หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจพฤติกรรมเด็กกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง

ผู้วิจัย/Authors:

เสาวภาค บุญคมรัตน์, บงกช เชี่ยวชาญยนต์, สุชีลา ฤกษ์พิบูลย์, ศุภวรรณ ศรีช่วย, อ้อมทิพย์ พันธ์ศิริ

ชื่อเรื่อง/Title:

การสำรวจพฤติกรรมเด็กกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง

แหล่งที่มา/Source:

เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2533

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเรื่องการสำรวจพฤติกรรมเด็กกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดสงขลา-ตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัย 6-11 ปี โดยศึกษา จากประชากรตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2533 ที่มีปัญหาสุขภาพจิตของโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ โรงเรียนวัดสามกอง โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดการประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 41 คน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดการประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน 45 คน รวมทั้งสิ้น 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก สำหรับครูและผู้ปกครอง (Thai youth checklist, TYC) ซึ่งสมทรง สุวรรณเลิศ และวันชัย ไชยสิทธิ์ นักจิตวิทยาศูนย์สุขวิทยาจิต ได้ดัดแปลงจาก Child behavior checklist, (CBCL) ของ Thomas M. Achenbach (1987) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการรวมคะแนนของแบบสำรวจพฤติกรรมของเด็ก แล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามคู่มือการใช้แบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) และคำนวณหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่มีระดับปัญหาพฤติกรรมอยู่ในระดับปกติ พบมากกว่าร้อยละ 50 และพบในนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง ส่วนนักเรียนที่มีพฤติกรรมระดับเสี่ยงสูง พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ทั้งในทัศนะของผู้ปกครองและครู ซึ่งพฤติกรรมที่พบคือเข้ากับพี่น้องได้ไม่ดี ไม่ขยันทำงานบ้าน ผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลางและไม่ดี ส่วนใหญ่ผลการเรียนมักจะด้อยกว่านักเรียนในระดับเดียวกัน เคยเรียนซ้ำชั้นในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4
รูปแบบปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนส่วนใหญ่ปกติ ส่วนปัญหาพฤติกรรมแบบ Undercontrolled Problems ที่พบได้แก่การขาดการควบคุมและขาดความรับผิดชอบ ส่วนรูปแบบพฤติกรรมแบบ Overcontrolled Problems ที่พบได้แก่อารมณ์เศร้า รู้สึกด้อยไม่มีคุณค่า กลัวและรู้สึกผิด วิตกกังวลและอาการทางประสาทถอยหนี แยกตัวเอง
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
website women that cheat with married men wife cheaters
husbands who cheat website why wifes cheat
link how many guys cheat why women cheat on husbands
My wife cheated on me click all wives cheat
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me

ปีที่เผยแพร่/Year:

2533  

Keywords:

behavior, behaviour, child, child psychiatry, psychiatry, psychology, TYC, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์, เด็ก, นักเรียน, พฤติกรรม, โรงเรียน  

Address:

โรงพยาบาลประสาทสงขลา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  

Code:

318330000002

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

นิพนธ์ต้นฉบับ

Download:

-
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน