หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต

ขั้นตอนการขอรับบริการ การนำแบบทดสอบด้านสุขภาพจิตไปใช้ (เฉพาะที่ผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพจิต)
 แบบทดสอบทางด้านสุขภาพจิตที่กรมสุขภาพจิตรับรอง และได้ทำการเผยแพร่
 ต้องการแบบทดสอบเพื่อนำไปใช้หน่วยงาน หรือองค์กรของท่าน ให้ปฏิบัติดังนี้
 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับแบบทดสอบสุขภาพจิตต่างๆ ได้ที่สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตโดยตรง
     ที่เบอร์โทรศัพท์ โทรฯ 0-2951-1385, 0-2589-2736 โทรสาร 0-2951-1384
 2. Download ไฟล์แบบทดสอบทาง Website กรมสุขภาพจิตได้โดย ปฏิบัติดังนี้
    2.1 เลือกแบบทดสอบตามที่ต้องการได้ ตาม List
    2.2 คลิกที่ download เอกสารไฟล์ .pdf ของแต่ละแบบทดสอบ ที่เปิดให้มีการ download ได้

แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต ที่ผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพจิต

 แบบประเมินความเครียด (ST5)
 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ใหม่ ปี 2550 (55 ข้อ) 
 ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้นใหม่ ปี 2550 (15 ข้อ) 
 เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI)
 แบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย
 ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
 ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสมบูรณ์ Thai Happiness Indicators (TMHI – 66)
 แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
 แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก
 แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก
 แบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน สำหรับเด็กอายุ 1-18 ปี
 DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน