หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต

แบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน สำหรับเด็กอายุ 1-18 ปี
Pervasive Developmental Disorder Screening Questionnaire (PDDSQ)

Download เอกสาร .pdf                   :                   เริ่มทำแบบสอบถาม Online  


บทนำ
แนวคิดในการแบ่งการวินิจฉัยเด็กที่มีความผิดปกติของPDD ออกเป็นโรคต่างๆ 5 โรค เช่น โรคออติสติก (autistic disorder) โรคเร็ทท์ (rett’s syndrome) ความผิดปกติในพัฒนาการในวัยเด็ก (chilhoud disintegrative disorder) โรคเอสเปอร์เกอร์ (asperger’s syndrome) และความผิดปกติของพัฒนาการที่ไม่ทราบสาเหตุ (PDD, NOS) เริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และยังไม่ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย คณะผู้วิจัยโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ได้สร้างและพัฒนาแบบคัดกรอง PDDSQขึ้นในปี พ.ศ. 2544
แบบคัดกรองนี้สร้างขึ้นเพื่อค้นหาเด็กที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการในกลุ่มโรค PDDS อายุ 1-18 ปี โดยผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิดเด็กเป็นผู้ประเมิน
แบบคัดกรอง PDDS พัฒนาจากแบบคัดกรองโรคออทิสซึม และโรคอื่นๆ ในกลุ่ม PDD ได้แก่ แบบคัดกรอง CHAT, CARS, ASQ, ASSQ, PDDST และ SRS
แบบคัดกรองแบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ ดังนี้ PDDSQ 1-4 ปี ใช้คัดกรองเด็กอายุ 12-47 เดือน และ PDDSQ 4-18 ปี แต่ละฉบับประกอบด้วยข้อคัดกรอง 40 ข้อ ซึ่งข้อคำถามเหล่านี้ชี้วัดความผิดปกติ 3 ด้าน คือ พัฒนาการทางสังคมผิดปกติพัฒนาการด้านสื่อความหมายผิดปกติ และพฤติกรรมซ้ำซาก สนใจจำกัด และปรับตัวยาก เป็นสิ่งสำคัญในการวินิจฉัย

คุณสมบัติของเครื่องมือ อายุ จุดตัดคะแนน ความไว% ความจำเพาะ% การทำนาย ความเชื่อถือได้ ความคงที่ภายใน + - 1-4 ปี(12 เดือน-47 เดือน) 13 82 94 96 77 .91 .95 4-18 ปี 18 82 88 93 73 .88 .91

วิธีการนำไปใช้
1. เป็นแบบคัดกรองที่ผู้ตอบสามารถอ่าน และตอบด้วยตนเอง โดยเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงพฤติกรรมของเด็กมากที่สุด
2. คำตอบมี 2 ตัวเลือก คือ ใช่/ทำบ่อยๆ และ ไม่ใช่/ไม่ค่อยทำ
3. การให้คำแนะนำ: ให้ 1 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ใช่/ทำบ่อยๆ ให้ 0 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ไม่ใช่/ไม่ค่อยทำ
4. PDDSQ 1-4 ข้อ 1-5, 11-15, 21-25, 31-35 และ PDDSQ 4-18 ปี ข้อ 1 , 3, 4, 10, 14, 15, 20, 30, 33, 36 ต้องกลับค่าคะแนนดังนี้ ให้ 0 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ใช่/ทำบ่อยๆ ให้ 1 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ไม่ใช่/ไม่ค่อยทำ
5. คะแนนเต็มทั้งฉบับ 40 คะแนน

การแปลผล
PPDSQ 1-4 ปี ถ้าได้ 13 คะแนนขึ้นไป ถือว่า เสี่ยงที่จะเป็น PDDs.
PPDSQ 4-18 ปี ถ้าได้ 18 คะแนนขึ้นไป ถือว่า เสี่ยงที่จะเป็น PDDs.

