 กลวิธีการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียน  บังอร คงเพ็ชร์ และคณะ 2537 
 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ดนตรีพื้นเมืองกับดนตรีคลาสสิคเพื่อลดความเจ็บปวดในมารดาระยะเจ็บครรภ์คลอด  สมพร กุศเลิศจริยา, ละเอียด วรรณสารเมธา, สุนันทา ตวงศิริทรัพย์, ศรีสวาท ชัยสิทธิ์ 2537 
 ผลการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่ออาการหายใจลำบากและความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  อารยา ตันสกุล 2537 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงาน และปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออก  ดาเรียน สังเมฆ, นัยนา พิพัฒน์วณิชชา 2537 
 ความสามารถในการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเอดส์  มัลลิกา ตั้งเจริญ, แจ่มจิตต์ เทพนามวงค์ 2537 
 การรับรู้ส่วนของร่างกายในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  มยุรี เพชรอักษร, สร้อยสุดา วิทยากร, ไพวรรณ สุดวรรค์ 2537 
 ความคาดหวังในชีวิตของเด็กเร่ร่อน  สุดา ศาสนัส 2537 
 ปัจจัยทางจิต-สังคมในผู้ชายที่มาขอรับบริการผ่าตัดแปลงเพศ  นิจวรรณ ไกรสิงห์เดชา 2537 
 เปรียบเทียบผลการให้ความรู้เรื่องโรคจิตเภทแก่ญาติของผู้ป่วยในโรงพยาบาลประสาทสงขลา  อัญชุลีเตมียะประดิษฐ์ 2537 
 ผลการอบรมธรรมะต่อความสามารถในการนำธรรมะไปใช้ในการทำงาน และความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรทางด้านสุขภาพอนามัย  วีณา จีระแพทย์ 2537 
 แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย  กลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง 2537 
 การศึกษาเพื่อประเมินสื่อสุขภาพจิตศึกษาแผ่นพับพิมพ์สี  วชิระ เพ็งจันทร์, สมจิตต์ ลุประสงค์, จินตวีร์ เกษวงศ์, ศศิธร สายชาลี, ช่อลดา นวมงคลวัฒนา 2537 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวและการปรับตัวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ภาวดี มโนหาญ, สมบัติ ไชยวัณณ์, ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช 2537 
 การศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของบุคคลปัญญาอ่อนที่ได้ฝึกอบรมในสถาบันเฉพาะกับผู้ที่ไม่เคยฝึกอบรมในสถาบันเฉพาะบุคคลปัญญาอ่อน  ชวาลา เธียรธนู 2537 
 ภาวะความวิตกกังวล และพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  สำเริง แสงซื่อ, สมชัย จิรโรจน์วัฒน์ 2537 
 สัมพันธภาพในครอบครัวกับการปรับตัวทางสังคมของบุคคลปัญญาอ่อนหลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลราชานุกูล  ไพลิน คำไพรินทร์ 2537 
 ศึกษากระบวนการสร้างสัมพันธภาพ ระดับความหวัง ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และระดับการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะ โรงพยาบาลชลบุรี  มรรยาท เจริญสุขโสภณ, นงลักษณ์ เชษฐภักดีจิต 2537 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ, ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลเลิศสิน  วราภรณ์ แสงวัชร 2537 
 การสำรวจหาปัจจัยเกี่ยวข้องของภาวะปัญญาอ่อนและความต้องการของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในเขตภาคเหนือ.  ชวาลา เธียรธนู, สมัย ศิริทองถาวร, อัมพร หะยาจันทา, ณัจฐาพร เครือฝั้น 2537 
 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุ่น  อัจฉรา สุขารมณ์, อรพินทร์ ชูชม 2537 
 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  อรุณ จิรวัฒน์กุล, ศิริพร จิรวัฒน์กุล, บุญศรี ปราบณศักดิ์, พรทิพย์ คำพอ, บัณฑิต ถิ่นคำรพ 2537 
 ความคิด ความเชื่อทางศาสนา และการรักษาโรคแผนโบราณ : กรณีศึกษาที่วัดชัยภูมิพิทักษ์ จังหวัดชัยภูมิ.  จิระภา ศิริวัฒนเมธานนท์, กฤตยา แสวงเจริญ 2537 
 พฤติกรรมเผชิญความเครียดของครอบครัวที่มีบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน.  พัชราภรณ์ มรรควัลย์ 2537 
 สุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคพิษสุราในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา.  จินตนา ศรีหล้า 2537 
 การสำรวจทัศนคติ และพฤติกรรมการกินในนักเรียนวัยรุ่นหญิงไทย  ฐิตวี แก้วพรสวรรค์ 2537 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสัมพันธภาพในคู่สมรส กับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของสตรีที่มีบุตรยาก  วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ 2537 
 ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการด้านความซื่อสัตย์ในเด็กไทย วัย 2-6 ปี  วชิรา กสิโกศล 2537 
 การสำรวจหาปัจจัยเกี่ยวข้องของภาวะปัญญาอ่อน และความต้องการของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในเขตภาคเหนือ  ชวาลา เธียรธนู 2537 
 การศึกษาการหลบหนีของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  ิเสงี่ยม สารบัณฑิตกุล, ละเอียด ปัญโญใหญ่, วัชนี หัตถพนม, นวลจันทร์ มาตยภูธร 2537 
 โครงการผู้สูงอายุสู่อาสาเมตตาธรรม  ศิริพร เกตุดาว, คณะ 2537 
 การจัดการทางการพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงของเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  สุพิน พิมพ์เสน, วรางรัตน์ ทะมังกลาง, เพ็ญจิต เลียวลิขิต, สกาวรัตน์ ภูผา, จิตรประสงค์ สิงห์นาง 2537 
 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ และ ลูก ในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตเมืองและชนบทในจังหวัดเชียงใหม่  ธนู ชาติธนานนท์, สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วรรณภาพ อินต๊ะประเสริฐ, อัมพร หะยาจันทรา 2537 
 ที่พึ่งของคนไทยในปัจจุบัน  จินตนา สงค์ประเสริฐ, โอษฐ วารีรักษ์, ปริทรรศ ศิลปกิจ, สมชาย พลอยเลื่อมแสง, นิภา ผ่องพรรณ 2537 
