ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: ศศิวิมล วรรณทอง, วรรณา คงสุริยะนาวิน

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของโปรแกรมส่งเสริมการนอนต่อคุณภาพ การนอนหลับของผู้สูงอายุ.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2550. หน้า 62.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลองแบบ randomized controlled trial เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการนอนต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุ วัสดุและวิธีการ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 62 คน แล้วจับฉลากแบ่งเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 31 คน ประเมินคุณภาพการนอนหลับก่อนและหลังทดลอง กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการนอน โดยการให้ความรู้ร่วมกับการบริหารกายจิตแบบชี่กงอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ ละ 60 นาที ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวม 12 ครั้ง ส่วนกลุ่มควบคุมดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติ ดำเนินการทดลองระหว่างวันที่ 15 มีนาคม -10 เมษายน พ.ศ. 2549 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ chi-square และ t-test เปรียบเทียบคุณภาพการนอนหลับโดยใช้สถิติ paired t-test และ independent t-test ผลพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคุณภาพการนอนหลับดีกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=6.95) และกลุ่มทดลองมีคุณภาพการนอนหลับในระยะหลังการทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05(t=4.96) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมส่งเสริมการนอนสามารถเพิ่มคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุได้ ควรนำไปเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมการนอนให้กับผู้สูงอายุกลุ่มอื่นต่อไป.

Keywords: ผู้สุงอายุ, การนอนหลับ, การส่งเสริมการนอน, การให้ความรู้เกี่ยวกับการนอน, การบริหารกายจิตแบบชี่กง, คุณภาพการนอนหลับ, ผู้สูงอายุ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี สุพรรณบุรี, ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 20080036

ISSN/ISBN: 1686-3232

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: