ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL–BREF–THAI)

คำชี้แจง:

ข้อคำถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งของท่าน ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ท่านสำรวจตัวท่านเอง และประเมินเหตุการณ์หรือความรู้สึกของท่าน เลือกคำตอบที่เหมาะสมและเป็นจริงกับตัวท่านมากที่สุด

อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ
สถานภาพสมรส  
 1. ท่านพอใจกับสุขภาพของท่านในตอนนี้เพียงใด  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 2. การเจ็บปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปวดตามตัว ทำให้ท่านไม่สามารถทำในสิ่งที่ต้องการมากน้อยเพียงใด  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 3. ท่านมีกำลังเพียงพอที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ในแต่ละวันไหม(ทั้งเรื่องงาน หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน)  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 4. ท่านพอใจกับการนอนหลับของท่านมากน้อยเพียงใด  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 5. ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต (เช่น มีความสุข ความสงบมีความหวัง) มากน้อยเพียงใด  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 6. ท่านมีสมาธิในการทำงานต่าง ๆ ดีเพียงใด  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 7. ท่านรู้สึกพอใจในตนเองมากน้อยแค่ไหน  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 8. ท่านยอมรับรูปร่างหน้าตาของตัวเองได้ไหม  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 9. ท่านมีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ สิ้นหวังวิตกกังวล บ่อยแค่ไหน  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 10. ท่านรู้สึกพอใจมากน้อยแค่ไหนที่สามารถทำอะไร ๆผ่านไปได้ในแต่ละวัน  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 11. ท่านจำเป็นต้องไปรับการรักษาพยาบาลมากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะทำงานหรือมีชีวิตอยู่ไปได้ในแต่ละวัน  มากที่สุด มาก ปานกลาง เล็กน้อย ไม่เลย
 12. ท่านพอใจกับความสามารถในการทำงานได้อย่างที่เคยทำมามากน้อยเพียงใด  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 13. ท่านพอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับคนอื่น อย่างที่ผ่านมาแค่ไหน  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 14. ท่านพอใจกับการช่วยเหลือที่เคยได้รับจากเพื่อน ๆ แค่ไหน  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 15. ท่านรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยดีไหมในแต่ละวัน  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 16. ท่านพอใจกับสภาพบ้านเรือนที่อยู่ตอนนี้มากน้อยเพียงใด  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 17. ท่านมีเงินพอใช้จ่ายตามความจำเป็นมากน้อยเพียงใด  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 18. ท่านพอใจที่จะสามารถไปใช้บริการสาธารณสุขได้ตามความจำเป็นเพียงใด  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 19. ท่านได้รู้เรื่องราวข่าวสารที่จำเป็นในชีวิตแต่ละวันมากน้อยเพียงใด  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 20. ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียดมากน้อยเพียงใด  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 21. สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพของท่านมากน้อยเพียงใด  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 22. ท่านพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของท่าน(หมายถึงการคมนาคม) มากน้อยเพียงใด  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 23. ท่านรู้สึกว่าชีวิตท่านมีความหมายมากน้อยแค่ไหน  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 24. ท่านสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้ดีเพียงใด  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 25. ท่านพอใจในชีวิตทางเพศของท่านแค่ไหน? (ชีวิตทางเพศ หมายถึง เมื่อเกิดความรู้สึกทางเพศขึ้นแล้วท่านมีวิธีจัดการทำให้ผ่อนคลายลงได้ รวมถึง การช่วยตัวเองหรือการมีเพศสัมพันธ์)  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 26. ท่านคิดว่าท่านมีคุณภาพชีวิต (ชีวิตความเป็นอยู่)อยู่ในระดับใด  ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

แหล่งอ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)