หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสบการณ์การจัดการความเครียดบนพื้นฐานหลักอริยสัจ 4 ของพยาบาลจิตเวช.

ผู้วิจัย/Authors:

เสาวภา ปานเพชร, วันดี สุทธรังษี, ถนอมศรี อินทนนท์.

ชื่อเรื่อง/Title:

ประสบการณ์การจัดการความเครียดบนพื้นฐานหลักอริยสัจ 4 ของพยาบาลจิตเวช.

แหล่งที่มา/Source:

บทคัดย่อผลงานวิชาการ กระทรวงสาธาณสุขประจำปี 2550, ณ.โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, วันที่ 29-31 สิงหาคม 2550, หน้า 185.

รายละเอียด / Details:

การพยาบาลจิตเวชเป็นศิลปะอันละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องทางจิตใจ พยาบาลต้องใช้ตนเองเป็นสื่อในการบำบัด ตลอดจนต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายสาขาลักษณะงานดังกล่าวอาจก่อความเครียดได้ง่าย โดยพบว่าพยาบาลมีความเครียดจากการทำงานร้อยละ 49.6 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การจัดการความเครียดบนพื้นฐานหลักอริยสัจ 4 ของพยาบาลจิตเวช
การวิจัยเชิงคุณภาพคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ จากพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งในภาคใต้ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ประสบการณ์การจัดการความเครียดบนพื้นฐานหลักอริยสัจ 4 ของพยาบาลจิตเวช ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิดวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลให้ความหมายของหลักอริยสัจ 4 เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ เป็นแนวทางหรือกระบวนการแก้ปัญหาเช่นเดียวกับหลักวิทยาศาสตร์ เป็นธรรมะ เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และเป็นหลักธรรมชาติ เป็นความจริงของชีวิต เหตุผลที่นำหลักอริยสัจ 4 มาใช้ในการจัดการความเครียด 3 ประการ ได้แก่ มีความเครียดหรือมีความทุกข์มีประสบการณ์ที่ดีต่อการใช้หลักอริยสัจ 4 และเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำในจิตใจของชาวพุทธผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่าหลักอริยสัจ 4 มีประโยชน์ คือ เป็นแนวปฏิบัติที่ง่ายต่อการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติตามแล้วสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลยังได้รับรู้ผลจากการนำหลักอริยสัจ 4 มาใช้ในการจัดการความเครียด ดังนี้คลายหายจากทุกรู้ปัญหา และแก้ปัญหาได้ คิดอย่างเป็นระบบ และรู้เหตุผล และเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
ผลการศึกษานำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานและพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดที่เหมาะสมตามหลักอริยสัจ 4 ทางพุทธศาสนา และเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตในแนวพุทธ รวมทั้งนำไปพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลจิตเวชได้
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
cheaters click here read
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men

ปีที่เผยแพร่/Year:

2550  

Keywords:

ความเครียด, อริยสัจ 4, การพยาบาลจิตเวช, การจัดการความเครียด, ธรรมะ, ทักษะชีวิต, พุทธศาสนา  

Address:

โรงพยาบาลสวนสราญรมณ์.  

Code:

2007000267

ISSN/ISBN:

978-974-8102-25-2

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2550

Download:

DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน