หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสบการณ์การจัดการความเครียดบนพื้นฐานหลักอริยสัจ 4 ของพยาบาลจิตเวช.

ผู้วิจัย/Authors:

เสาวภา ปานเพชร, วันดี สุทธรังษี, ถนอมศรี อินทนนท์.

ชื่อเรื่อง/Title:

ประสบการณ์การจัดการความเครียดบนพื้นฐานหลักอริยสัจ 4 ของพยาบาลจิตเวช.

แหล่งที่มา/Source:

บทคัดย่อผลงานวิชาการ กระทรวงสาธาณสุขประจำปี 2550, ณ.โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, วันที่ 29-31 สิงหาคม 2550, หน้า 185.

รายละเอียด / Details:

การพยาบาลจิตเวชเป็นศิลปะอันละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องทางจิตใจ พยาบาลต้องใช้ตนเองเป็นสื่อในการบำบัด ตลอดจนต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายสาขาลักษณะงานดังกล่าวอาจก่อความเครียดได้ง่าย โดยพบว่าพยาบาลมีความเครียดจากการทำงานร้อยละ 49.6 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การจัดการความเครียดบนพื้นฐานหลักอริยสัจ 4 ของพยาบาลจิตเวช
การวิจัยเชิงคุณภาพคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ จากพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งในภาคใต้ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ประสบการณ์การจัดการความเครียดบนพื้นฐานหลักอริยสัจ 4 ของพยาบาลจิตเวช ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิดวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลให้ความหมายของหลักอริยสัจ 4 เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ เป็นแนวทางหรือกระบวนการแก้ปัญหาเช่นเดียวกับหลักวิทยาศาสตร์ เป็นธรรมะ เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และเป็นหลักธรรมชาติ เป็นความจริงของชีวิต เหตุผลที่นำหลักอริยสัจ 4 มาใช้ในการจัดการความเครียด 3 ประการ ได้แก่ มีความเครียดหรือมีความทุกข์มีประสบการณ์ที่ดีต่อการใช้หลักอริยสัจ 4 และเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำในจิตใจของชาวพุทธผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่าหลักอริยสัจ 4 มีประโยชน์ คือ เป็นแนวปฏิบัติที่ง่ายต่อการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติตามแล้วสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลยังได้รับรู้ผลจากการนำหลักอริยสัจ 4 มาใช้ในการจัดการความเครียด ดังนี้คลายหายจากทุกรู้ปัญหา และแก้ปัญหาได้ คิดอย่างเป็นระบบ และรู้เหตุผล และเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
ผลการศึกษานำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานและพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดที่เหมาะสมตามหลักอริยสัจ 4 ทางพุทธศาสนา และเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตในแนวพุทธ รวมทั้งนำไปพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลจิตเวชได้
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
cheaters click here read
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion

ปีที่เผยแพร่/Year:

2550  

Keywords:

ความเครียด, อริยสัจ 4, การพยาบาลจิตเวช, การจัดการความเครียด, ธรรมะ, ทักษะชีวิต, พุทธศาสนา  

Address:

โรงพยาบาลสวนสราญรมณ์.  

Code:

2007000267

ISSN/ISBN:

978-974-8102-25-2

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2550

Download:




กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด




DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน