ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ ว 10 ปี 2548 กำหนดให้ส่งผลงาน 2 ฉบับ คือ
1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานทีผ่านมา
2. ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขอถามว่าข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ขอประเมินควรจะเขียนผลงานชิ้นนี้อย่างไร จึงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนด?

คำตอบ

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์ หรือแผนงาน/โครงการที่จะทำในอนาคต เพื่อพัฒนางานในวิชาชีพที่ตนดำรงอยู่ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งควรเน้นแนวคิด หรือ แผนงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และให้มีการติดตามผลภายหลังการแต่งตั้งแล้วด้วย
ในการนำเสนอเอกสารดังกล่าว จะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของผลงานว่ามีความสำคัญในระดับใด เช่น ระดับฝ่าย/กลุ่มงาน/ระดับกอง/ระดับกรม หรือระดับเขต ,ผลงานที่นำเสนออาจเป็นนวัตกรรมใหม่ในสายวิชาชีพ หรือผลงานที่มีความสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติในระดับใด นอกจากนี้รูปแบบของผลงานจะต้องประกอบด้วย หลักการและเหตุผลบทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป็นต้น