ขอพระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนาน. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต
วิสัยทัศน์: กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ
พันธกิจ 1: เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี
พันธกิจ 2: ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง
พันธกิจ 3: พัฒนาบริการและวิชาการสุขภาพจิตให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย
พันธกิจ 4: สร้างกลไกในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพ

กรมสุขภาพจิตได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

1) ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น 2 รางวัล (สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต,สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์)

2) ประเภทรางวัลพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง (รพจ.นครราชสีมาฯ)

3) ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี (รพจ.สงขลาฯ)

ค้นหาข้อมูล | Advanced Search
ข่าว/บทความ

สูดหายใจ สลายเครียด

HealthToday 1632 4 เมษายน 2559

เช็ก ๑๕ สัญญาณส่อซึมเศร้า

นิตยสารชีวจิต 1032 10 มีนาคม 2559

ปรับอารมณ์สู่สมดุลภายใน ๔ นาที

ชีวจิต 3843 10 กรกฎาคม 2558
ดูทั้งหมด