 การศึกษาความรู้เรื่องพัฒนา เด็กและทัศนคติของชุมชนที่มีต่อศูนย์พัฒนา เด็กราชานุกูล  รุจา เล้าสกุล, อลิสา กุณฑลบุตร, นิวัติ เอี่ยมเที่ยง, จิตราวรรณ ศิริกาญจนวงษ์, อุษา ลิ่มซิ่ว, เวชสวรรค์ ศิริประทุม 2537 
 ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสุขภาพจิตแรงงานก่อสร้าง  มนตรี นามมงคล, ปริทรรศ ศิลปกิจ, ลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี, สุนทรี สุริยา 2537 
 ขวัญและกำลังใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันสุขภาพจิต  ขนาน หัสศิริ, ธนู ชาติธนานนท์, สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, ปริทรรศ ศิลปกิจ, ประไพรัตน์ ทิพยมณฑล, ถาวร รามโยธิน, สมหมาย เลาหะจินดา, ลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี, อัมพร หะยาจันทา, ณัจฐาพร เครือฝัน, ลัดดา ต้นกันทะ 2537 
 การประเมินผลสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2537 (ครั้งที่ 6)  ธนู ชาติธนานนท์และคณะ 2537 
 การรับรู้ของพยาบาลต่อความต้องการของญาติผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลแพร่  พวงเพชร ชุมศรี 2537 
 อาการทางจิตในผู้ป่วยศัลยกรรมตกแต่งภายหลังได้รับอุบัติเหตุที่ศรีษะ : รายงานผู้ป่วย 1 ราย  ดวงตา ไกรภัสสรวงษ์, สุดสบาย จุลกทัพพะ, วศิน บำรุงชีพ 2537 
 ลักษณะบางประการของครอบครัวที่มีผลต่อการเจ็บป่วยทางจิต  นงเยาว์ จุลชาติ 2537 
 การศึกษาสุขภาพจิตของทหารผ่านศึกพิการ ที่รับการบำบัดรักษาในแผนกผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก  อรุณรัศมิ์ ปกมนตรี 2537 
 ปัญหาและความต้องการการสนับสนุนของบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อการให้บริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์  อุษา ชูชาติ, มยุรี กลับวงษ์, เนาวนิตย์ มุขสมบัติ, สุนีย์ เอกวัฒนพันธ์, ชุติมา ประทีปะจิตติ, อรวรรณ ดวงจันทร์, เยาวมาลย์ รินทระ 2537 
 การศึกษายาที่ใช้กับผู้ป่วยปัญญาอ่อนในโรงพยาบาลราชานุกูล  บุญรักษ์ ปราชญากุล 2537 
 การศึกษาผลของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 2 ปี 6เดือน ถึง 3 ปี ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการในช่วงเวลาที่ต่างกัน  ชลันธร ปรียาสมบัติ, รวีวรรณ อธิกุลวงศ์, ธนพัน ขันธมิตร 2537 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของผู้สูงอายุภายหลังเกษียณ  พิชญาภรณ์ มูลศิลป์, คณะ 2537 
 ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลของสตรีที่มารับบริการทำหมันหญิงที่ไม่เกี่ยวกับการคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี  วีณา บัลลังก์โพธิ์, พิมพ์สุรางค์ เพชระบูรณิน, ดวงกมล ฉัตรรังสิกุล, มยุรัตน์ วิรัชชัย 2537 
 ผลของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่อความวิตกกังวล การมีส่วนได้ควบคุมตนเอง และการฟื้นสภาพหลังผ่าตัด  วัชรี กลิ่นเฟื่อง, เยาวลักษณ์ เลาหะจินดา, สมพัน ชินโนรส 2537 
 ความสัมพันธ์ของสถานภาพสุขภาพกาย แรงสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ  ชลธิชา วังวิเวก 2537 
 การศึกษาผลการให้บริการปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  รัตติยา ทองแสง, กัลยา อันชื่น, สุรีรัตน์ โบจรัส 2537 
 การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการด้านโภชนาการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  จิยารัช พิมสาร, จิตรา จินารัตน์, ขนิษฐา ศรีคง, สุมลณี วงศ์หาญ 2537 
 ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญกับความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  กิตติกร นิลมานัต 2537 
 การศึกษาเปรียบเทียบผู้ปกครองเด็กที่มีและไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต  ปทุมทิพย์ สุภานันท์ 2537 
 ผลการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ธาราทิพย์ ธรรมนวพฤทธิ์, คณะ 2537 
 การศึกษาปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น.  ทัณทิมา ระเบียบดี, อาภรณ์ ชาญชัยสกุลวัตร์, สุวะรี ฤกษ์จารี, สุนันทา ลี้ประกอบบุญ 2537 
 สัมพันธภาพ และความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศรีนครินทร์.  อัมพร กุลเวชกิจ 2537 
 บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ : กลวิธีในการป้องกันโรคเอดส์.  มณฑิรา เขียวยิ่ง, จินตนา ลี้ละไกรวรรณ, สุชาดา สุวรรณคำ, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 2537 
 ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับคำปรึกษาจากพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์  อุมาพร รักษทิพย์ 2537 
 การศึกษาเปรียบเทียบการฝึกการสอนตนเอง การฝึกการพิจารณาข่าวสารและการฝึกทำกิจกรรมในเครื่องมือฝึกทักษะการฟังที่มีต่อทักษะการฟังข่าวสารเชิงอ้างอิงในเด็กอายุ 5 ปี.  นิศรา สายันต์วิสุทธิคาม 2537 
 การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการการจำเพลงที่มีคำสัมผัสและไม่มีคำสัมผัสของเด็กอายุ 7 ถึง 11 ปี.  สุกัญญา ทองเสงี่ยม 2537 
 การศึกษาการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหมวดประสาทสัมผัสด้านการเห็นและการได้ยินในทารกอายุ 4 เดือน (A STUDY OF INTERMODAL).  ใจเพชร สมประสงค์ 2537 
 พัฒนาการของความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของความรู้ในเด็กวัยก่อนเรียน.  ปภัสสรา รัตตะรังสี 2537 
 การสร้างหลักสูตรอบรมเยาวชนให้เป็นผู้นำในการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์  ดรุณี รุจกรกานต์, วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์, เพชรไสว ลิ้มตระกูล, มณฑิรา เขียวยิ่ง 2537 
 การทำหน้าที่ของครอบครัวในครอบครัวของเด็กที่มีภาวะซึมเศร้าและไม่มีภาวะซึมเศร้า.  วิระวรรณ อุประมาณ 2537 
 การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความจำเกี่ยวกับตำแหน่งของวัตถุที่ถูกซ่อนไว้ของทารกอายุ 9 เดือน ระหว่างทารกที่คลอดครบกำหนดและทารกที่คลอดก่อนกำหนด.  พัชราวัย เวทศักดิ์ 2537 
 การรับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากสามี กับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของภรรยาในสังคมชนบท อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด.  ไชยยันต์ สุขบาล 2537 
 สุขภาพจิตของประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรีและตราด.  พัชรา ศิลปบรรเลง 2537 
 สภาวะจิตสังคมของเด็กป่วยโรคลมชัก.  สุภาวดี เหลืองศรีปกรณ์ 2537 
 การสำรวจภาระของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม.  วรรณนิภา สมนาวรรณ 2537 
 สุขภาพจิตของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร.  ผจงจิต ผาภูมิ 2537 
 สมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพ.  ศิริพร จิรวัฒน์กุล, จินตนา ยูนิพันธ์, อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, อุษา พึ่งธรรม, ศรีประภา ปิยะศิริศิลป์, พยุงจิต วรมุนินทร, รุ่งอรุณ โตศักดิ์ภราเลิศ, ชูศรี เกิดพงษ์บุญโชติ, ดวงตา กุลรัตนญาณ, วิภาวี เผ่ากันทรากร 2537 
 ผลของการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างหมาะสมตามโปรแกรมของเคลลี่ต่อพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3.  สุมาลี อุดมผล 2536 
 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัวต่อการลดความเครียดของบิดามารดาที่มีบุตรเกิดจากมารดาติดเชื้อเอช ไอ วี.  สมจิตต์ ธีรมโนภาพ 2536 
 ความแตกต่างของบทบาททางเพศกับความสัพพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนสนิทของนักเรียนวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร.  ดุลยา จิตตะยโศธร 2536 
 ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบโลกอสต่อการเพิ่มความมุ่งหวังในชีวิตของหญิงในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี.  อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 2536 
 ปัญหาพฤติกรรมในเด็กวัยรุ่นชั้นมัธยมต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี.  ปนัดดา มุมบ้านเซ่า 2536 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับภาวะวิตกกังวลในกลุ่มวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิค.  รัชนี ภู่ไพจิตร์กุล 2536 
 การศึกษาแบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline.  จุฬารัตน์ ศิริวัฒน์ 2536 
 ทัศนคติของครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อเด็กปัญญาอ่อนและการจัดการเรียนร่วม.  สาวนะ พบสุข 2536 
 ผลของการให้ข้อมูลที่มีต่อระดับความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก.  แก้วสามสี สาเจริญ 2536 
 การศึกษาสถานะทางเอกลักษณ์ของวัยรุ่นตอนปลายในสถาบันอุดมศึกษา.  สายฝน ควรผดุง 2536 
 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มต่อการลดความเหนื่อยหน่ายของพยาบาล.  กัลยา เดชนันทรัตน์ 2536 
 ผลของการใช้เทคนิคตัวแบบ การชี้แนะและการเสริมแรงทางบวกในการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ของเด็กดาวน์ซินโดรม ที่มีอายุระหว่าง 3-4 ปี ของโรงเรียนราชานุกูล.  สุรีย์ กสิวิทย์อำนวย 2536 
 ผลของการบำบัดแบบกลุ่มด้วยการเล่นต่อการลดพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.  จันทนา ยิ้มน้อย 2536 
 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม ต่อความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.  แก้วกานต์ ภูมิศรีแก้ว 2536 
 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มต่อการยอมรับตนเองของเด็กกำพร้า.  กิดานันท์ ชำนาญเวช 2536 
 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของบุคคลผู้ที่สูญเสียหน้าที่ของอวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับการพูดและการเขียน.  พัชรา ลิ้มอำไพ 2536 
 ผลของการฝึกการแสดงออกที่เหมาะสมแบบกลุ่มตามแนวของเลนจ์และจาคูโบว์สกี้ ที่มีต่อพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของหัวหน้างาน.  เทพ สงวนกิตติพันธุ์ 2536 
 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่มต่อการตระหนักรู้ในอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม.  ปิติ วิทยการ 2536 
 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวของโอลเซน ที่มีต่อความวิตกกังวลในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี.  ผุสณีย์ แสงสุวรรณ 2536 
 แนวทางการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยแก่หมอลำผีฟ้า.  กฤตยา แสวงเจริญ, จิระภา ศิริวัฒนเมธานนท์, สุชาดา สุวรรณคำ, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล, ดรุณี รุจกรกานต์ 2536 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคประสาท ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธาน  ขวัญใจ ตันติวัฒนเสถียร 2536 
 ทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อการพยาบาลจิตเวช  สมสนุก พระอามาตย์, ชุลีวรรณ เพียรทอง, จำลองลักษณ์ จามรโชติ, จันทรา วิชย์โกวิท 2536 
 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกเฮมิ-ซิงค์ (Heme-sync) และการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนือเพื่อลดความวิตกกังวลในการถูกประเมิน  พจมาศ รัตนวิโรจน์ 2536 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชรา  วชิราภรณ์ สุมนวงศ์ 2536 
 ผลของการสัมผัสต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังผ่าตัด  ประภาศรี จีระยิ่งมงคล 2536 
 การศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้วในกรุงเทพมหานคร  จุรีรัตน์ ชุ่มอิ่ม 2536 
 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาตามความเป็นจริงต่อการลดความเครียดในขณะฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  จันทร็เพ็ญ อินทร์ไชยา 2536 
 โปรแกรมการฝึกพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง สำหรับนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ, นารา ธีรเนต, ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล, จิราภรณ์ อารยะรังสฤษฎ์ 2536 
 ลักษณะโครงสร้างและเศรษฐกิจของครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน เขตจังหวัดนนทบุรี  นันทนา รัตนากร 2536 
 ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ขนิษฐา นาคะ, ประสบสุข อินทรักษา 2536 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติทางร่างกาย และการไปเรียนร่วมในเด็กกลุ่ม อาการดาวน์อายุ 3-5 ปี  ประจงจิตร์ แช่มสะอาด, สถิต กุลนรัตน์, ฐิติพร วงศ์ชัยสุริยะ 2536 
 การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเด็กกลุ่มอาการดาวน์และเด็กปกติ  ศศินี โภคโต, ศศิธร ฉิมสุนทร, สาวิตรี ณ ลำปาง 2536 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น  เจียมจิต แสงสุวรรณ, พรรณงาม พรรณเชษฐ, วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์, ชวนพิศ ทำนอง, ศิเทียน ตรีศิริรัตน์, พรทิพย์ บุญพวง, อัจฉรา หล่อวิจิตร, อัมพรพรรณ ธิรานุตร 2536 
 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนชนบทเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล, เปรืองมิตร ฆารรัศมี, จิระภา ศิริวัฒนเมธินนท์, สุวิภา โกสุมวัชราภรณ์, เพลินพิศ วิยะทัศน์, พูลสุข ศิริพูล, วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา 2536 
 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสถาบันสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสถาบันสุขภาพจิต  ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนาสุขภาพจิต 2536 
 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใหลตายของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พินลดา มุลาลี, อรุณ จันทุมา, เกษม ภูธรรมะ, นเรศร์ มุลาลี 2536 
 การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมในคนไข้โรคจิตเภท/ประชากรอีสานโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  พินลดา มุลาลี, นเรศร์ มุลาลี 2536 
 การสำรวจสุขภาพจิตของครอบครัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พินลดา มุลาลี, เสงี่ยม สารบัณฑิตกุล, เกษม ภูธรรมะ, เฉลิม สารบัณฑิตกุล, อรุณ จันทุมา, นเรศร์ มุลาลี 2536 
 เครื่องชี้วัดทัศนคติของบุคคลในชุมชนที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช  อัมพร หะยาจันทา, ลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี, ณัจฐาพร เครือฝัน, ฟองอุไร ภูมิศิริรักษ์ 2536 
 ประเมินผลการใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี  กัลยา สูตะบุตร, รุจา เล้าสกุล, ชนิสา เวชวิรุฬห์ 2536 
 ปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 6 โรงงาน ในเขตจังหวัดนนทบุรี  เสนาะ สินอาษา 2536 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการกำกับการแสดงออกของตนของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้วในกรุงเทพมหานคร.  นันทารัตน์ ตันตยาวราพันธุ์ 2536 
 ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มแก่ญาติผู้ป่วยจิตเภทต่อความวิตกกังวล.  อร่ามศรี เกสจินดา 2536 
 การให้บริการปรึกษาแนะแนวเกี่ยวกับโรคเอดส์ในคลินิกนิรนาม จังหวัดนครศรีธรรมราช  เสาวรส รัตรสาร 2536 
 การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 34 ของวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา โดยใช้แบบทดสอบ เอ็ม.เอ็ม.พี.ไอ.  จินตนา หะรินเดช, พิมพาภรณ์ สังข์รัศมี, ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี, สมบัติ ไชยฤกษ์, ภัทรา เสงี่ยมในเมือง 2536 
 การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความมานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร.  วันเพ็ญ เถาสวัสดิ์ 2536 
 วิเคราะห์เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบำบัดของนักศึกษาพยาบาล  ภัทรอำไพ พิพัฒนานนท์ 2536 
 บริหารกายและจิตเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วย  นฤมล สินสุพรรณ, ศาสตรี เสาวคนธ์, สมเดช พินิจสุนทร, ชลอ อินทรขาว, อมร เปรมกมล, ศรีน้อย มาศเกษม 2536 
 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนชนบทอีสาน กรณีศึกษา  วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี, กิ่งแก้ว เกษโกวิท, ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ 2536 
 หมอพื้นบ้านและการดูแลสุขภาพตนเอง ของชาวบ้านอีสาน กรณีศึกษา  กิ่งแก้ว เกษโกวิท, วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี, ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์, เมธินี เจ้าทรัพย์, ศิขิน รัตนทิพย์ 2536 
 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัวที่มีต่อบริการพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  สมประสงค์ ศิริวงศ์, วลี เจริญสรรพ์, วรรณี พัฒน์แช่ม, บุญทา ณ นคร, เยาวดี ช่อหิรัญกุล, กริณี สังข์ประคอง 2536 
 ศึกษาผลกระทบทางสังคมและจิตใจของผู้ประสบเหตุการณ์จากเหตุเพลิงไหม้ บริษัท เคเดอร์ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด  โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 2536 
 ภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของหญิงขายบริการทางเพศ ที่ให้บริการแก่ชาวต่างชาติ จังหวัดสงขลา  บงกช เชี่ยวชาญยนต์, จุฑารัตน์ จุลรอด, กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ, สมพงษ์ เอียดประพาล 2536 
 พฤติกรรมของมารดาที่มีบุตรกลุ่มอาการดาวน์ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด  เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์ 2536 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน ในกรุงเทพมหานคร  อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ ฯลฯ 2536 
 ปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชักที่คลินิกอายุรกรรมประสาท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  นภาพร อิศระภิญโญ 2536 
 ปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก  พวงน้อย อรุณ 2536 
 สุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี  ฐิติวัลค์ ธรรมไพโรจน์, นงคราญ ผาสุข 2536 
 มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหลบหนี  เจริญ แจ่มแจ้ง, วนิดา รัมมนต์, พัชรี ปริปุรณะ 2536 
 การวินิจฉัยทางการพยาบาลจิตเวชโดยนักศึกษาพยาบาล  ภัทรอำไพ พิพัฒนานนท์, ฐิติวัลค์ ธรรมไพโรจน์ 2536 
 ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของผู้ติดเชื้อ HIV ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.  จันทรา อัศวกุลกำเนิด 2536 
 ความคิดเห็นของญาติผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีธัญญา  สำราญ นุ่มบุญนำ, สมบูรณ์ พู่มนตรี, เพ็ญพรรณ พรหมนารถ, บุศรินทร์ บุญเมือง, รุ่งทิวา เกิดแสง 2535 
 การประเมินผลการอบรมหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  พยุงจิต วรมุนินทร และคณะ 2535 
 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัวที่มีต่อบริการพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  สมประสงค์ ศิริวงศ์ 2535 
 เด็กออทิสติคกับผลกระทบต่อพ่อแม่  กัญญา ธัญมันตา 2535 
 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่คาดหวังและคุณลักษณะที่เป็นจริง ของครูสอนวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม.  รสสุคนธ์ พึ่งสุข 2535 
 ผลของการตำหนิเสียงดังและตำหนิเสียงนุ่มนวล กับการชมเสียงดังและชมเสียงนุ่มนวลเพื่อลดพฤติกรรมการรบกวนเพื่อนในขณะเรียน.  ชุมพล สอปัญญา 2535 
 การใช้เครื่องมือกันกระแทกกับผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้าในโรงพยาบาลศรีธัญญา  เสาวลักษณ์ ชาญกลราวี, ฯลฯ 2535 
 การให้คำปรึกษาในห้วงเวลาวิกฤต : รายงานการศึกษาในผู้ป่วยคอนเวอร์ชั่น  จารุวรรณ ต. สกุล 2535 
 การให้คำปรึกษาในห้วงเวลาวิกฤต รายงานการศึกษาในผู้ป่วยคอนเวอร์ชั่น  จารุวรรณ ต. สกุล 2535 
 ความวิตกกังวล ความสามารถในการควบคุมตนเอง ความต้องการข้อมูลและการได้รับข้อมูลในผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังได้รับรังสีรักษา  ัสุรีย์พร มาลา, สมจิต หนูเจริญกุล, พวงทอง ไกรพิบูลย์ 2535 
 วิชาการที่ครูปกครองและครูแนะแนวใช้ในการแก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด.  รำไพ วานิชสาร 2535 
 การศึกษาบุคลิกภาพตามทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของอีริค เบิร์นของผู้ประกอบอาชีพวิศวกร แพทย์ ครู และนักปกครอง.  วิสิษฐ์ เจริญวัฒนาวิญญู 2535 
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านสังคมนิสัยของเด็กวัยก่อนประถมศึกษาจากครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูแตกต่างกัน.  สายันต์ คงสัตย์ 2535 
 การศึกษาสุขภาพจิตของประชาชนหลังภัยไต้ฝุ่นเกย์  เฉลา หนูตุ่นศรี 2535 
 เด็กกับการหย่าร้าง  วินัดดา ปิยะศิลป์ 2535 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว ประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ.  นพวรรณ หาญพล 2535 
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต.  ขวัญใจ ตันติวัฒนเสถียร 2535 
 ปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานขับรถเมล์  ทวี ท้าวคำลือ 2535 
 ปัจจัยชักจูงและภูมิหลังฆาตกรชาย.  อัมพร โอตระกูล, วิวัฒน์ เธียระวิบูลย์ และคณะ 2535 
 ผลการฝึกการผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา.  ฉัตรแก้ว สุทธิพิทักษ์ 2535 
 การเล่นวีดีโอ เกมกับพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร.  ศิริลักษณ์ ศรีวนาสณฑ์ 2535 
 บุคลิกภาพกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม.  สุรีย์ ห้วยธาร 2535 
 ผลของกระบวนการสร้างสัมพันธภาพต่อระดับความหวัง ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และระดับการดูแลตนเองในผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะ โรงพยาบาลชลบุรี  มรรยาท เจริญสุขโสภณ, นงลักษณ์ เชษฐภักดีจิต, จิราภรณ์ จันทร์อารักษ์, ศุกร์ใจ เจริญสุข 2535 
 สุขภาพจิตของพยาบาลโรงพยาบาลนิติจิตเวช  เจริญ แจ่มแจ้ง 2535 
 มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมเรียกร้อง  เดือนฉาย สุขวัจน์ 2535 
 รายงานการวิจัยความคิดเห็นของญาติผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีธัญญา  สำราญ นุ่มบุญนำ 2535 
 แนวทางการป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตในหญิงหลังคลอด  กฤตยา แสวงเจริญ, สุชาดา สุวรรณคำ, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 2535 
 การศึกษาความพร้อมในการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดในโรงพยาบาลศรีธัญญา  นฤมล นาคเรียง, เสาวภา เสรานพกุล, อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์, สิริวิภา ธรรมศิริ, ดาว รัตนผกา 2535 
 การติดตามผลการอบรมเรื่อง “เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะแนวโรคเอดส์” ในเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เขต 4  วรรรณี ศรีโพธิ์ทอง 2535 
 โครงการกลุ่มจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนสำหรับนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 1-3.  ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์ 2535 
 ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและการเตรียมตัวรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช.  สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, กฤตยา แสวงเจริญ 2535 
 การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยก้าวร้าว  ประไพรัตน์ ทิพยมณฑล, วิระวรรณ อุประมาณ, สุนทรี สุริยา, แววดาว คันธรส, เทียมตา เทพแก้ว 2535 
 การตรวจสอบความตรงของการวินิจฉัยการพยาบาลในคลินิก:การเผชิญความเครียดที่ไม่มีประสิทธิภาพของบุคคล  อภิญญา จำปามูล 2535 
 ลักษณะบุคลิกภาพนักศึกษาแพทย์:ความเปลี่ยนแปลงใน 3 ช่วงปีการศึกษา  กนกรัตน์ สุขะตุงคะ 2535 
 การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมหลงผิด  ประไพรัตน์ ทิพยมณฑล, วิระวรรณ อุประมาณ, เทียมตา เทพแก้ว, สุนทรี สุริยา, แววดาว คันธรส 2535 
 การสำรวจความเครียดลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่  ภานุวัฒน์ สะอาดอาวุธ 2535 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกับระยะเวลาที่กลับไปอยู่ในชุมชนของผู้ป่วยจิตเภท  สมชาย พลอยเลื่อมแสง, พิมพ์มาศ ตาปัญญา, สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, ลักษณา พลอยเลื่อมแสง, อุบล หมุดธรรม 2535 
 การใช้ MOUTHGUARD CLEAR TRAY กับผู้ป่วยจิตเวชที่ทำการรักษาด้วยไฟฟ้าในโรงพยาบาลศรีธัญญา  เสาวลักษณ์ ชาญกลราวี, ส่งศรี จัยสิน, มยุรี กลับวงษ์ 2535 
 ความคิดเห็นของญาติผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีธัญญา  สำราญ นุ่มบุญนำ, เพ็ญพรรณ พรหมนารถ, รุ่งทิวา เกิดแสง, สมบูรณ์ พู่มนตรี, บุศรินทร์ บุญเมือง 2535 
 ความวิตกกังวลและความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยนรีเวชกรรมก่อนผ่าตัด โรงพยาบาลชลบุรี  ละมัย อมรินทร์, มาลี แน่นหนา 2535 
 ผลการใช้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อปฏิกิริยาตอบสนองด้านจิตใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม  อุบล จ๋วงพานิช, รัชนีพร คนชุม, อุราวดี เจริญไชย, ลัดดาวัลย์ พรพนัสศรี 2535 
 การลดความวิตกกังวลของพยาบาลประจำการที่ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนความคิดร่วมกับการฝึกสติ  ดาราวรรณ ต๊ะปินตา 2535 
 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ การสนับสนุนทางสังคมกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ  ลำเนาว์ เรืองยศ, สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว 2535 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานและปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พิมผกา สุขกุล 2535 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งกับความพึงพอใจในชีวิต  ภัคสุภพิชญ์ ศรีกสิพันธุ์, อรสา พันธ์ภักดี, รัตนา มาศเกษม 2535 
 สุขภาพจิตและปัญหาการเรียนของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  กิติยา จำรัสเลิศสัมฤทธิ์ 2535 
 ปัจจัยด้านจิตใจของสตรีที่มีบุตรยากในคลินิกผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.  สุนีรัตน์ อนันทวุฒิกานนท์ 2535 
 ผลกระทบด้านจิตใจและสังคมของผู้ป่วยต้อหินชนิดเรื้อรัง.  สิริพัชร รัตแพทย์ 2535 
 ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลของคู่สมรสของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม  นาฏยา เอื้องไพโรจน์ 2535 
 การศึกษาภาวะสุขภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2535 
 แนวทางป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตในหญิงหลังคลอด.  กฤตยา แสวงเจริญ, สุชาดา สุวรรณคำ, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 2535 
 การประเมินผลการอบรมหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  งานศึกษาและฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 2535 
 ความพึงพอใจของพยาบาลที่มีต่อสวัสดิการของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น.  สำรอง จันท่าจีน, พัชนีย์ เย็นแสงจันทร์, เรณู ไทยทองสุขสกุล, จิราภรณ์ ศรีนุเสน, อัจฉราวัลย์ มณีศรี 2535 
 ปัจจัยที่ทำให้ญาติทอดทิ้งผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  สมประสงค์ ศิริวงศ์, จิตรา สุภัทรากุล, จลี เจริญสรรพ์, กำธร พริ้งศุลกะ, วีระ ชูรุจิพร, วิรัช เศวตศิลป์ 2535 
 การศึกษาสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ.  อภิชาติ ศรีประเสริฐ 2535 
 ประสิทธิผลของการควบคุมตนเองที่มีต่อการงดสูบบุหรี่ ของคนงานชายในวชิรพยาบาล  กัญญา บุญช่วย 2535 
 ภาวะซึมเศร้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดชลบุรี  เรไร ทีวะทัศน์ 2535 
 ความคาดหวังในชีวิตของเด็กเร่ร่อน.  สุดา ศาสนัส 2535 
 การอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการช่วยเหลือตนเองของเด็กวัย 2-3 ปี.  เสาวนีย์ พัฒนอมร 2535 
 ปัจจัยทางจิต สังคม ในผู้ป่วยชายที่มาขอรับบริการผ่าตัดแปลงเพศ.  นิจวรรณ ไกรสิงห์เดชา 2535 
 ผลของการบำบัดด้วยหนังสือต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของเด็กพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์.  อทิตยา พรชัยเกตุ 2535 
 ผลการทำกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุที่ซึมเศร้าในบ้านพักคนชรานักบุญโยเชฟ จังหวัดขอนแก่น.  อรวรรณ ลี่ทองอิน 2535 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการทำงาน ความเครียดในงาน ภูมิหลังกับความสามารถในการทำงานตามการรับรู้ของตนเอง ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร.  วนิภา ว่องวัจนะ 2535 
