ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการสอน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ขอโอนมารับราชการที่กรมสุขภาพจิตในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) ถามว่าข้าราชการดังกล่าวจะโอนมารับราชการที่กรมสุขภาพจิตได้หรือไม่อย่างไร?

คำตอบ

การพิจารณารับโอนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะจะต้องดำเนินการรับโอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ( ว 10 / 2548) โดยจะเป็นการประเมินศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ทั้งนี้ผู้ขอโอนจะต้องดำเนินการยื่นแบบหนังสือขอโอนตามแบบขอย้าย/โอน/บรรจุกลับที่กรมสุขภาพจิตกำหนดตามหนังสือเวียนที่ สธ 0802.3 / ว 34 ลงวันที่ 9 มกราคม 2549 เรื่องแนวทางการประเมินบุคคลฯ
หน่วยงานที่จะรับโอนต้องตรวจสอบข้อมูลในแบบหนังสือขอโอน และแนบเอกสารผลงานทางวิชาการที่ขอประเมินในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการสอน) ส่งกรมสุขภาพจิตเพื่อพิจารณารับโอนในกรณีตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ โดยเสนอคณะกรรมคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นเพื่อพิจารณาว่าลักษณะงานและผลงานที่ผ่านมาของข้าราชการดังกล่าวมีความสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) ของกรมสุขภาพจิตหรือไม่เพียงได หากผลงานสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับลักษณะงานพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลเหมาะสมที่จะรับโอน กรมสุขภาพจิตจะพิจารณารับโอนต่อไป