หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญกับความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

ผู้วิจัย/Authors:

กิตติกร นิลมานัต

ชื่อเรื่อง/Title:

ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญกับความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

แหล่งที่มา/Source:

เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1. ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญกับความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ ขณะพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 2. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา ครั้งที่ของการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วยและความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญกับความเครียด โดยใช้ทฤษฎีความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของมิเชล และการเผชิญกับความเครียดของลาซารัสและโฟล์คแมน เป็นแนวทางในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ดูแลจำนวน 43 คน โดยเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2. แบบสอบถามความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของญาติผู้ดูแลของมิเชล และ 3. แบบสอบถามวิธีการเผชิญกับความเครียดของจาลอวิค
ผลการวิจัยพบว่า ญาติผู้ดูแลมีความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยสูง โดยมีความรู้สึกไม่แน่นอนด้านความคลุมเครือเกี่ยวกับความเจ็บป่วยสูงสุด และใช้วิธีการเผชิญกับความเครียดด้านมุ่งแก้ปัญหามากที่สุด ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า ระดับการศึกษาและครั้งที่ของการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางลบกับความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และพบว่าความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับวิธีการเผชิญกับความเครียดด้านการจัดการกับอารมณ์
ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนความตรงเชิงทฤษฎีความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของมิเชลและการเผชิญกับความเครียดของลาซารัสและโฟล์คแมนในบางส่วน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาลและการวิจัยครั้งต่อไป
how to spot a cheater how many people cheat open
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

ปีที่เผยแพร่/Year:

2537  

Keywords:

AIDS, HIV, psychiatry, stress, เครียด, , เอดส์, โรคเอดส์, ความเครียด, จิตเวช, , จิตเวชศาสตร์, ญาติ  

Address:

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย  

Code:

371380000005

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

นิพนธ์ต้นฉบับ

Download:

-
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน