ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ
CIO

นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์

CIO กรมสุขภาพจิต

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง Chief Information Officer : CIO

ชื่อ-สกุล : นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์, Dr.Chinoros Leesawat

ตำแหน่ง : รองอธิบดี, Deputy Director - General

วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2561 กรมสุขภาพจิตจะเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารด้านสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตที่ดีของประชาชน

เบอร์ติดต่อ : Tel 0 2590 8003 Fax 0 2149 5504

E-mail : chinort@gmail.com

ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง : 2557-ปัจจุบัน

ติดต่อ : อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมสุขภาพจิต เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000