หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของโปรแกรมส่งเสริมการนอนต่อคุณภาพ การนอนหลับของผู้สูงอายุ.

ผู้วิจัย/Authors:

ศศิวิมล วรรณทอง, วรรณา คงสุริยะนาวิน

ชื่อเรื่อง/Title:

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการนอนต่อคุณภาพ การนอนหลับของผู้สูงอายุ.

แหล่งที่มา/Source:

วารสารสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2550. หน้า 62.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลองแบบ randomized controlled trial เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการนอนต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุ
วัสดุและวิธีการ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 62 คน แล้วจับฉลากแบ่งเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 31 คน ประเมินคุณภาพการนอนหลับก่อนและหลังทดลอง กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการนอน โดยการให้ความรู้ร่วมกับการบริหารกายจิตแบบชี่กงอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ ละ 60 นาที ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวม 12 ครั้ง ส่วนกลุ่มควบคุมดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติ ดำเนินการทดลองระหว่างวันที่ 15 มีนาคม -10 เมษายน พ.ศ. 2549 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ chi-square และ t-test เปรียบเทียบคุณภาพการนอนหลับโดยใช้สถิติ paired t-test และ independent t-test
ผลพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคุณภาพการนอนหลับดีกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=6.95) และกลุ่มทดลองมีคุณภาพการนอนหลับในระยะหลังการทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05(t=4.96) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมส่งเสริมการนอนสามารถเพิ่มคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุได้ ควรนำไปเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมการนอนให้กับผู้สูงอายุกลุ่มอื่นต่อไป.
cheaters click here read
why men have affairs redirect redirect
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat

ปีที่เผยแพร่/Year:

2550  

Keywords:

ผู้สุงอายุ, การนอนหลับ, การส่งเสริมการนอน, การให้ความรู้เกี่ยวกับการนอน, การบริหารกายจิตแบบชี่กง, คุณภาพการนอนหลับ, ผู้สูงอายุ  

Address:

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี สุพรรณบุรี, ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

Code:

20080036

ISSN/ISBN:

1686-3232

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

บทคัดย่อ

Download:
กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน