ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงาน กรณีมีผู้ทักท้วงหลังจากประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในการทักท้วงดังกล่าว กรมจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้หรือไม่?

คำตอบ

กรมสุขภาพจิตจะชลอการดำเนินการประเมินผลงานไว้ก่อน จนกว่าจะปรากฎข้อเท็จจริงจากผลของการทักท้วง โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 52 เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 ต่อไป แต่ถ้า ตรวจสอบแล้ว มีหลักฐานว่าข้อทักท้วงเป็นการกลั่นแกล้ง หรือไม่สุจริต ให้รายงานผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้ว ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป