เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

Download

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กรมสุขภาพจิต 33  24 
  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565  กรมสุขภาพจิต 37  19 
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรมสุขภาพจิต 51  18 
  รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กรมสุขภาพจิต 39  15 
  แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรมสุขภาพจิต 37  14 
  ประกาศผลการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรมสุขภาพจิต 15  20 
  ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรมสุขภาพจิต 27  18 
  ประกาศผลการคัดเลือกคนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรมสุขภาพจิต 37  16 
  โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรมสุขภาพจิต 23  18 
  โครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรมสุขภาพจิต 17  17 
  การประชุมเครือข่ายด้านการบริหารงานบุคคล ชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรมสุขภาพจิต 42  21 
  โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล (เครือข่าย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรมสุขภาพจิต 31  12 
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กรมสุขภาพจิต 35  17 
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต)  กรมสุขภาพจิต 65  39 
  คู่มือการปฏิบัติงานวินัยและการดำเนินการทางวินัย กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 29  11 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรมสุขภาพจิต 28  18 
  บัญชีแสดงรายละเอียดการจัดกลุ่มตำแหน่ง  กรมสุขภาพจิต 27  25 
  เกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อพิจารณาการย้าย การโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ  กรมสุขภาพจิต 18  20 
  เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาการย้าย การโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  กรมสุขภาพจิต 28  137 
  เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาการย้าย การโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  กรมสุขภาพจิต 47  23 
  เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาการย้าย การโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  กรมสุขภาพจิต 27 
  เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส  กรมสุขภาพจิต 25  30 
  เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ  กรมสุขภาพจิต 17 
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราขการกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรมสุขภาพจิต 32  17 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา อบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ  กรมสุขภาพจิต 29  13 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน วิจัยในประเทศ  กรมสุขภาพจิต 29  40 
  คู่มือลาศึกษาต่อภายในประเทศ  กรมสุขภาพจิต 24  19 
  แผนการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ  กรมสุขภาพจิต 17 
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ในการบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต 20  13 
  หลักเกณฑ์การบรรจุโดยได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง (พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว)  กรมสุขภาพจิต 35  24 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  กรมสุขภาพจิต 27  13 
  หลักเกณฑ์การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  กรมสุขภาพจิต 28  16 
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการคัดเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต 39  25 
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการคัดเลือกสรรพนักงานราชการ  กรมสุขภาพจิต 27  14 
  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงาน ก.พ.  กรมสุขภาพจิต 13  17 
  หลักเกณฑ์การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงาน ก.พ.  กรมสุขภาพจิต 32  36 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564  กรมสุขภาพจิต 46  29 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564  กรมสุขภาพจิต 31  25 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564  กรมสุขภาพจิต 28  18 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565  กรมสุขภาพจิต 42  13 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565  กรมสุขภาพจิต 26  37 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565  กรมสุขภาพจิต 59  19 
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กรมสุขภาพจิต 38  42 
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กรมสุขภาพจิต 48  18 
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  กรมสุขภาพจิต 43  27 
  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรมสุขภาพจิต 33  20 
  องค์กรต้นแบบแห่งสติ โรงพยาบาลสวนสราญรวมย์  กรมสุขภาพจิต 29  15 
  การมอบเกียรติบัตร เหรียญเชิดชูเกียรติบุคลากร ส่งเสริมแบบอย่างที่ดี โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  กรมสุขภาพจิต 44  14 
  โครงการ TO BE NUMBER ONE เสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ  กรมสุขภาพจิต 28  16 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านระบบปฏิบัติงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  กรมสุขภาพจิต 39  12 
  กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย  กรมสุขภาพจิต 51 
  กิจกรรมอ่อนน้อม พร้อมเปลี่ยนแปลง แสดงการทำงานเป็นทีม  กรมสุขภาพจิต 70  10 
  โครงการเสริมสร้างความสุขบุคลากร กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 29  16 
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ  กรมสุขภาพจิต 43  14 
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  กรมสุขภาพจิต 63  13 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565 (ฉบับปรับปรุง)  กรมสุขภาพจิต 497  187 
  แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กรมสุขภาพจิต 44  123 
  พิธีทำบุญต้อนรับปีใหม่ กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 46  21 
  วันชาติ พิธีวันพ่อแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 50  21 
  กิจกรรมจิตอาสา รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 56  23 
  การประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 58  10 
  พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 60  17 
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2565  กรมสุขภาพจิต 73  13 
  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่อาจก่อความรุนแรงในชุมชน  กรมสุขภาพจิต 30  29 
  โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจสู่สังคมสูงวัย โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  กรมสุขภาพจิต 23  14 
  โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กรมสุขภาพจิต 34  22 
  กิจกรรมลงพื้นที่สร้างแรงจูงใจ ผู้สูงอายุ พระสงฆ์ ผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก  กรมสุขภาพจิต 26  22 
  กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจผู้ต้องขัง ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก  กรมสุขภาพจิต 22  11 
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ป่วยจิตเวชเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านและชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต 28  29 
  โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อเด็กและเยาวชน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10  กรมสุขภาพจิต 26  21 
  กิจกรรมเปิดบ้านเช็คสุขภาพใจ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10  กรมสุขภาพจิต 30  19 
  กิจกรรมลงพื้นที่ เก็บข้อมูล พลังใจผู้สูงอายุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  กรมสุขภาพจิต 28  14 
  โครงการเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่ฆ่าตัวตายสูง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1  กรมสุขภาพจิต 30  15 
  โครงการสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE  กรมสุขภาพจิต 22  23 
  โครงการ “New Life” สร้างอาชีพแก่ผู้ป่วยจิตเวช  กรมสุขภาพจิต 27  19 
  การประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานของคณะทำงานสนับสนุนและประสานงานสื่อมวลชน  กรมสุขภาพจิต 25  19 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 –2570) กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 33  17 
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565  กรมสุขภาพจิต 32  23 
  รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน  กรมสุขภาพจิต 32  20 
  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  กรมสุขภาพจิต 105  64 
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  กรมสุขภาพจิต 121  47 
  โครงการ “New Life” สร้างอาชีพแก่ผู้ป่วยจิตเวช  กรมสุขภาพจิต 127  56 
  พิธีทำบุญต้อนรับปีใหม่  กรมสุขภาพจิต 110  48 
  กิจกรรมจิตอาสา  กรมสุขภาพจิต 111  51 
  พิธีวันพ่อแห่งชาติ  กรมสุขภาพจิต 130  58 
  พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม  กรมสุขภาพจิต 107  50 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  กรมสุขภาพจิต 128  62 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565  กรมสุขภาพจิต 1,929  1,225 
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565  กรมสุขภาพจิต 2,172  776 
  คู่มือการบริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry) ผู้ป่วยนอก สำหรับหน่วยงานกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต 275  358 
  ประกาศผลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563  กรมสุขภาพจิต 460  352 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 363  308 
  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564  กรมสุขภาพจิต 382  218 
  ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563  กรมสุขภาพจิต 514  184 
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน  กรมสุขภาพจิต 258  202 
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน  กรมสุขภาพจิต 306  231 
  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กรมสุขภาพจิต 342  211 
  สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กรมสุขภาพจิต 381  329 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564  กรมสุขภาพจิต 297  276 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564  กรมสุขภาพจิต 228,495  279 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564  กรมสุขภาพจิต 219  272 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563  กรมสุขภาพจิต 216  251 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563  กรมสุขภาพจิต 216  244 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563  กรมสุขภาพจิต 260  267 
  พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564  กรมสุขภาพจิต 292  206 
  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564  กรมสุขภาพจิต 324  217 
  ทำดีบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  กรมสุขภาพจิต 329  206 
  ชีวิตวิถีธรรม นำสุข พ้นทุกข์ภัย  กรมสุขภาพจิต 357  288 
  โครงการโรงพยาบาลคุณภาพไปสู่โรงพยาบาลคุณธรรม  กรมสุขภาพจิต 298  202 
  กิจกรรมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต  กรมสุขภาพจิต 391  219 
  กิจกรรมจิตอาสาถวายราชกุศล ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจ  กรมสุขภาพจิต 319  227 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 438  198 
  การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลศรีธัญญา  กรมสุขภาพจิต 301  231 
  การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต 318  235 
  การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  กรมสุขภาพจิต 348  210 
  Onepage โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีศึกษา ฯ จากศาลปกครอง  กรมสุขภาพจิต 307  198 
  Onepage โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต ฯ  กรมสุขภาพจิต 416  219 
  Onepage โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  กรมสุขภาพจิต 333  206 
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญามาตรฐาน  กรมสุขภาพจิต 232  255 
  ประชุมวางแผนการดูแลจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบที่มีปัญหาสุขภาพจิต ฯ  กรมสุขภาพจิต 234  215 
  โครงการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดสงขลา  กรมสุขภาพจิต 240  217 
  โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  กรมสุขภาพจิต 219  188 
  โครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพเมดิโพลิส จังหวัดขอนแก่น  กรมสุขภาพจิต 263  201 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ฯ ณ โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่  กรมสุขภาพจิต 305  193 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ฯ ณ ที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง  กรมสุขภาพจิต 251  304 
  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียนในผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้อมือและการเขียนสำหรับผู้ปกครอง  กรมสุขภาพจิต 223  183 
  โครงการเด็กดี มีสุขกับชีวิตวิถีใหม่ในยุค Covid - 19  กรมสุขภาพจิต 264  317 
  การพัฒนาศักยภาพครูในการเยียวยาจิตใจเด็กที่ประสบภาวะวิกฤต  กรมสุขภาพจิต 267  223 
  การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตและคัดกรองสุขภาพจิตผู้ประกอบการ-พนักงานร้านอาหาร  กรมสุขภาพจิต 241  223 
  การประชุมเพื่อบูรณาการแผนงานและพัฒนาภาคีเครือข่าย  กรมสุขภาพจิต 226  196 
  การประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 223  219 
  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ฯ  กรมสุขภาพจิต 260  225 
  Tele medicine บริการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  กรมสุขภาพจิต 243  220 
  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีศึกษาด้านหลักการบริหารราชการที่ดีและการบริหารทรัพยากรบุคคลจากศาลปกครอง  กรมสุขภาพจิต 318  206 
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  กรมสุขภาพจิต 307  202 
  โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  กรมสุขภาพจิต 298  179 
  Onepage โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีศึกษา ฯ จากศาลปกครอง  กรมสุขภาพจิต 301  209 
  Onepage โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต ฯ  กรมสุขภาพจิต 340  206 
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  กรมสุขภาพจิต 256  208 
  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต ฯ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กรมสุขภาพจิต 296  189 
  พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564  กรมสุขภาพจิต 250  93 
  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีศึกษา ฯ จากศาลปกครอง  กรมสุขภาพจิต 257  48 
  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563  กรมสุขภาพจิต 350  156 
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราขการกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2564  กรมสุขภาพจิต 259  145 
  โครงการพัฒนาการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ  กรมสุขภาพจิต 198  136 
  โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กรมสุขภาพจิต 198  120 
  Onepage โครงการพัฒนาการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ  กรมสุขภาพจิต 172  109 
  แผนปฏิบัติจัดซื้อ เงินบำรุง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว.pdf  กรมสุขภาพจิต 161  106 
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11.pdf  กรมสุขภาพจิต 169  100 
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 200  108 
  แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลจิตเวชสรแก้ว.pdf  กรมสุขภาพจิต 142  89 
  แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ 2564 (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้).pdf  กรมสุขภาพจิต 149  93 
  แผนการจัดซื้อวัสดุ ปี2564 สถาบันกัลยาราชนครินทร์.PDF  กรมสุขภาพจิต 173  94 
  แผนการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุทางการแพทย์ (สถาบันราชานุกูล).pdf  กรมสุขภาพจิต 124  92 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด (ศูนย์สุขภาพจิตที่6).pdf  กรมสุขภาพจิต 142  95 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองบริหารทรัพยากรบุคคล).pdf  กรมสุขภาพจิต 190  103 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว.pdf  กรมสุขภาพจิต 137  102 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตรวจสอบภายใน).pdf  กรมสุขภาพจิต 132  114 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9.pdf  กรมสุขภาพจิต 125  87 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12.pdf  กรมสุขภาพจิต 137  83 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10.pdf  กรมสุขภาพจิต 131  96 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน.pdf  กรมสุขภาพจิต 134  104 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ศุนย์สุขภาพจิตที่ 7).pdf  กรมสุขภาพจิต 149  88 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต).pdf  กรมสุขภาพจิต 143  105 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร).pdf  กรมสุขภาพจิต 138  89 
  ประกาศแผนความต้องการใช้วัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองบริหารการคลัง).pdf  กรมสุขภาพจิต 295  93 
  ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ความยาวประมาณ 820 เมตร พร้อมผนังกันดิน โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี.pdf  กรมสุขภาพจิต 189  95 
  ประกาศเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี.pdf  กรมสุขภาพจิต 224  105 
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานหลังคาคลุมโรงกรองน้ำประปา.pdf  กรมสุขภาพจิต 149  109 
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจ้างโรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,373 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชสีมาราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 169  96 
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf  กรมสุขภาพจิต 171  91 
  ประกาศเผยแพร่แผนการเหมาเช่าระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 145  94 
  ประกาศเผยแพร่แผนการเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน (โรงพยาบาลสวนสราญรมย์).pdf  กรมสุขภาพจิต 215  92 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายใน บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น (โรงพยาบาลสวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 161  91 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสิริกิติยา ชั้น 3 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา จำนวน 1 งาน (โรงพยาบาลสวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 139  99 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันกัลยาราชนครินทร์.PDF  กรมสุขภาพจิต 157  84 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ บริเวณโรงพยาบาลศรีธัญญา (วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์).pdf  กรมสุขภาพจิต 150  107 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างติดตั้งระบบงานสารสนเทศทางการแพทย์ (โรงพยาบาลสวนสราญรมย์).pdf  กรมสุขภาพจิต 155  91 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 25 รายการ (รพ.ศรีธัญญา).pdf  กรมสุขภาพจิต 196  110 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โรงพยาบาลสวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 124  100 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างพัฒนาระบบ AI ช่วยในการวิเคราะห์ วินิจฉัยและวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 1 ระบบ.PDF  กรมสุขภาพจิต 156  86 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 142  91 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์).pdf  กรมสุขภาพจิต 130  102 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารผู้ป่วย (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 135  86 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สวนย่อม สนามหญ้า สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 141  85 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จำนวน 13 รายการ.pdf  กรมสุขภาพจิต 119  86 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 132  94 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตสื่อในโครงการ TO BE NUMBER ONE.pdf  กรมสุขภาพจิต 142  93 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ชั้น 3 -5 อาคารสราญราษฏร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 138  88 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ2564 ซื้อเครื่องตรวจวัดกระแสการไหลเวียนของโลหิตในสมอง (โรงพยาบาลยุวปราสาทไวทโยปถัมภ์).pdf  กรมสุขภาพจิต 135  85 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 109  86 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาด สถานที่ (สถาบันพัมนาการเด็กราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 99  60 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 14 รายการ (TO BE).pdf  กรมสุขภาพจิต 109  64 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ ของศุนย์สุขาพจิตที่ 3 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน.pdf  กรมสุขภาพจิต 104  63 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายในโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จำนวน 1 แห่ง.pdf  กรมสุขภาพจิต 98  48 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ (รถพยาบาลโครงสร้างความปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 112  72 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจิตเวชเลย.pdf  กรมสุขภาพจิต 113  101 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (โรงพยาบาลสวนสราญรมย์).pdf  กรมสุขภาพจิต 90  76 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 116  68 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (โรงพยาบาลสวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 127  81 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลจิตขอนแก่นราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 95  61 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนาระบบ Data Cente.pdf  กรมสุขภาพจิต 103  43 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารหอกิจจาทร (สถาบันราชานุกูล).pdf  กรมสุขภาพจิต 92  51 
  ประกาศเผยแพร่กาจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอลกรีต กว้าง 6 เมตร ความยาวประมาณ 2,700 เมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชสีมาราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 107  70 
  ประกาศผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ (สำนักงานเลขานุการกรม).pdf  กรมสุขภาพจิต 96  57 
  เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 171  57 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว.pdf  กรมสุขภาพจิต 99  62 
  ประดาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเล่มรายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 148  66 
  ประดาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 167  71 
  ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 93  58 
  ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบงานสารสนเทศทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 103  62 
  ประกาศผู้ชะนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 104  68 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4).pdf  กรมสุขภาพจิต 95  64 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำคว.pdf  กรมสุขภาพจิต 119  64 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4).pdf  กรมสุขภาพจิต 118  55 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf  กรมสุขภาพจิต 111  58 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเทอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf  กรมสุขภาพจิต 120  62 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf  กรมสุขภาพจิต 225  57 
  ประกาศผู้ชนะการเสรนอราคา ซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ รพจ เลย.pdf  กรมสุขภาพจิต 116  55 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ความยาวประมาณ 2,700 เมตร 1 แห่ง (โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชสีมาราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 170  56 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก.pdf  กรมสุขภาพจิต 92  62 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์.pdf  กรมสุขภาพจิต 95  55 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 108  68 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบงานแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และระบบ Paperless กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ.PDF  กรมสุขภาพจิต 98  56 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำรักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศ.12).pdf  กรมสุขภาพจิต 121  59 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ต 10 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 98  56 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 123  57 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาศื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 115  62 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาอัตโมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์.pdf  กรมสุขภาพจิต 92  54 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสวนปรุง.pdf  กรมสุขภาพจิต 98  63 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 116  65 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว.pdf  กรมสุขภาพจิต 181  93 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสายเมนแรงต่ำภายใน โรงพยาบาลสวนสรายรมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf  กรมสุขภาพจิต 105  60 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต รพจเลย.pdf  กรมสุขภาพจิต 110  90 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์.pdf  กรมสุขภาพจิต 105  59 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดผ้าสำหรับผู้ป่วย (สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา) .pdf  กรมสุขภาพจิต 78  66 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์).pdf  กรมสุขภาพจิต 92  53 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (สถาบันกัลยาราชนคริทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 85  72 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอ็กเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 136  64 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว).pdf  กรมสุขภาพจิต 134  57 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดมยาสลบ 3 แก๊ส (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 135  56 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง (สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 92  51 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องบูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึก (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 156  62 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะจเาะจง (รพจ.สระแก้ว).pdf  กรมสุขภาพจิต 116  58 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เบ็ดเตล็ด) 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันกัลยาราชนครินทร์).PDF  กรมสุขภาพจิต 125  67 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 117  64 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 90  54 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบัลกัลยาราชนครินทร์).PDF  กรมสุขภาพจิต 116  54 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (คงคลัง) รายการถุงขยะ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันกัลยาราชนครินทร์).PDF  กรมสุขภาพจิต 106  67 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเอตร์ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 105  61 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 98  58 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันกัลยาราชนครินทร์).PDF  กรมสุขภาพจิต 97  63 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 139  51 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะจเาะจง (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์).pdf  กรมสุขภาพจิต 113  104 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้พร้อมปลูก และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 138  53 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 110  61 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) โดยวิธีเฉพาเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 115  125 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 193  62 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 104  55 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รพจเลย.pdf  กรมสุขภาพจิต 112  106 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนคินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 88  57 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 122  58 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 263  54 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.jpg  กรมสุขภาพจิต 100  56 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 100  67 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้).pdf  กรมสุขภาพจิต 104  49 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ 8 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 88  57 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อและรายการโทรทัศน์บ้านพลังใจ จำนวน 1 งาน (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 120  49 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สำหรับเผยแพร่ (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 156  57 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานบริการด้านทำความสะอาด จำนวน 2 คน (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์)pdf.pdf  กรมสุขภาพจิต 172  204 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานราชการสนันสนุนทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.jpg  กรมสุขภาพจิต 113  52 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานราชการ ด้านพัสดุ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.jpg  กรมสุขภาพจิต 90  58 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาชาบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลจิตเวชสะแก้วราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 98  58 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจอำนวยการ จำนวน 5 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 96  60 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจการพยาบาล ขำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 86  51 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตามข่าวด้านสุขภาพจิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิชาการสุขภาพจิต.jpg  กรมสุขภาพจิต 93  60 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมณรงค์เสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต.pdf  กรมสุขภาพจิต 100  74 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนตึกผู้ป่วยชาย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 131  102 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเหล็กดัดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 114  51 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฟิล์มเอกซเรย์ (ธ.ค. 63- ก.ย. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 136  57 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบ AI ช่วยในการวิเคราห์ วินิจฉัย และวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก.PDF  กรมสุขภาพจิต 113  63 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 92  64 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบถามทักษะชีวิตออนไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 130  64 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อในโครงการ TO BE NUMBER ONE จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 129  52 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต.jpg  กรมสุขภาพจิต 116  60 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเสริมส้รางวัคซีนใจระดับครอบคัว โดยวิธีเแฑาะจเาะจง.jpg  กรมสุขภาพจิต 108  58 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวิดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 89  58 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตภาพยนต์สารคดีเรื่อง พลังคิดเป็น คิดดี คิดให้ ในวัยรุ่นยุคใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.jpg  กรมสุขภาพจิต 96  53 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตภาพยนต์สั้นเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านสุขภาพจิตในกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.jpg  กรมสุขภาพจิต 99  54 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือสร้างสรรค์พลังใจวัยทีน (ฉบับปรับปรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.jpg  กรมสุขภาพจิต 115  70 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์(สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชรินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 189  51 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 261 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 94  99 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 112 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถากัลยาราชนคริทร์).PDF  กรมสุขภาพจิต 109  60 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 93  64 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครุภัณฑ์ห้องพักผู้ป่วย จำนวน 30 ชุด (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 115  57 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายสัญญาณ LAN CAT6 สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 122  79 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชุดประตูพร้อมเครื่องสแกนบุคคล เข้า-ออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 94  48 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันกัลยาราชนครินทร์).PDF  กรมสุขภาพจิต 141  140 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องฉีดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 91  54 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องจิตเวชฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 113  72 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีดด้านข้างอาคารโรงครัว - โรงอาหาร 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 112  58 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตึกหญิง 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 88  72 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 87  82 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยวิธีคัดเลือก.pdf  กรมสุขภาพจิต 118  54 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงจัดกิจกรรมรณรงค์วันความสุขสากล 2564 ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิชาการสุขภาพจิต.jpg  กรมสุขภาพจิต 128  63 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนเวชภัณฑืยาทาง Flash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 98  71 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 111  58 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 106  55 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันกัลยาราชนคริทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 110  57 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันกัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 118  57 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน.pdf  กรมสุขภาพจิต 116  63 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันกัลยาราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 120  63 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27รายการ (โรงพยาบาลศรีธัญญา).pdf  กรมสุขภาพจิต 110  66 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน1รายการ โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 95  54 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน1รายการ โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 107  57 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน11รายการ โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 125  61 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 90  47 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศ.12).pdf  กรมสุขภาพจิต 83  61 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก.PDF  กรมสุขภาพจิต 113  55 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อชุดหลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต(ฉบับทดลองใช้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 111  59 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศ.12).pdf  กรมสุขภาพจิต 87  60 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโคมไฟโซล่าเซล LED ขนาด 90w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 90  55 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงพักขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 101  57 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ B๑-๑๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 115  52 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างห้องน้ำผู้ป่วยชั่วคราว ด้านข้างอาคารพัสดุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถากัลยาราชนครินทร์).PDF  กรมสุขภาพจิต 106  52 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศ.6).pdf  กรมสุขภาพจิต 106  59 
