ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  ฌกส. คืออะไร?

คำตอบ

การฌาปณกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรียกย่อๆ ว่า “ ฌกส ” เป็นหน่วยงานสวัสดิการที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องค่าจัดการศพ รวมถึงช่วยเหลือครอบครัวเมื่อมีเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเสียชีวิต”