ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: เสาวภาค บุญคมรัตน์, บงกช เชี่ยวชาญยนต์, สุชีลา ฤกษ์พิบูลย์, ศุภวรรณ ศรีช่วย, อ้อมทิพย์ พันธ์ศิริ

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจพฤติกรรมเด็กกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2533

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเรื่องการสำรวจพฤติกรรมเด็กกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดสงขลา-ตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัย 6-11 ปี โดยศึกษา จากประชากรตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2533 ที่มีปัญหาสุขภาพจิตของโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ โรงเรียนวัดสามกอง โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดการประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 41 คน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดการประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน 45 คน รวมทั้งสิ้น 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก สำหรับครูและผู้ปกครอง (Thai youth checklist, TYC) ซึ่งสมทรง สุวรรณเลิศ และวันชัย ไชยสิทธิ์ นักจิตวิทยาศูนย์สุขวิทยาจิต ได้ดัดแปลงจาก Child behavior checklist, (CBCL) ของ Thomas M. Achenbach (1987) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการรวมคะแนนของแบบสำรวจพฤติกรรมของเด็ก แล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามคู่มือการใช้แบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) และคำนวณหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่มีระดับปัญหาพฤติกรรมอยู่ในระดับปกติ พบมากกว่าร้อยละ 50 และพบในนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง ส่วนนักเรียนที่มีพฤติกรรมระดับเสี่ยงสูง พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ทั้งในทัศนะของผู้ปกครองและครู ซึ่งพฤติกรรมที่พบคือเข้ากับพี่น้องได้ไม่ดี ไม่ขยันทำงานบ้าน ผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลางและไม่ดี ส่วนใหญ่ผลการเรียนมักจะด้อยกว่านักเรียนในระดับเดียวกัน เคยเรียนซ้ำชั้นในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 รูปแบบปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนส่วนใหญ่ปกติ ส่วนปัญหาพฤติกรรมแบบ Undercontrolled Problems ที่พบได้แก่การขาดการควบคุมและขาดความรับผิดชอบ ส่วนรูปแบบพฤติกรรมแบบ Overcontrolled Problems ที่พบได้แก่อารมณ์เศร้า รู้สึกด้อยไม่มีคุณค่า กลัวและรู้สึกผิด วิตกกังวลและอาการทางประสาทถอยหนี แยกตัวเอง

Keywords: behavior, behaviour, child, child psychiatry, psychiatry, psychology, TYC, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์, เด็ก, นักเรียน, พฤติกรรม, โรงเรียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2533

Address: โรงพยาบาลประสาทสงขลา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 318330000002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ

Download: -