ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: เสาวภา ปานเพชร, วันดี สุทธรังษี, ถนอมศรี อินทนนท์.

ชื่อเรื่อง/Title: ประสบการณ์การจัดการความเครียดบนพื้นฐานหลักอริยสัจ 4 ของพยาบาลจิตเวช.

แหล่งที่มา/Source: บทคัดย่อผลงานวิชาการ กระทรวงสาธาณสุขประจำปี 2550, ณ.โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, วันที่ 29-31 สิงหาคม 2550, หน้า 185.

รายละเอียด / Details:

การพยาบาลจิตเวชเป็นศิลปะอันละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องทางจิตใจ พยาบาลต้องใช้ตนเองเป็นสื่อในการบำบัด ตลอดจนต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายสาขาลักษณะงานดังกล่าวอาจก่อความเครียดได้ง่าย โดยพบว่าพยาบาลมีความเครียดจากการทำงานร้อยละ 49.6 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การจัดการความเครียดบนพื้นฐานหลักอริยสัจ 4 ของพยาบาลจิตเวช การวิจัยเชิงคุณภาพคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ จากพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งในภาคใต้ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ประสบการณ์การจัดการความเครียดบนพื้นฐานหลักอริยสัจ 4 ของพยาบาลจิตเวช ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิดวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลให้ความหมายของหลักอริยสัจ 4 เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ เป็นแนวทางหรือกระบวนการแก้ปัญหาเช่นเดียวกับหลักวิทยาศาสตร์ เป็นธรรมะ เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และเป็นหลักธรรมชาติ เป็นความจริงของชีวิต เหตุผลที่นำหลักอริยสัจ 4 มาใช้ในการจัดการความเครียด 3 ประการ ได้แก่ มีความเครียดหรือมีความทุกข์มีประสบการณ์ที่ดีต่อการใช้หลักอริยสัจ 4 และเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำในจิตใจของชาวพุทธผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่าหลักอริยสัจ 4 มีประโยชน์ คือ เป็นแนวปฏิบัติที่ง่ายต่อการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติตามแล้วสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลยังได้รับรู้ผลจากการนำหลักอริยสัจ 4 มาใช้ในการจัดการความเครียด ดังนี้คลายหายจากทุกรู้ปัญหา และแก้ปัญหาได้ คิดอย่างเป็นระบบ และรู้เหตุผล และเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ผลการศึกษานำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานและพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดที่เหมาะสมตามหลักอริยสัจ 4 ทางพุทธศาสนา และเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตในแนวพุทธ รวมทั้งนำไปพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลจิตเวชได้

Keywords: ความเครียด, อริยสัจ 4, การพยาบาลจิตเวช, การจัดการความเครียด, ธรรมะ, ทักษะชีวิต, พุทธศาสนา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมณ์.

Code: 2007000267

ISSN/ISBN: 978-974-8102-25-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2550

Download: