ผลการค้นหา   พบ 13 Records
ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ Download ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช ]
ที่ คลินิก
บริการผู้ป่วยใน สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุ≤ 18 ปี พร้อมกับปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการ
การให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก
บริการสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
การศึกษาพิเศษ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ (กายภาพ)
การฟื้นฟูสมรรถภาพ (กิจกรรมบำบัด)
การนัดกระตุ้นพัฒนาการ Floortime
การฝึกทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
การตรวจประเมินทางจิตวิทยา เช่น การทดสอบทางเชาวน์ปัญญา โดยนักจิตวิทยาคลินิก
ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน/ประชุมเชิงวิชาการ
คลินิกปรับพฤติกรรม/สมาธิสั้น
คลินิกพัฒนาการ
การตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์ โดยแพทย์เฉพาะทาง คือ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น - คลินิกอารมณ์/ยาเสพติด