หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สัมพันธภาพในครอบครัวและสุขภาพจิตของวัยรุ่นที่บิดาเป็นโรคจิตพิษสุราเรื้อรัง , ศึกษาเฉพาะกรณีบุตรทหารในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย/Authors:

ปณินันท์ สกุลทอง

ชื่อเรื่อง/Title:

สัมพันธภาพในครอบครัวและสุขภาพจิตของวัยรุ่นที่บิดาเป็นโรคจิตพิษสุราเรื้อรัง , ศึกษาเฉพาะกรณีบุตรทหารในเขตกรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา/Source:

เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2531

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ มุ่งที่จะศึกษาปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่นอายุ 13-21 ปี ที่บิดาเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังและรับราชการเป็นทหารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้วัยรุ่นที่บิดาป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง 50 ราย และวัยรุ่นที่บิดาไม่ป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังอีก 50 ราย ตอบแบบสอบถาม ทำแบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัวและแบบวัดสุขภาพจิตในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2531 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา-มารดาและบุตรวัยรุ่น ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว ซึ่งผู้วิจัยแปลมาจาก (FAMILY ENVIRONMENT SCALE ของ MOOS AND MOOS และแบบวัดสุขภาพจิตในชุมชน PSYCHOLOGICAL WELL-BEING ของ PAUL L. BERKMAN
ผลการศึกษาลักษณะสัมพันธภาพในครอบครัว พบว่า ในครอบครัวของวัยรุ่นที่บิดาเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังมีคะแนนเฉลี่ยของลักษณะสัมพันธภาพในครอบครัว ด้าน CONFLICT และ CONTROL มากกว่าครอบครัวของวัยรุ่นที่บิดาไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ ในด้าน COHESION, INTELLECTUAL CULTURAL ORIENTATION, ACTIVE RECREATIONAL ORIENTATION และ ORGANIZATION พบว่า ครอบครัววัยรุ่นที่บิดาไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าครอบครัววัยรุ่นที่บิดาเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และในด้าน INDEPENDENCE พบว่า วัยรุ่นที่บิดาไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าวัยรุ่นที่มีบิดาเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิต มาจากครอบครัวที่บิดาเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง (50%) มากกว่าเด็กวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวที่บิดาไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง (8%) เมื่อหาความเสี่ยงโดยใช้ RELATIVE ODDS พบว่า เด็กวัยรุ่นที่มีบิดาเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต มากกว่าเด็กวัยรุ่นที่บิดาไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง 11.5 เท่า มารดาวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตมาจากครอบรัวที่บิดาเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง (60%) มากกว่า มารดาวัยรุ่นที่บิดาไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง (10%) เมื่อหาความเสี่ยงโดยใช้ RELATIVE ODDS พบว่า มารดาวัยรุ่นที่บิดาเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต มากกว่ามารดาวัยรุ่นที่บิดาไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง 13.5 เท่า และในครอบครัวของผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง พบว่า วัยรุ่นที่มีมารดามีปัญหาสุขภาพจิตร่วมด้วย มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต มากกว่าวัยรุ่นที่มีมารดาไม่มีปัญหาสุขภาพจิต 2.25 เท่า
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

ปีที่เผยแพร่/Year:

2531  

Keywords:

adolescence, adolescent, alcoholism, family, psychiatry, โรคพิษสุรา, , ครอบครัว, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, วัยรุ่น  

Address:

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย  

Code:

371310000014

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

นิพนธ์ต้นฉบับ

Download:

-
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน