ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  แพทย์นอกสังกัดกรมสุขภาพจิต หากประสงค์จะขอรับทุนจากกรมสุขภาพจิต เพื่อไปฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ หรือจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จะต้องดำเนินการอย่างไร?

คำตอบ

แพทย์ที่จะขอรับทุนไปฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จะต้องเป็นแพทย์ที่อยู่ในสังกัด กรมสุขภาพจิตเท่านั้น ดังนั้น แพทย์ที่ประสงค์ขอรับทุน จะต้องดำเนินการดังนี้
      1. กรณีเป็นแพทย์สังกัดหน่วยงานอื่น จะต้องโอนมารับราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต
      2. กรณีเป็นแพทย์อิสระ จะต้องยื่นความประสงค์ขอบรรจุเป็นข้าราชการ หรือ ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการสังกัดกรมสุขภาพจิต
โดยทั้งข้อ 1 และข้อ 2 กรมสุขภาพจิตจะต้องมีตำแหน่งว่างรับโอนหรือบรรจุหรื่อ บรรจุกลับ