การนำไปใช้ประโยชน์
1. ใช้คัดกรองเบื้องต้นในเด็กที่สงสัยจะเป็น PDDs เพื่อส่งต่อในการวินิจฉัย และให้การช่วยเหลือต่อไป
2. ใช้ในการหาระบาดวิทยา

ข้อจำกัด
2. ผู้ป่วยเกือบทุกรายในกลุ่ม PDDs. ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคออทิสซึม ผลกวิจัยอาจใช้ได้ดีเฉพาะการคัดกรองเด็กปกติออกจากเก็กที่ป่วยเป็นโรคออทิสซึม
สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้วิจัยต้องการเน้นได้แก่ ความเข้าใจที่ว่าแบบคัดกรอง PDDSQ 1-4 ปี และ PDDSQ 4-18 ปี เป็นเพียงแบบคัดกรองโรคออทิสติก และโรคอื่นๆ ในกลุ่ม PDD เท่านั้น ไม่ใช่เครื่องมือที่จะนำมาใช้วินิจฉัย

การให้คะแนนการให้คะแนนและการแปลผลแบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้านสำหรับเด็กอายุ 1-4 ปี (12-47 เดือน)
การให้คะแนน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ข้อ
 ข้อ 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 36 37 38 39 40

แต่ละข้อให้คะแนน ดังนี้ ใช่ / ทำบ่อย ๆ ให้ 1 คะแนน ไม่ใช่ / ไม่ค่อยทำ ให้ 0 คะแนน

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ข้อ
 ข้อ 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35

แต่ละข้อให้คะแนน ดังนี้ ใช่ / ทำบ่อย ๆ ให้ 0 คะแนน ไม่ใช่ / ไม่ค่อยทำ ให้ 1 คะแนน

การแปลผล
เมื่อรวมคะแนนทุกข้อแล้ว นำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่กำหนด ดังนี้ 13 คะแนนขึ้นไป ถือว่า เสี่ยงที่จะเป็น PDDs. (โรคออติสติก โรคเร็ทท์ ความผิดปกติในพัฒนาการในวัยเด็ก โรคเอสเปอร์กอร์ และความผิดปกติในพัฒนาการที่ไม่ทราบสาเหตุ)

การให้คะแนนการให้คะแนนและการแปลผลแบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้านสำหรับเด็กอายุ 4-18 ปี
การให้คะแนน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ข้อ
 ข้อ 2 5 6 7 8 9 11 12 13 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 31 32 34 35 37 38 39 40

แต่ละข้อให้คะแนน ดังนี้
ใช่ / ทำบ่อย ๆ ให้                  1 คะแนน
ไม่ใช่ / ไม่ค่อยทำ ให้                  0 คะแนน
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ข้อ
 ข้อ 1 3 4 10 14 15 29 30 33 36

แต่ละข้อให้คะแนน ดังนี้
ใช่ / ทำบ่อย ๆ ให้                  1 คะแนน
ไม่ใช่ / ไม่ค่อยทำ ให้                  0 คะแนน

การแปลผล
เมื่อรวมคะแนนทุกข้อแล้ว นำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่กำหนด ดังนี้ 18 คะแนนขึ้นไป ถือว่า เสี่ยงที่จะเป็น PDDs. (โรคออติสติก โรคเร็ทท์ ความผิดปกติในพัฒนาการในวัยเด็ก โรคเอสเปอร์กอร์ และความผิดปกติในพัฒนาการที่ไม่ทราบสาเหตุ)

เอกสารอ้างอิง
อำไพ ทองเงิน และคณะ รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบคอบ สำหรับเด็กอายุ 1- 18 ปี โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ (อัดสำเนา) 2544.

การเผยแพร่
อำไพ ทองเงิน และคณะ รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบคอบ สำหรับเด็กอายุ 1- 18 ปี โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ (อัดสำเนา) 2544.

บุคคลที่สะดวกในการติดต่อประสานงานในการศึกษาเรื่องนี้
อำไพ ทองเงิน นักจิตวิทยา 7
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
61 ซอยเทศบาล 19 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-3381-3 โทรสาร 0-2394-1845DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน