หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต


::  การบริการด้านสุขภาพจิต  ::
 
   การประเมินผลการให้บริการของสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ
        การประเมินผลการให้บริการสุขภาพจิตของ โรงพยาบาลจิตเวช และสถานบริการสาธารณสุขทั่วไป ปี พ.ศ 2540-2544
   ผู้ป่วยทางสุขภาพจิตของประเทศไทย
        จำนวนและอัตราผู้ป่วยสุขภาพจิตต่อประชากร 100,000 คน ปีพ.ศ. 2540 - 2550 หน่วยนับ : คน (ผู้ป่วย 8 โรค) 
             จำแนกรายจังหวัด/เขตตรวจราชการ ปี 40-50 
             จำแนกรายจังหวัด/เขตตรวจราชการ ปี 51-52 
             จำแนกรายจังหวัด/เขตตรวจราชการ ปี 53 
             จำแนกรายจังหวัด/เขตตรวจราชการ ปี 54 
             จำแนกรายจังหวัด/เขตตรวจราชการ ปี 55 
             จำแนกรายจังหวัด/เขตตรวจราชการ ปี 56 
   ผู้ป่วยนอกจิตเวช หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
        ประจำปีงบประมาณ 2540 -2551   
        ประจำปีงบประมาณ 2552-2554   
        ประจำปีงบประมาณ 2554-2556 
        ประจำปีงบประมาณ 2556-2558 
   รายงานผู้ป่วยนอก 8 โรค(13 โรค) เฉพาะหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
        ประจำปีงบประมาณ 2557 
   จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่
         ประจำปีงบประมาณ 2544 - 2551
        ประจำปีงบประมาณ 2552-2554
        ประจำปีงบประมาณ 2554-2556 
        ประจำปีงบประมาณ 2556-2558 
   จำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน
        ประจำปีงบประมาณ 2546 - 2550
        ประจำปีงบประมาณ 2552-2554
        ประจำปีงบประมาณ 2554-2556 
        ประจำปีงบประมาณ 2556-2558 
        เปรียบเทียบการรับผู้ป่วยนอกเพื่อตรวจรักษาต่อ (รับ Refer) ปีงบประมาณ 2553 - 2556 
        เปรียบเทียบการรับผู้ป่วยนอกเพื่อตรวจรักษาต่อ (รับ Refer) ปีงบประมาณ 2556 - 2558 
   ผู้ป่วยในจิตเวช หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต  
        จำนวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (Average Length Of Stay) ปีงบประมาณ 2546 - 2552 
        จำนวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (Average Length Of Stay) ปีงบประมาณ 2552 - 2556 
        จำนวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (Average Length Of Stay) ปีงบประมาณ 2556 - 2558 
        จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2546 - 2557 
        จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2556 - 2558 
        จำนวนผู้ป่วยในจิตเวชเฉลี่ยต่อวัน 2556 - 2558 
        จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา (Admit) ปีงบประมาณ 2552 - 2556 
        จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา (Admit) ปีงบประมาณ 2556 - 2558 
        จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย (Dis) ปีงบประมาณ 2555 - 2557 
        จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย (Dis) ปีงบประมาณ 2556 - 2558 
   งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต  
        ประจำปีงบประมาณ 2546 - 2551  
        ประจำปีงบประมาณ 2552-2554  
        ประจำปีงบประมาณ 2555-2557  
        ประจำปีงบประมาณ 2556-2558  
   คลินิกพิเศษของหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต  
        คลินิกพิเศษปีงบประมาณ 2555-2557  
        คลินิกพิเศษปีงบประมาณ 2556-2558  
        ดนตรีบำบัด ปีงบประมาณ 2555-2557  
        ดนตรีบำบัด ปีงบประมาณ 2556-2558  
   จำนวนเตียง หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
        จำนวนเตียงของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2552-2556
        จำนวนเตียงของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556-2558
        อัตราการครองเตียงผู้ป่วยจิตเวช ปีงบประมาณ 2556-2558
        อัตราช่วงเวลาว่างของเตียงผู้ป่วยจิตเวช ปีงบประมาณ 2556-2558
   ตารางเรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยในสถานบริการของกรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดฯ และจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
        ฐานข้อมูลเปรียบเทียบ F10-F19
        ฐานข้อมูลเปรียบเทียบ F20-F29
        ฐานข้อมูลเปรียบเทียบ F30-F39
        ฐานข้อมูลเปรียบเทียบ F40-F48
        ฐานข้อมูลเปรียบเทียบ F50-F59
 
สถานการณ์ด้านสุขภาพจิต | ทรัพยากรด้านสุขภาพจิต | ดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพจิต | การบริการให้คำปรึกษา/รายงานผลการปฏิบัติงาน |  
 DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน