ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

Links กรมสุขภาพจิต

Search links:
49 record(s) were found..
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต Views: 25,336  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ศูนย์ปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ... ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตบนแผนที่ภูมิศาสตร์

โครงการช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้า Views: 23,490  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

โครงการช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้า ในโครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายกรมสุขภาพจิต

งานยานพาหนะ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ Views: 20,521  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ข้อมูลหน่วยงาน, การจองใช้รถในพื้นที่ และต่างจังหวัด

DMH's Media Services Views: 19,804  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

DMH's Media Services

ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต Views: 16,416  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

พระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551 Views: 15,216  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

พระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551

ระบบเมลล์กรมสุขภาพจิต Views: 13,145  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ระบบเมลล์กรมสุขภาพจิต

ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ Views: 12,390  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

FAQ ภายในกรมสุขภาพจิต Views: 12,101  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

FAQ ภายในกรมสุขภาพจิต

ชุมชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Views: 11,881  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ชุมชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

PREV Page  1 2 3 4 5 NEXT