 การศึกษาปัจจัยเครียดของครอบครัวในหมู่บ้านอีสาน  จินตนา ลี้ละไกรวรรณ, รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์, มณฑิรา เขียวยิ่ง 2535 
 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่อการเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของสตรีในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านปากเกร็ดตระการ.  นิราศศิริ โรจนธรรมกุล 2534 
 จิตกังวลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย.  สินีนาฎ สมบูรณ์เอนก 2534 
 บทบาทบิดาในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่นในชุมชนแออัด เขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น.  จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย, รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์ 2534 
 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ระหว่างบุตรวัยก่อนเรียน ที่มีน้องเกิดใหม่ และที่เป็นบุตรคนเดียวของครอบครัว ตามการรับรู้ของมารดา.  คนึงนิตย์ ประจงกิจ 2534 
 ผลของการให้คำปรึกษาของพยาบาลต่อระดับความวิตกกังวลและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยทำแท้งผิดกฎหมาย  ดวงกมล พึ่งประเสริฐ 2534 
 ผลของสื่ออารมณ์ขันต่อระดับความเครียดในผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกขาและได้รับการดึงถ่วงกระดูก  ผจงพร สุภาวิตา 2534 
 ผลของการสัมผัสต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  ภัสพร ขำวิชา 2534 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่สูญเสียแขนขา  เสาวภา วิชิตวาที 2534 
 การศึกษาสุขภาพจิตของประชาชนหลังภัยไต้ฝุ่นเกย์ 1 ปี 4 เดือน ศึกษาในพื้นที่หมู่บ้านบางเบิด (หมู่ 5) ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เฉลา หนูตุ่นศรี, พนม หมอยา, ดิเรกฤทธิ์ พงค์พิศาล 2534 
 สภาพปัญหาที่มีผลต่อสุขภาพจิตของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง  นันทิ ปราโมช 2534 
 สุขภาพจิตชาวเกาะสมุย  กำธร พริ้งศุลกะ, วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, อุบล ธนะภาส, วรารัตน์ ว่องอภิวัฒน์กุล 2534 
 การอบรมเลี้ยงดูบุตรก่อนวัยเรียนของมารดาที่ทำงานในสถานีโทรทัศน์  พรวนา เตียวศิริทรัพย์ 2534 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความว้าเหว่และภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ  สุพรรณี นันทชัย 2534 
 การฝึกความจำในผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่อง.  มยุรี กลับวงษ์ 2534 
 การสำรวจปัญหาการปรับตัวในเด็กวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร.  พาสนา ผโลศิลป์ 2534 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าในระยะตั้งครรภ์และระยะหลังคลอดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.  นราภรณ์ ชาญชัย 2534 
 การศึกษาสภาวะจิตสังคมในเด็กป่วยเรื้อรัง.  นงคราญ จิณศิริ 2534 
 การศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่กระทำผิดกฎหมาย.  วรพร อินทบุหรั่น 2534 
 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่มตามแนวคิดแบบวิเคราะห์ล้กษณะบุคคล และองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.  คนึงนิจ เนติประวัติ 2534 
 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่ออัตมโนทัศน์ของเยาวชนกระทำผิดกฎหมาย.  กาญจนา อิ่มสำราญรัชต์ 2534 
 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวของโรเจอร์สที่มีต่อการลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรคหัวใจ ขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล.  รัชนี วีระสุขสวัสดิ์ 2534 
 ผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์ต่อการเพิ่มขึ้นของค่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในแบบวัดไพโร-บี.  ภารณี วนะภูติ 2534 
 ความรู้ความเข้าใจทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมต่อตนเองของวัยรุ่นติดสิ่งเสพติดชนิดร้ายแรง ที่เข้ารับการรักษาในสถานบำบัดรักษา กรุงเทพมหานคร.  วัลภา สบายยิ่ง 2534 
 การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่มีการรับรู้บทบาททางเพศแตกต่างกัน.  ชวนพิศ สันติโรจน์ประไพ 2534 
 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิตสมรสของผู้ที่มีเอกลักษณ์บทบาททางเพศแตกต่างกัน  กรรณิกา เฉลิมกุล 2534 
 การเปรียบเทียบผลการใช้ตัวแบบที่มีต่อการเพิ่มพฤติกรรมร่วมมือของเด็กที่มีการร่วมมือต่ำในระดับอายุต่างกัน.  ชนาทิพ ละม่อม 2534 
 การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะบทบาททางเพศต่างกัน.  ลักขณา มูลศรี 2534 
 ภาพพจน์ต่อเพศชายและเพศหญิงและการตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะกล้าแสดงออกของเอกัตบุคคล.  สุรีย์ มากบุญประสิทธิ์ 2534 
 การเปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวกับเพื่อนของนักเรียนที่มีรูปแบบของการอธิบายต่างกัน.  ทิวา มั่งน้อย 2534 
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร.  ณัฐพร ลัทธยาพร 2534 
 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความหวัง ความซึมเศร้าและระดับการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยไตเทียม  นิตยา ภิญโญคำ, จินตนา ยูนิพันธุ์ 2534 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยจิตเวชกับการติดเชื้อ HIV  สมชาย จักรพันธุ์ ม.ล., สาลิกา โค้วบุญงาม 2534 
 ปัญหาสังคมของผู้ป่วยนอกที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  นพพร นพเจริญกุล , สุรีย์ โกลากุล 2534 
 การศึกษากลไกการเผชิญปัญหาของนักเรียนมัธยมต้นเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  ประเวช ดันติพิวัฒนกุล, อำไพ ทองเงิน, สุรีย์ โกลากุล, ราวรรณ ซีพัฒน์ 2534 
