ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

Links กรมสุขภาพจิต

Search links:
DMH's Links › Links › ห้องสมุด›
7 record(s) were found..


ห้องสมุดโรงพยาบาลศรีธัญญา Views: 9,305  Rating: 10.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง โรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต Views: 8,723  Rating: 7.5  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง อาคาร 2 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ข่าว/บทความ ห้องสมุด รพ. ศรีธัญญา Views: 5,167  Rating: 10.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ข่าว/บทความ ห้องสมุด รพ. ศรีธัญญา

ห้องสมุดสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ Views: 4,031  Rating: 2.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 75/1 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ห้องสมุดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา Views: 3,658  Rating: 2.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ห้องสมุดโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ Views: 3,536  Rating: 9.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ห้องสมุดโรงพยาบาลสวนปรุง Views: 3,210  Rating: 8.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100