  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารเคมี (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์).pdf  กรมสุขภาพจิต 110  58 
  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding โรงพยาบาลยุวปราสาทไวทโยปถัมภ์.pdf  กรมสุขภาพจิต 102  57 
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 91  56 
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 138  64 
  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์).pdf  กรมสุขภาพจิต 97  57 
  ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 109  65 
  ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 24 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 99  56 
  ปนะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ชุดกล้องวีดิโอ) โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 84  47 
  จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศชั้นดาดฟ้าอาคาร 3 ชั้น 6 กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 112  48 
  จ้างติดตั้งตาข่ายกันนก ชนิด PP อาคาร 1 2 และ 3 กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 102  68 
  จ้างซ่อมแซมและทากันซึมหลังคาดาดฟเา ค.ส.ล. อาคาร 3 ชั้น 6 และชั้น 7 กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 102  59 
  จ้างซ่อมแซมห้องครัวโรงอาหารอาคาร ๒ ชั้น ๑ กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 148  60 
  จัดซื้อโคมไฟพาแนแนลไลท์ LED 40w จำนวน 64 โคม พร้อมติดตั้ง ห้องโถงอาคาร 1 โรงอาหาร ทางเดิน กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 126  65 
  จัดซื้อ Windows 10 Home FPP จำนวน 34 Licens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 100  63 
  การบำบัดรักษาด้วยไฟฟ้าแบบ modifed ECT  กรมสุขภาพจิต 238  307 
  การออกคลีนิคสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในโรงพยาบาลเครือข่าย  กรมสุขภาพจิต 239  249 
  คู่มือการปฏิบัติงาน (ผู้ป่วยใน)  กรมสุขภาพจิต 249  289 
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน  กรมสุขภาพจิต 222  251 
  มาตรฐานการดำเนินงาน_ศูนย์สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 250  269 
  มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  กรมสุขภาพจิต 283  316 
  มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน  กรมสุขภาพจิต 238  282 
  ระเบียบปฏิบัติ (การจัดการยาความเสี่ยงสูง)  กรมสุขภาพจิต 219  219 
  ระเบียบปฏิบัติ- การติดตาม coaching เป็นพี่เลี้ยงวิชาการ  กรมสุขภาพจิต 201  255 
  ระเบียบปฏิบัติการประชุม (Tele Conference) ของกรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 231  237 
  คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น (ฉบับปรับปรุง)  กรมสุขภาพจิต 208  270 
  คู่มือการให้บริการฟื้นฟูทางจิตสังคม สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ปี 2560 โรงพยาบาลสวนปรุง  กรมสุขภาพจิต 207  257 
  คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับทีมสหวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤตตามระดับความเร่งด่วน (staging)  กรมสุขภาพจิต 256  257 
  คู่มือการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชตามเขตพื้นที่บริการสุขภาพ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  กรมสุขภาพจิต 238  266 
  คู่มือความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ ฉบับปรับปรุง  กรมสุขภาพจิต 222  278 
  คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กปฐมวัย สำหรับครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2561)  กรมสุขภาพจิต 192  235 
  คู่มือนัดหมาย และติดตามสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  กรมสุขภาพจิต 247  408 
  คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น (ฉบับปรับปรุง)  กรมสุขภาพจิต 200  212 
  คู่มือบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง  กรมสุขภาพจิต 260  240 
  คู่มือบริการรับยาต่อเนืองระบบนัด One Stop Service โรงพยาบาลศรีธัญญา  กรมสุขภาพจิต 214  253 
  คู่มือบริหารรับยาต่อเนื่อง โรงพยาบาลศรีธัญญา  กรมสุขภาพจิต 253  282 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2564 (ฉบับปรับปรุง)  กรมสุขภาพจิต 1,186  658 
  แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,573  574 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2564  กรมสุขภาพจิต 1,962  1,463 
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตปี 2564  กรมสุขภาพจิต 1,942  854 
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564  กรมสุขภาพจิต 1,313  573 
  คู่มือร้องเรียนกรมสุขภาพจิต ปี 2563  กรมสุขภาพจิต 526  567 
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน  กรมสุขภาพจิต 743  439 
  คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดฯแผนC4 ปี 2563-2564  กรมสุขภาพจิต 1,870  896 
  พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562  กรมสุขภาพจิต 609  471 
  พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ.2562  กรมสุขภาพจิต 692  413 
  มาตรการลดและแยกแยะขยะ  กรมสุขภาพจิต 553  430 
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  กรมสุขภาพจิต 498  421 
  กิจกรรมโครงการจิตอาสา อาสาทำดีเพื่อสังคม  กรมสุขภาพจิต 1,056  384 
  รายงานประชุมกรมสุขภาพจิต 12-2562 (ITA)  กรมสุขภาพจิต 555  420 
  รายงานประชุมกรมสุขภาพจิต 5-2563(ITA)  กรมสุขภาพจิต 513  360 
  รายงานประชุมกรมสุขภาพจิต 6-2563(ITA)  กรมสุขภาพจิต 542  403 
  ระเบียบกรมสุขภาพจิตว่าด้วยการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางในงานสวัสดิการสำหรับหน่วยงาน  กรมสุขภาพจิต 579  361 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กรมสุขภาพจิต 486  327 
  ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 556  377 
  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  กรมสุขภาพจิต 798  362 
  กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 981  908 
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  กรมสุขภาพจิต 527  382 
  โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  กรมสุขภาพจิต 476  374 
  Template สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานในหน่วยงาน  กรมสุขภาพจิต 1,528  358 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  กรมสุขภาพจิต 718  391 
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  กรมสุขภาพจิต 470  338 
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  กรมสุขภาพจิต 353  380 
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563  กรมสุขภาพจิต 456  363 
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563  กรมสุขภาพจิต 450  386 
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  กรมสุขภาพจิต 556  369 
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562  กรมสุขภาพจิต 588  333 
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน  กรมสุขภาพจิต 758  361 
  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กรมสุขภาพจิต 518  386 
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  กรมสุขภาพจิต 573  356 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  กรมสุขภาพจิต 321  392 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563  กรมสุขภาพจิต 521  394 
  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  กรมสุขภาพจิต 550  333 
  การเสริมสร้างระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ฯ  กรมสุขภาพจิต 503  381 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  กรมสุขภาพจิต 554  359 
  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562  กรมสุขภาพจิต 466  634 
  หลักเกณฑ์การประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563-พิเศษ  กรมสุขภาพจิต 494  530 
  หลักเกณฑ์การประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563  กรมสุขภาพจิต 675  634 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก อำนวยการ ระดับต้นและสูง  กรมสุขภาพจิต 555  543 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ  กรมสุขภาพจิต 669  522 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก ระดับชำนาญการพิเศษลงมา  กรมสุขภาพจิต 426  490 
  มาตราฐานคุณธรรมและจริยธรรม  กรมสุขภาพจิต 492  544 
  แผนการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ  กรมสุขภาพจิต 455  675 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ ประจำปี 2563  กรมสุขภาพจิต 464  455 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562  กรมสุขภาพจิต 464  530 
  แนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562  กรมสุขภาพจิต 533  563 
  คู่มือการปฏิบัติงานวินัยและการดำเนินการทางวินัย กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 714  592 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ ประจำปี 2563  กรมสุขภาพจิต 489  492 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562  กรมสุขภาพจิต 520  623 
  แนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562  กรมสุขภาพจิต 447  481 
  ประกาศประกวดราคาปรับปรุงห้องน้ำและทางเดินห้องน้ำ (รพ.ยุว) _.pdf  กรมสุขภาพจิต 329  429 
  ประกาศประกวดราคาcctv ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รพ.ยุว).pdf  กรมสุขภาพจิต 363  430 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสลร่วมไหล่ทาง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8).pdf  กรมสุขภาพจิต 371  399 
  สขร1 ปี2562.pdf  กรมสุขภาพจิต 389  435 
  สขร 1 ปี2563 (พ.ย.62).pdf  กรมสุขภาพจิต 439  514 
  สขร 1 ปี 2563 (เม.ย.63).pdf  กรมสุขภาพจิต 381  488 
  สขร 1 ปี 2563 (มี.ค.63).pdf  กรมสุขภาพจิต 440  484 
  สขร 1 ปี 2563 (ม.ค.63).pdf  กรมสุขภาพจิต 369  439 
  สขร 1 ปี 2563 (พ.ค.63).pdf  กรมสุขภาพจิต 390  433 
  สขร 1 ปี 2563 (ธ.ค.62).pdf  กรมสุขภาพจิต 431  539 
  สขร 1 ปี 2563 (ต.ค.62).pdf  กรมสุขภาพจิต 425  492 
  สขร 1 ปี 2563 (ก.พ.63).pdf  กรมสุขภาพจิต 394  499 
  ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร (รพ.ยุว).pdf  กรมสุขภาพจิต 401  512 
  ประกาศแผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (ส.พัฒนาการเด็ก).pdf  กรมสุขภาพจิต 407  505 
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อยา Vortioxetine ขนาด 10 มิลลิกรัม จำนวน 78,680 เม็ด (รพ.สมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 442  532 
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กบบส).pdf  กรมสุขภาพจิต 445  476 
