ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

ศูนย์สุขภาพจิต

 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ที่ตั้ง 472 ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ที่ตั้ง 298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ที่ตั้ง อาคาร 1 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ที่ตั้ง 169 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 60000
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ที่ตั้ง อาคารเลขที่ 206/5-6 ถนนรถไฟ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ที่ตั้ง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธัญญา ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ที่ตั้ง 38/12-13 ถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี-สกลนคร ตำบลมหากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ที่ตั้ง โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา 86 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ที่ตั้ง 76 หมู่ที่ 5 ถนนอ่าง-บางแสน ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
10   ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ที่ตั้ง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
11   ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ที่ตั้ง โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 2 หมู่ 4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
12   ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ที่ตั้ง 138/35-36 หมู่ที่ 7 สี่แยกอินโดจีน ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก 65000
13   ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ที่ตั้ง โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ทั้งหมด : 13 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1