 ความต้องการการเกื้อกูลทางสังคมของผู้ป่วยโรคประสาท โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  อำไรรัตน์ อักษรพรหม 2534 
 การศึกษาบทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช, ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลสราญรมย์  ปรีดิ์หทัย แก้วมณีรัตน์ 2534 
 ปัจจัยทางด้านครอบครัวที่เป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมแปรปรวนในเด็ก, ศึกษาเฉพาะกรณี หน่วยจิตเวชเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช  ณัฐวดี ณ มโนรม 2534 
 วัฒนธรรมและค่านิยมของครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชในภาคเหนือที่มีผลต่อการเลือกวิธีการบำบัดรักษา, ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่  กรองจิตต์ เมืองวุฒิ 2534 
 บริการของแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาตามทัศนะของผู้มารับบริการ  วิไลรัตน์ คุ้มประยูร, ประไพศรี บูรณางกูร, ศิริรัตน์ ทำสะดวก, กังสดาล อู่วิเชียร, ขนิษฐา ใหม่คามิ, นพรัตน์ ช่างกล 2534 
 สุขภาพจิตของผู้บริหารการพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี 2534 
 ความเครียดในนักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3  สุนันทา ฉันทรุจิกพงศ์ 2534 
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชและญาติผู้ป่วย ก่อนและหลังเข้ารับการรักษา ด้วยกลุ่มครอบครัวบำบัด ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  วัลลีย์ กนกวิจิตร 2534 
 บริการของแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ตามทัศนะของผู้มารับบริการ  วิไลรัตน์ คุ้มประยูร 2534 
 การศึกษาบทบาทและการปฏิบัติของยายในการเลี้ยงดูเด็กของมารดาที่มีบุตรคนแรกในครอบครัวขยาย บ้านร่องคำหลวง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ศิริจันทร์ ชัชวรัตน์ 2534 
 การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ระหว่างวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าวกับวัยรุ่นชายปกติที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง.  รัฐกมล บรรหาร 2534 
 การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยก้าวร้าว  ประไพรัตน์ ทิพยมณฑล 2534 
 บริการสังคมที่หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาต้องการ  ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร 2534 
 การศึกษาเปรียบเทียบการสนับสนุนทางสังคม ที่มีผลต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ของวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี  พูนพร ศรีสะอาด 2534 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเผชิญภาวะเครียดในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ  ฐิติมา สุริยาพันธ์ 2534 
 โครงการการปรับปรุงโปรแกรมทางอาชีพสำหรับ บุคคลปัญญาอ่อนในโรงพยาบาลราชานุกูล.  กัลยา สูตะบุตร, คอนนี่ ชิลล์ 2534 
 การศึกษากลุ่มบำบัดระยะสั้นขนาดเล็กในผู้ป่วยวัยรุ่นหญิงตอนต้น.  พนม เกตุมาน, วินัดดา ปิยะศิลป์ 2534 
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชและญาติผู้ป่วย ก่อนและหลังเข้ารับการรักษาด้วยกลุ่มครอบครัวบำบัดในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  วัลลีย์ กนกวิจิตร และคณะ 2534 
 ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์, จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย 2534 
 การสำรวจทัศนคติของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในเขตจังหวัดจันทบุรีที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้สื่อข่าวสาธารณสุข  ครรชิต เพชราภิรัชต์ 2534 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเผชิญภาวะเครียดในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ ศึกษาเฉพาะกรณี ผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุที่มารับบริการรักษาพยาบาล ณ หน่วยต่อมไร้ทอ สาขาอายุรกรรม วชิรพยาบาล  ฐิติมา สุริยาพันธ์ 2534 
 สุขภาพจิตของเยาวชน , ศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังและภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนที่เป็นคนเรียบร้อยในสายตาของครูอาจารย์  ขนาน หัสศิริ, ถาวร รามโยธิน, สุวัฒน์ มหัตนิรัดร์กุล, ปริทรรศ ศิลปกิจ, สมหมาย เลาหะจินดา, อัมพร หะยาจันทา 2534 
 ศึกษาความวิตกกังวลของพนักงานขับรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ  นิลุบล เฟื่องจารุกุล, รื่นฤดี ลิ้มฉาย, ศันสนีย กีรติพล, ศุภศจี ฐานานันนุกูล, สมปอง จึงรัศมีพานิช, สาหร่าย สละสวัสดิ์, อรษา ฉวาง 2534 
 การศึกษาผลกระทบด้านจิตใจของผู้ประสบวาตภัย-อุทกภัย จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2532  กำธร พริ้งศุลกะ 2534 
 ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน  อมรากุล อินโอชานนท์, อินทิรา ปัทมินทร 2534 
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาต่อครอบครัวและชุมชนของแรงงานไทยภายหลังกลับจากทำงานใน ต่างประเทศ  สุชาติ ตรีทิพย์ธิคุณ 2534 
 การสำรวจความคิดเห็นของพระสงฆ์ในการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ประชาชน : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี  เพ็ญศรี ลี้วารินทร์พาณิช 2533 
 การศึกษาสภาพผู้ป่วยจิตเภทภายหลังการรักษาศึกษาเฉพาะกรณี : โรงพยาบาลศรีธัญญา  ภัทรา ถิรลาภ 2533 
 คุณสมบัติทางจิตใจของพนักงานขับรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุสูง  ธนพล ปิยะอิศรากุล, ประจิตต์ ประจักษ์จิตต์, นันทิรัตน์ คุณากร, อุบลรัตน์ พรหมไชยวงศ์ 2533 
 กลุ่มศิลปบำบัดในผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น  วัลลีย์ กนกวิจิตร 2533 
<