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างผลิตสื่อ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูจิตใจ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 งาน (ส.วิชาการ).pdf  กรมสุขภาพจิต 454  553 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน 2 งาน (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 454  486 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลสวนปรุง (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 427  539 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 455  525 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 4 คัน (รพ.พระศรี).pdf  กรมสุขภาพจิต 394  509 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษประจำปีงบประมาณ 2563 (รพจ.นครพนมราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 412  509 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์คู่มือการจัดกิจกรรมทักษะของเยาวชน จำนวน 2 รายการ (ส.TO BE NUMBER ONE).pdf  กรมสุขภาพจิต 478  486 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อในโครงการสำนักงาน TO BE NUMBER ONE จำนวน 2 รายการ (ส.TO BE NUMBER ONE).pdf  กรมสุขภาพจิต 382  505 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อเทคโนโยลีสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กกลุ่มปฐมวัย (ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 450  457 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารซักฟอกและปรับปรุงตึกชาย 8 รวม 2 รายการ(รพ.สวนสราญรมย์).pdf  กรมสุขภาพจิต 435  480 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาารพักพยาบาล จำนวน 20 ห้อง (ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 373  468 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารโภชนาและอาคารศิลปบำบัด (ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 382  487 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 455  489 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 369  459 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 481  540 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง ชนิด wEEG (ส.พัมนาการเด็ก).pdf  กรมสุขภาพจิต 425  483 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยใน (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 428  494 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ (สลก).pdf  กรมสุขภาพจิต 444  513 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างจัดพิมพ์ชุดหนังสือการเสริมสร้างพลังใจ และการดูแลทางจิตสังคม จำนวน 1 งาน (ส.วิชาการ).pdf  กรมสุขภาพจิต 472  509 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER (ส.TO BE NUMBER ONE).pdf  กรมสุขภาพจิต 394  465 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำอาคารอำนวยการ(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 399  453 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมแซมห้องน้ำอาคารนายแพทย์รสชง(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 399  438 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยชาย-หญิง หอผู้ป่วยออทิสติก1(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 336  416 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน(รพ.สวนสราญรมย์).pdf  กรมสุขภาพจิต 350  476 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 343  414 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารล้างภาชนะบรรจุอาหารผู้ป่วยจำนวน 1 หลัง (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 340  421 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น รวมชั้นใต้ถุน (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 348  399 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 393  426 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน-ลานจอดรถ (ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 375  415 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอ่านและแปรสัญญาณเอกซเรย์ (รพจ.เลยราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 351  411 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำผู้มารับบริการงานผู้ป่วยนอก (ตึกอำนวยการชั้น1) รพจ.เลยราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 352  436 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งโปรแกรมระบบให้บริการผู้ป่วยจำนวน 1 ระบบ (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 439  506 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง (รพจ.เลยราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 557  530 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ (สำนักงานเลขานุการกรม).pdf  กรมสุขภาพจิต 331  350 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราขการ ระดับ 9 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 260  138 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5).pdf  กรมสุขภาพจิต 284  147 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 252  140 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 279  151 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องดมยาวลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง(รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 258  170 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ (รพจ.เลยราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 306  146 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 323  177 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ (ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 262  141 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบบ Data Network(รพ.สวนสราญรมย์).pdf  กรมสุขภาพจิต 308  159 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator)จำนวน1เครื่อง(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 189  68 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดอุปกรณ์บูรณาการสหสัมพันธ์ของระบบประสาทสัมผัสและการเครื่อนไหว(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 198  68 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดตรวจประเมินและบูรณาการระบบประสามสัมผัสด้วยดนตรีบำบัด จำนวน 8 beam จำนวน 1 ชุด(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 184  82 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาพัฒนางานเวชระเบียนจัดเก็บแฟ้มผู้ป่วย (ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 218  67 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริหารและการจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยในประจำปีงบประมาณ 2563(ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 203  79 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2563 (ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 231  76 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2563 (ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 204  90 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้นและหอผู้ป่วยอื่นๆ (ส.กัลยา).PDF  กรมสุขภาพจิต 259  77 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2563 (ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 175  72 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาดูแลผู้ป่วยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ (ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 350  76 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 รายการ (รพ.ยุว).pdf  กรมสุขภาพจิต 193  95 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)จำนวน1เครื่อง (ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 191  72 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง อุปกรณ์บูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึกเพื่อผ่อนคลายและปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิคสโนซีเล็น (ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 183  71 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดจำลองสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียนรู้ด้วยภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ จำนวน 1 รายการ (ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 234  84 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 207  78 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 197  132 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทั้งกะโหลกและช่องปาก (ส.กัลยา).PDF  กรมสุขภาพจิต 203  65 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดจำลองสถานการณ์และประสบการณ์เสมือนจริงแบบเรียลไทม์(Real Time) จำนวน1รายการ(ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 174  75 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง จำนวน 1 คัน(ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 201  73 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ (ส.กัลยา).PDF  กรมสุขภาพจิต 204  70 
  ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 193  75 
  ประกาศเผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (รพ.ยุว).pdf  กรมสุขภาพจิต 198  84 
  ประกาศเผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (รพจ.นครพนมราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 176  72 
  ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงฟาวเลอร์ชนิด3 ไกร์ จำนวน 23 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส.สมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 215  88 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพ.พระศรี).pdf  กรมสุขภาพจิต 194  71 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศราคาซื้อคุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพจ.เลยราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 212  85 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 175  69 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ส.สมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 218  76 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding(ส.สมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 193  80 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.นครพนมราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 175  89 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดตรวจประเมินทางประสาทจิตวิทยา พร้อมฝึกความคิดและการเรียนรู้สำหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ส.สมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 208  96 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 190  72 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ(กบบส).pdf  กรมสุขภาพจิต 329  155 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ส.สมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 177  61 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอ่านและแปรสัญญาณเอกซเรย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.เลยราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 186  86 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.นครพนมราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 183  67 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ ด้วยวิธีอิประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 174  89 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมา บริการซักอบ รีด ผ้าสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ส.สมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 220  77 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2ชั้น.pdf  กรมสุขภาพจิต 229  85 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 218  76 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 3 ชั้น.pdf  กรมสุขภาพจิต 282  140 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำผู้มารับบริการงานผู้ป่วยนอก (ตึกอำนวยการชั้น 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพจ.เลยราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 194  79 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ส.สมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 186  73 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ส.สมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 218  76 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 800KVA จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (รพ.สวนสราญรมย์).pdf  กรมสุขภาพจิต 188  81 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องกระตุ้นการเคลื่อนไหวจำนวน 1ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ส.จิตเด็กและวัยรุ่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 183  85 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องกระตุ้นการเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด (ส.จิตเด็กและวัยรุ่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 246  86 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ รายการรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โดยวิธีคัดเลือก (ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 267  110 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 181  64 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ ด้วยวิธีอิประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 198  86 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของระบบประสาท ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 255  126 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง (ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 209  89 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 254  285 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding(รพ.สวนสราญรมย์).pdf  กรมสุขภาพจิต 271  166 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจจำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 315  155 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 284  156 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือการจัดกิจกรรมทักษะเยาวชน.pdf  กรมสุขภาพจิต 256  144 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อในโครงการ TO BE NUMBER ONE.pdf  กรมสุขภาพจิต 302  144 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต.pdf  กรมสุขภาพจิต 291  142 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กกลุ่มปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 288  151 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อความรู้ในรูปแบบการ์ตูนอนิเมชั่น (กสพส).pdf  กรมสุขภาพจิต 272  140 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อความรู้สุขภาพจิต จำนวน 6 รายการ.pdf  กรมสุขภาพจิต 280  159 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำครุภัณฑ์ห้องผู้ป่วย 30 ชุด (ส.พัฒนาการเด็กราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 314  146 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการ TO BE.pdf  กรมสุขภาพจิต 284  142 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว 3 ชั้น และอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 3 ชั้น ชองโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.พระศรีมหาโพธิ์).pdf  กรมสุขภาพจิต 281  150 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 344  152 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (รพจ.นครราชสีมาราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 257  156 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12ครอบครัว) 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 258  173 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารซักฟอกและปรับปรุงตึกชาย 8 รวม 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 236  136 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน-ลานจอดรถด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 267  149 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน-ลานจอดรถ(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 265  150 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 2ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 294  148 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างค่าถมดินซีแลค (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5).pdf  กรมสุขภาพจิต 314  151 
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำผู้มารับบริการงานผู้ป่วยนอก (ตึกอำนวยการชั้น 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.เลยราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 308  158 
  ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมสุขภาพจิต 456  491 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2562  กรมสุขภาพจิต 4,658  461 
  แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโครคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4 Wave of COVID-19 Plan : C4) (ฉบับปรับปรุง)  กรมสุขภาพจิต 1,799  1,171 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2563 (ฉบับปรับปรุง)  กรมสุขภาพจิต 2,008  1,363 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2563  กรมสุขภาพจิต 898  890 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2562  กรมสุขภาพจิต 684  724 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2561  กรมสุขภาพจิต 690  745 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2560  กรมสุขภาพจิต 572  754 
  คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)  กรมสุขภาพจิต 1,894  2,018 
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563  กรมสุขภาพจิต 1,601  949 
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตปี 2563  กรมสุขภาพจิต 1,164  883 
  นโยบาย4.0  กรมสุขภาพจิต 607  810 
  คู่มือการบริหารความเสี่ยง กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 675  672 
  แผนพัฒนาดิจิทัล กรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2565  กรมสุขภาพจิต 1,059  866 
  Memorandum of Agreement on Academic Exchange between CHRIST (Deemed To Be University), India and The Rajanagarindra Institute of Child Development, Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Royal Thai Government  กรมสุขภาพจิต 712  764 
  Memorandum of Agreement on Academic Exchange between Rajanagarindra Institute of Child Development, Department of Mental Health, Thailand and Chiayi Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan  กรมสุขภาพจิต 620  775 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลาด้านกายอุปกรณ์ และสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน  กรมสุขภาพจิต 806  819 
  Memorandum of Understanding between Universitas Indonesia and The Rajanagarindra Institute of Child Development, Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Royal Thai Government : Regarding to Education, Research, and Community Service  กรมสุขภาพจิต 652  732 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเพื่อป้องกัน การรังแกกันในโรงเรียนระหว่างกรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และบริษัทโทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  กรมสุขภาพจิต 774  730 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการกำแพงพักใจ : Wall of Sharing ช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสุขภาพจิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนอายุ 10 - 24 ปี ผ่านช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวง สารธารณสุข กับ บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด  กรมสุขภาพจิต 682  756 
  บันทึกความร่วมมือด้านการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการระบุกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าผ่านการวิเคราะห์สัทสัมพันธ์จากเสียงพูดของผู้ใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ระหว่างกรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์และบริษัท เมลโลว์ อินโนเวชัน จำกัด  กรมสุขภาพจิต 662  782 
  บันทึกความร่วมมือในการพัฒนาด้านการบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กับ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  กรมสุขภาพจิต 1,248  816 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เพื่อให้ รพจ.เลยฯ เป็นแหล่งฝึกพยาบาลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรมสุขภาพจิต 688  803 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานีและโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนกำลังคน สาขาพยาบาลศาสตร์  กรมสุขภาพจิต 652  716 
  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพิจิตร ระหว่างเรือนจำจังหวัดพิจิตร กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กับ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร กระทรวงสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต 657  873 
  ความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กับมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี  กรมสุขภาพจิต 610  738 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายส่งเสริมการเกิดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ "สาวไทย (โคราช) แก้มแดง มีลูกคุณภาพ เพื่อชาติ” ปี 2562  กรมสุขภาพจิต 608  764 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding) ของคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินการตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช 2562  กรมสุขภาพจิต 640  815 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต 795  758 
  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการ Smart Hospital ระหว่างโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และโรงพยาบาลสมุทรปราการ  กรมสุขภาพจิต 690  805 
  ความร่วมมือด้านการวิจัย การจัดการศึกษา และการบริการวิชาการทางการพยาบาล กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช วันที่ 17 เมษายน 2562  กรมสุขภาพจิต 687  863 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิและระดับสูงเฉพาะทางด้านจิตเวช  กรมสุขภาพจิต 612  802 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "อ้อมกอดรัก ...พืชผัก...ร้อยดวงใจ" (เกษตรอินทรีย์เพื่อผู้บกพร่องทางสติปัญญา) ระหว่างบริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด กับ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 664  812 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแว่นตาเพื่อผู้บกพร่องทางสติปัญญา ระหว่างบริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด กับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 661  771 
  บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลระหว่างโรงพยาบาล ศรีธัญญาร่วมกับบริษัท Software Angels, Co,Ltd เพื่อร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานของผู้ป่วยจิตเวช  กรมสุขภาพจิต 776  799 
  บันทึกความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญากับสมาคมสายใยครอบครัวเพื่อดำเนินการโครงการพลังคนพิการร่วมสร้างสรรค์สังคม  กรมสุขภาพจิต 574  755 
  ข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทยและNational Psychiatric Hospital No.II สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  กรมสุขภาพจิต 593  726 
  ข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทยและNational Psychiatric Hospital No.I สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  กรมสุขภาพจิต 625  742 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจิตวัยทำงานระหว่างกรมอนามัยกับกรม  กรมสุขภาพจิต 546  699 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ระหว่าง สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าไทย  กรมสุขภาพจิต 843  744 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด 15 หน่วยงาน” ลงนามวันที่ 6 มีนาคม 2562  กรมสุขภาพจิต 754  787 
  บันทึกลงนามความร่วมมือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เขตสุขภาพที่ 3  กรมสุขภาพจิต 743  766 
  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น กับโรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  กรมสุขภาพจิต 598  757 
  Memorandum of Understanding betwee Deparment of Mental Health,Ministry of Public Health-Thailand and Groep - Belgium  กรมสุขภาพจิต 655  665 
  Memorandum of Understanding between Lobetalarbeiit e.V. and Department of Mental Health,Thailand  กรมสุขภาพจิต 586  754 
  Memorandum of Understanding between DMG Interpersonal e.V. and Department of Mental Health,Thailand  กรมสุขภาพจิต 660  694 
  Memorandum of Understanding between Chrishliche Dienste (Menonite Voluntary Service e.V.) and Department of Mental Health,Thailand  กรมสุขภาพจิต 614  787 
  บันทึกความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018  กรมสุขภาพจิต 614  792 
  บันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิและโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนกำลังคน สาขาพยาบาลศาสตร์  กรมสุขภาพจิต 623  684 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เพื่อประสานความร่วมมือในการให้บริการสุขภาพแก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ในชุมชน  กรมสุขภาพจิต 630  765 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้บกพร่องทางสติปัญญา และผู้ป่วยนิติจิตเวช ระหว่าง กรมสุขภาพจิต (สถาบันราชานุกูล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  กรมสุขภาพจิต 589  739 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและให้บริการแก่คนพิการทางสติปัญญา โดยนักสหวิชาชีพ ระหว่างมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชินูปถัมภ์ กับสถาบันราชานุกูล  กรมสุขภาพจิต 641  717 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ระหว่างสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  กรมสุขภาพจิต 496  597 
  Agreement of Amity, Cooperation, and Partnership Social Welfare Corporation "Akanekai",Fukuoka Prefecture,Japan and Rajanukul Institute,Kingdom of Thailand  กรมสุขภาพจิต 538  526 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาและ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เรื่อง การฝึกอาชีพและสร้างโอกาสทางสังคมให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช  กรมสุขภาพจิต 485  483 
  บันทึกข้อตกลงการใช้ข้อมูลระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 593  425 
  บันทึกความเข้าใจด้านสุขภาพจิตระหว่างองค์การอนามัยโลกโดยเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย  กรมสุขภาพจิต 570  515 
  บันทึกความเข้าใจด้านสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทยและ Groep Gidts – เบลเยี่ยม  กรมสุขภาพจิต 516  513 
  ข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่าง Christtliche Dienste (Mennonite Voluntary Service e.V. ) และโครงการรถเข็นคนพิการ RICD  กรมสุขภาพจิต 475  489 
  บันทึกความเข้าใจด้านสุขภาพจิตระหว่าง Lobetalarbeit e.V. และ กรมสุขภาพจิต ราชอาณาจักรไทย  กรมสุขภาพจิต 406  419 
  บันทึกความเข้าใจด้านสุขภาพจิตระหว่าง DMG interpersonal e.V. และกรมสุขภาพจิต ราชอาณาจักรไทย  กรมสุขภาพจิต 460  519 
  บันทึกความเข้าใจด้านสุขภาพจิตระหว่าง Christliche Dienste (Mennonite Voluntary Service e.V. ) และกรมสุขภาพจิต ราชอาณาจักรไทย  กรมสุขภาพจิต 466  356 
  ข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทยและสำนักงานคณะกรรมการวางแผนสุขภาพและครอบครัว มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน  กรมสุขภาพจิต 432  303 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับกรมสุขภาพจิต เรื่อง “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์”  กรมสุขภาพจิต 643  361 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และมูลนิธิกระจกเงา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานค  กรมสุขภาพจิต 391  177 
  บันทึกความร่วมมือ เรื่องการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิตกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561  กรมสุขภาพจิต 296  171 
  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร ระหว่างเรือนจำกลางกำแพงเพชร กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กับ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต 362  173 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เรื่อง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์รับเป็นสถานแหล่งฝึกภาคปฏิบัติให้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ  กรมสุขภาพจิต 261  132 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการผลิตพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  กรมสุขภาพจิต 356  166 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางการเภสัชศาสตร์ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต จังหวัดอุบลราชธานี  กรมสุขภาพจิต 358  108 
  ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการทางการพยาบาล กับสำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2560  กรมสุขภาพจิต 299  134 
  ความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพจิตระหว่างโรงพยาบาลสวนปรุง กับ Universiti Sultan Zainal Abidin  กรมสุขภาพจิต 294  152 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอด ช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) ระหว่าง กระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต 597  199 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “9 หน่วยงานร่วมใจ ต้านภัยแอลกอฮอล์” ลงนามวันที่ 1 มีนาคม 2560  กรมสุขภาพจิต 318  136 
  เจตนารมณ์ในการพัฒนางานสุขภาพจิตของอธิบดีกรมสุขภาพจ  กรมสุขภาพจิต 1,072  424 
  แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ  กรมสุขภาพจิต 3,299  1,287 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2562-2563  กรมสุขภาพจิต 2,715  935 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธ  กรมสุขภาพจิต 510  295 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562  กรมสุขภาพจิต 487  307 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562  กรมสุขภาพจิต 497  348 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562  กรมสุขภาพจิต 467  258 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562  กรมสุขภาพจิต 476  268 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562  กรมสุขภาพจิต 465  323 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561  กรมสุขภาพจิต 449  289 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561  กรมสุขภาพจิต 487  311 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561  กรมสุขภาพจิต 464  297 
  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมัน  กรมสุขภาพจิต 411  259 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธ  กรมสุขภาพจิต 490  339 
  โครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ในกระบวนการปราบปร  กรมสุขภาพจิต 502  343 
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการท  กรมสุขภาพจิต 507  314 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือ  กรมสุขภาพจิต 577  390 
  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 กรมสุขภา  กรมสุขภาพจิต 588  324 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึ  กรมสุขภาพจิต 577  329 
  ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื  กรมสุขภาพจิต 472  397 
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  กรมสุขภาพจิต 540  598 
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  กรมสุขภาพจิต 598  285 
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำร  กรมสุขภาพจิต 545  319 
  ข้อมูล FTE (แผน 20 ปี)  กรมสุขภาพจิต 576  315 
  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561  กรมสุขภาพจิต 862  348 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างคุณธร  กรมสุขภาพจิต 482  487 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสุขภาพจิต (พ.ศ.256  กรมสุขภาพจิต 790  375 
  คู่มือลาศึกษา (มี.ค.59)  กรมสุขภาพจิต 511  338 
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กรมสุขภาพจิต 460  278 
  มาตรการด้านการจัดจ้าง พ.ศ. 2560  กรมสุขภาพจิต 479  275 
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีจำปีงบประมาณ พ.ศ. 62  กรมสุขภาพจิต 449  356 
  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  กรมสุขภาพจิต 524  282 
  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  กรมสุขภาพจิต 703  467 
  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  กรมสุขภาพจิต 510  248 
  เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจไฟฟ้าสมองชนิด ERP (  กรมสุขภาพจิต 464  270 
  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วย  กรมสุขภาพจิต 466  276 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเ  กรมสุขภาพจิต 486  300 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภั  กรมสุขภาพจิต 532  397 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ  กรมสุขภาพจิต 512  271 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ  กรมสุขภาพจิต 512  315 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพ  กรมสุขภาพจิต 457  262 
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)  กรมสุขภาพจิต 520  282 
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ระบบกล  กรมสุขภาพจิต 713  348 
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดอุปกรณ์สำหรับห้  กรมสุขภาพจิต 433  255 
  ประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน คร  กรมสุขภาพจิต 562  320 
  ประกวดราคาจ้างเหมาระบบยาอัตโนมัติ (ส.ราชานุกูล)  กรมสุขภาพจิต 495  301 
  ประกวดราคาจ้างเหมาระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติแบบคร  กรมสุขภาพจิต 421  380 
  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัต  กรมสุขภาพจิต 444  307 
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่พักคอยคนไข้และผู้ปกครอง 1  กรมสุขภาพจิต 474  347 
  ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ตั้งแต่เด  กรมสุขภาพจิต 459  250 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก2 ชั้น พื้นที  กรมสุขภาพจิต 532  281 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั  กรมสุขภาพจิต 536  269 
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  กรมสุขภาพจิต 703  371 
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการ  กรมสุขภาพจิต 755  328 
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริ  กรมสุขภาพจิต 662  271 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและก  กรมสุขภาพจิต 654  344 
  พรบ.สถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559  กรมสุขภาพจิต 623  287 
  พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  กรมสุขภาพจิต 627  325 
  พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545  กรมสุขภาพจิต 739  331 
  พ.ร.บ.สุขภาพจิต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562  กรมสุขภาพจิต 9,398  2,105 
  พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545  กรมสุขภาพจิต 877  345 
  พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2553  กรมสุขภาพจิต 691  281 
  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ  กรมสุขภาพจิต 726  323 
  พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551  กรมสุขภาพจิต 658  340 
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต พ.ศ.2560  กรมสุขภาพจิต 1,641  549 
  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  กรมสุขภาพจิต 712  311 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2561  กรมสุขภาพจิต 3,826  1,262 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2560  กรมสุขภาพจิต 4,585  1,214 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2559  กรมสุขภาพจิต 3,144  1,049 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2555-2556  กรมสุขภาพจิต 1,705  993 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2556-2557  กรมสุขภาพจิต 1,366  857 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2557-2558  กรมสุขภาพจิต 1,376  845 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2558-2559  กรมสุขภาพจิต 1,618  935 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2559  กรมสุขภาพจิต 1,881  1,300 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒ  กรมสุขภาพจิต 2,727  1,397 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2558  กรมสุขภาพจิต 3,179  1,664 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2557  กรมสุขภาพจิต 2,027  698 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2560-2561  กรมสุขภาพจิต 7,959  3,594 
  แผ่นพับ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเ  กรมสุขภาพจิต 10,480  5,179 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแ  กรมสุขภาพจิต 5,705  2,785 
  พรบ.สุขภาพจิตแห่งชาน ปี 2551  กรมสุขภาพจิต 888  732 
  Contingency Plan  กรมสุขภาพจิต 2,611  593 
  แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT  กรมสุขภาพจิต 2,992  547 
