ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ ปี 2550 Thai Happiness Indicator. (TMHI-15)

คำชี้แจง:

กรุณาเลือกคำตอบในช่องที่มีข้อความตรงกับตัวท่านมากที่สุด และขอความร่วมมือตอบคำถามทุกข้อ

คำถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ให้ท่านสำรวจตัวท่านเองและประเมินเหตุการณ์ อาการหรือความคิดเห็นและความรู้สึกของท่าน ว่าอยู่ในระดับใด แล้วตอบลงในช่องคำตอบที่เป็นจริงกับตัวท่านมากที่สุด โดยคำตอบจะมี 4 ตัวเลือก คือ

ไม่เลย หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ

เล็กน้อย หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กน้อยหรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กน้อย

มาก หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ มาก หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ มาก

มากที่สุด หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด หรือเห็นด้วย กับเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด

อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ
สถานภาพสมรส  
 1. ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 2. ท่านรู้สึกสบายใจ  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 3. ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 4. ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 5. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 6. ่ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 7. ท่านมั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 8. ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 9. ท่านรู้สึกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 10. ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 11. ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 12. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 13. ท่านรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 14. หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 15. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด

แหล่งอ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)