ผลการค้นหา   พบ 31 Records
ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา [ Download ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช ]
ที่ คลินิก
งานพยาธิวิทยาคลินิก
งานจิตเวชฉุกเฉิน
งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก
งานคลินิกพิเศษนอกเวลา
คลินิกรับยาเดิมผู้ป่วยจิตเภท
คลินิกรับยาเดิมผู้ป่วยจิตเวช
คลินิกลิเทียม
คลินิกความจำ (Memory clinic)
Day care
คลินิก GPNP
คลินิกซึมเศร้า
การให้คำปรึกษา
การให้คำปรึกษาครอบครัว
งานบริการผู้ป่วยนอก (จิตเวชและประสาทจิตเวชศาสตร์)
ศูนย์การรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)
หอผู้ป่วยราชาวดี (ฟื้นฟู)
หอผู้ป่วยวิกฤติจิตเวช (PICU)
หอผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด
หอผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ
หอผู้ป่วยจิตเวชชาย หญิง
คลินิกคลายเครียด
โรงพยาบาลกลางวัน
การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา
งานทันตกรรม
งานกายภาพบำบัด
งานอาชีวะบำบัด
งานประสาทสรีระวิทยา
งานรังสีวินิจฉัย
งานจ่ายยาผู้ป่วยใน
งานบริการผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น