  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  กรมสุขภาพจิต 2,618  506 
  แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557-2561  กรมสุขภาพจิต 137,145  621 
  รายงานความรุนแรงทางการเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม  กรมสุขภาพจิต 814  496 
  รายงานการติดตามความเสี่ยงต่อความรุนแรงในสถานการณ์ท  กรมสุขภาพจิต 1,146  666 
  ทฤษฎีการสื่อสารในภาวะวิกฤต  กรมสุขภาพจิต 1,569  1,087 
  รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2557  กรมสุขภาพจิต 1,415  696 
  โครงการดำเนินการสานเสวนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมช  กรมสุขภาพจิต 1,273  691 
  เอกสารบรรยายครู ก. 12-14 พฤศจิกายน 2557 รร. ทีเค  กรมสุขภาพจิต 1,277  860 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2556  กรมสุขภาพจิต 4,955  2,883 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2555  กรมสุขภาพจิต 4,354  2,296 
  สรุปผลการเยียวยาสังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ 21 กันย  กรมสุขภาพจิต 1,269  627 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเ  กรมสุขภาพจิต 1,151  671 
  1667 คำนำ และสารบัญ  กรมสุขภาพจิต 1,258  712 
  1667 คณะทำงาน  กรมสุขภาพจิต 1,305  720 
  1667 กรอบที่ 29 ปัญหาของการหย่าร้าง  กรมสุขภาพจิต 1,425  773 
  1667 กรอบที่ 28 ปัญหาความวิกฤต  กรมสุขภาพจิต 1,321  761 
  1667 กรอบที่ 27 ปัญหาการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม  กรมสุขภาพจิต 1,485  806 
  1667 กรอบที่ 26 สุขภาพจิตวัยสูงอายุ  กรมสุขภาพจิต 1,500  958 
  1667 กรอบที่ 24 กรอบที่ 25 การส่งเสริมป้องกันในครอ  กรมสุขภาพจิต 1,232  849 
  1667 กรอบที่ 24 ความรักและชีวิตโสต  กรมสุขภาพจิต 1,480  826 
  1667 กรอบที่ 23 สุขภาพจิตวัยทำงาน  กรมสุขภาพจิต 1,566  1,061 
  1667 กรอบที่ 22 ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น  กรมสุขภาพจิต 1,626  1,170 
  1667 กรอบที่ 21 สุขภาพจิตวัยเด็ก  กรมสุขภาพจิต 1,522  1,007 
  1667 กรอบที่ 20 ความผิดปกติในเด็ก  กรมสุขภาพจิต 1,397  833 
  1667 กรอบที่ 19 ความรู้เรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 1,380  710 
  1667 กรอบที่ 18 ปัญหาบุคลิกภาพ  กรมสุขภาพจิต 1,463  795 
  1667 กรอบที่ 17 โรคอารมณ์สองขั้ว  กรมสุขภาพจิต 1,553  920 
  1667 กรอบที่ 16 ความเครียด  กรมสุขภาพจิต 1,705  1,179 
  1667 กรอบที่ 15 ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 1,401  892 
  1667 กรอบที่ 14 ปัญหาโรคเอดส์  กรมสุขภาพจิต 1,238  720 
  1667 กรอบที่ 13 ปัญหายาเสพติด  กรมสุขภาพจิต 1,458  861 
  1667 กรอบที่ 12 โรคลมชัก  กรมสุขภาพจิต 1,441  687 
  1667 กรอบที่ 11 โรคซึมเศร้า  กรมสุขภาพจิต 2,083  1,458 
  1667 กรอบที่ 10 โรคจิตและโรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 1,776  979 
  รายงานผลการเยียวยาสังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ 30 กร  กรมสุขภาพจิต 1,301  684 
  รายงานผลการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางกา  กรมสุขภาพจิต 1,289  726 
  แผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ช่วยเหลือ  กรมสุขภาพจิต 1,162  661 
  โครงการเสวนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปรองดองสมาน  กรมสุขภาพจิต 1,068  737 
  ระบบรายงานโครงการปรองดอง  กรมสุขภาพจิต 1,251  697 
  สำเนาของ แผนโครงการรวมใจ  กรมสุขภาพจิต 1,408  734 
  สรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉัน  กรมสุขภาพจิต 1,330  690 
  สรุปการดำเนินงานวันที่ 06-07-2557  กรมสุขภาพจิต 1,288  683 
  Social Psychological Dimensions of Conflict  กรมสุขภาพจิต 1,168  691 
  แบบประเมินอารมณ์ทางการเมือง  กรมสุขภาพจิต 2,095  818 
  แบบประเมินทักษะในการจัดการความขัดแย้ง  กรมสุขภาพจิต 1,946  1,084 
  แบบประเมินความเครียดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในค  กรมสุขภาพจิต 1,087  852 
  What Are The Questions On The Test  กรมสุขภาพจิต 1,093  665 
  Violence Overview  กรมสุขภาพจิต 1,073  628 
  Social Psychological Dimensions of Conflict  กรมสุขภาพจิต 1,184  714 
  prosocial 19 June 2014  กรมสุขภาพจิต 1,171  635 
  Political conflict 5-2-2014  กรมสุขภาพจิต 1,069  672 
  Outrga Components 12 Feb. 2014  กรมสุขภาพจิต 927  564 
  Mental Health Crisis 4 June 2014  กรมสุขภาพจิต 1,427  771 
  INSTILLING HOPE 2 June 2014  กรมสุขภาพจิต 1,206  629 
  Collective violence  กรมสุขภาพจิต 1,302  668 
  สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,285  853 
  วิธีคลายเครียดสำหรับประชาชน  กรมสุขภาพจิต 1,322  947 
  โรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 1,020  624 
  โรคจิต  กรมสุขภาพจิต 1,282  1,152 
  ภาวะซึมเศร้า  กรมสุขภาพจิต 1,489  1,006 
  พลังชุมชน  กรมสุขภาพจิต 1,055  688 
  ผ่านพ้นวิกฤตด้วยพลังสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,367  708 
  ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 1,162  750 
  แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม  กรมสุขภาพจิต 1,297  858 
  เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อบัญญัติสุข 10 ประการ  กรมสุขภาพจิต 1,376  864 
  เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  กรมสุขภาพจิต 1,141  700 
  เทคนิคคลายเครียดโดยการนวด  กรมสุขภาพจิต 2,875  1,416 
  เทคนิคการคลายเครียดแบบใช้จินตนาการ  กรมสุขภาพจิต 2,014  818 
  เทคนิคการคลายเครียดแบบการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  กรมสุขภาพจิต 882  613 
  เทคนิคการคลายเครียดโดยการฝึกการหายใจ  กรมสุขภาพจิต 1,261  983 
  เทคนิคการคลายเครียดด้วยการควบคุมลมหายใจ  กรมสุขภาพจิต 1,134  652 
  จัดการความโกรธให้อยู่หมัด  กรมสุขภาพจิต 2,108  1,336 
  ความสุข  กรมสุขภาพจิต 1,087  682 
  ความเครียด  กรมสุขภาพจิต 1,462  965 
  ความโกรธแก้ไขได้  กรมสุขภาพจิต 1,205  693 
  การให้คำปรึกษาสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต 1,493  817 
  การเสริมสร้างพลังใจให้คนในชุมชน  กรมสุขภาพจิต 1,144  709 
  การเยี่ยมบ้าน  กรมสุขภาพจิต 1,723  725 
  การผ่อนคลายความเครียด  กรมสุขภาพจิต 1,247  830 
  การนวดกดจุด  กรมสุขภาพจิต 1,454  842 
  สรุปจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิต แยกรายจังหวัด  กรมสุขภาพจิต 1,274  806 
  บันทึกข้อตกลงของบุคลากรสาธารณสุขที่ทำประชาเสวนา  กรมสุขภาพจิต 1,184  628 
  การทำงานขั้นต่อไปหลัง 20 มิย 57  กรมสุขภาพจิต 1,343  741 
  แนวทางการจัดสัมมนาวิทยุชุมชน(นพ.ยงยุทธ)  กรมสุขภาพจิต 1,539  849 
  PPT(นพ.วันชัย)  กรมสุขภาพจิต 1,341  684 
  การใช้คู่มือเพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย(นพ.บุริน  กรมสุขภาพจิต 1,372  807 
  กรอบและแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมา  กรมสุขภาพจิต 1,548  1,063 
  แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของกระทรวงสาธารณ  กรมสุขภาพจิต 1,724  1,165 
  โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์(Reconciliation Projec  กรมสุขภาพจิต 1,641  791 
  คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางก  กรมสุขภาพจิต 1,366  682 
  คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางก  กรมสุขภาพจิต 1,281  877 
  คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก:ทางออกที่ทุกคนต้องร่วม  กรมสุขภาพจิต 1,176  756 
  คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง(word)  กรมสุขภาพจิต 1,460  938 
  คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง(pdf)  กรมสุขภาพจิต 1,568  986 
  คำนำโปรแกรมสมานฉันท์ คสช  กรมสุขภาพจิต 1,200  687 
  แบบสำรวจภาวะสุขภาพจิตหลังภาวะวิกฤตจากการเมือง/Gene  กรมสุขภาพจิต 1,078  736 
  ตัวอย่างโครงการสมานฉันท์  กรมสุขภาพจิต 1,924  1,040 
  แบบประเมินปัญหาการพนัน  กรมสุขภาพจิต 1,121  741 
  ใบแจ้งการชำระเงินฯ  กรมสุขภาพจิต 1,074  682 
  เอกสารการจองที่พักผู้เข้าร่วมประชุมฯ  กรมสุขภาพจิต 1,218  748 
  ใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2557  กรมสุขภาพจิต 1,380  956 
  สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่  กรมสุขภาพจิต 1,956  1,251 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2554  กรมสุขภาพจิต 3,981  2,294 
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organizational Gove  กรมสุขภาพจิต 10,393  4,855 
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organizational Gove  กรมสุขภาพจิต 7,301  2,629 
  PowerPoint กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนย  กรมสุขภาพจิต 8,088  5,085 
  โปสเตอร์ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุท  กรมสุขภาพจิต 5,285  3,070 
  แผ่นพับ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธ  กรมสุขภาพจิต 8,604  4,622 
  กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กร  กรมสุขภาพจิต 7,557  4,873 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,995  1,236 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2553 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,868  1,030 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,638  1,160 
  ลักษณะสำคัญขององค์กรกรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 11,112  5,453 
  งานสุขภาพจิตระหว่างประเทศ  กรมสุขภาพจิต 10,795  4,564 
  เอกสารประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมกรมสุขภาพจิต (ISO 140  กรมสุขภาพจิต 3,302  2,062 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2553  กรมสุขภาพจิต 3,994  2,321 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2552  กรมสุขภาพจิต 3,391  1,512 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2551  กรมสุขภาพจิต 3,239  1,516 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2550  กรมสุขภาพจิต 3,120  1,515 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2549  กรมสุขภาพจิต 3,039  1,419 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2548  กรมสุขภาพจิต 2,965  1,508 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2547  กรมสุขภาพจิต 2,956  1,364 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2546  กรมสุขภาพจิต 2,954  1,348 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2545  กรมสุขภาพจิต 3,046  1,353 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2544  กรมสุขภาพจิต 2,965  1,267 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2543  กรมสุขภาพจิต 2,944  1,390 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2542  กรมสุขภาพจิต 3,141  1,480 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2541  กรมสุขภาพจิต 3,161  1,383 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2540  กรมสุขภาพจิต 3,220  1,477 
  TO BE NUMBER ONE  กรมสุขภาพจิต 2,076  1,176 
  ดนตรีเพลงยิ้ม (คอรัส)  กรมสุขภาพจิต 2,056  1,377 
  เพลงยิ้ม (ร้องเดี๋ยวหญิง)  กรมสุขภาพจิต 1,953  1,091 
  เพลงยิ้ม (ร้องเดี๋ยวชาย)  กรมสุขภาพจิต 2,242  1,030 
  เพลงยิ้ม 1 (ร้องคู่)  กรมสุขภาพจิต 1,849  1,194 
  เพลงยิ้ม (ร้องคู่)  กรมสุขภาพจิต 1,881  1,152 
  ปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ  กรมสุขภาพจิต 2,355  1,694 
  ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว  กรมสุขภาพจิต 2,730  1,740 
  ปัญหาด้านความรักและชีวิตโสด  กรมสุขภาพจิต 2,097  1,358 
  ปัญหาด้านการทำงาน  กรมสุขภาพจิต 1,994  1,409 
  ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น  กรมสุขภาพจิต 4,141  2,729 
  การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตวัยเด็ก  กรมสุขภาพจิต 2,330  1,367 
  ปัญหาความผิดปกติในเด็ก  กรมสุขภาพจิต 1,860  1,237 
  ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 1,846  1,024 
  ปัญหาโรคเอดส์  กรมสุขภาพจิต 1,472  891 
  ปัญหายาเสพย์ติด  กรมสุขภาพจิต 1,639  861 
  ความเชื่อกับความจริงเรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 1,540  867 
  คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาทางเพศ  กรมสุขภาพจิต 1,628  830 
  ความรู้เรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 1,553  1,089 
  ปัญหาความผิดปกติทางเพศ  กรมสุขภาพจิต 1,542  841 
  บุคลิกภาพ  กรมสุขภาพจิต 1,815  1,007 
  โรคจิตและโรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 2,009  1,311