ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  กรมสุขภาพจิตสามารถดำเนินการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา ได้หรือไม่?

คำตอบ

อธิบดีกรมสุขภาพจิตได้รับมอบอำนาจจาก ก.พ. ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่ระดับ 8 ลงมาภายในกรมสุขภาพจิตได้ แต่ต้อง ไม่เป็นการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากราชการส่วนภูมิภาค หรือจากส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มากำหนดเป็นตำแหน่งและอัตราเงินเดือนหรืออัตรากำลังในราชการส่วนกลาง
แหล่งอ้างอิง : หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 5 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 เรื่องการปรับปรุงการมอบอำนาจการกำหนดตำแหน่งระดับ 8 ลงมา