ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  ข้าราชการบรรจุใหม่มีสิทธิลาอุปสมบทได้หรือไม่?

คำตอบ

ข้าราชการที่เพิ่งบรรจุใหม่สามารถขออนุญาตลาอุปสมบทได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะอนุญาตการลาหรือไม่ โดยหากรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินเดือนระหว่างลาด้วย แต่หากรับราชการมาแล้วไม่ถึง 12 เดือน ก็จะไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา จึงเป็นผลให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ไม่พึงขอลาอุปสมบทในช่วงปีแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