ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  กรณีที่จำเป็นต้องพักแรมในช่วงระหว่างการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้หรือไม่ อย่างไร?

คำตอบ

การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 ดังนี้
1) การจัดฝึกอบรมที่มีการจัดอาหารครบทุกมื้อ ให้งดเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง
2) จัดอาหาร 2 มื้อ เบิกได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
3) จัดอาหาร 1 มื้อ เบิกได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย