ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: Bernard W.K. Lau

ชื่อเรื่อง/Title: การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับคนไข้ปัญญาอ่อนที่รับไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 24 ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2522, หน้า 124-136. (ฉบับพิเศษ 2 การสัมนาภาคพื้นเอเชีย เรื่องยาทางจิตเวช 1-4 พฤศจิกายน 2519 กรุงเทพฯ)

รายละเอียด / Details:

รายงานนี้เป็นรายงานย้อนหลังเกี่ยวกับคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปัญญาอ่อน และรับไว้ที่โรงพยาบาล Castle Peak ในระยะเวลา 1 ปี เมื่อ2518 ได้เล่าถึงภูมิหลังของการศึกษาโดยกล่าวถึงบริการจิตเวช และอุปกรณ์สำหรับการดูแลคนไข้ปัญญาอ่อนในชุมชนของเกาะฮ่องกง และได้กล่าวถึงวิธีการเก็บข้อมูล คนไข้ที่ศึกษาทั้งหมดมี 90 ราย ในจำนวนที่รับไว้ทั้งหมด 100 ราย โดยแยกการศึกษาหัวข้อต่างๆ 12 ข้อ คือ เพศ อายุ จำนวน และแหล่งที่มาของการเข้าอยู่ในโรงพยาบาล เหตุผลที่รับไว้ การประเมินความรุนแรงของสภาพปัญญาอ่อน ผลของการเข้าโรงพยาบาล และการวินิจฉัยทางจิตเวชเพิ่มเติม สิ่งสำคัญที่พบจากการศึกษาครั้งนี้คือ คนไข้ชายถูกรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่าหญิง กลุ่มที่พบมากทั้งเพศชาย และเพศหญิงมีอายุระหว่าง 15-30 ปี และสาเหตุที่รับเข้าไว้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับพฤติกรรมและอาการทางจิต ในการวิเคราะห์คนไข้กลุ่มนี้ ผู้เขียนได้ตรวจค้นเรื่องอายุ และเหตุผลของการตรวจหาภาวะปัญญาอ่อนในคนไข้ เพื่อประยุกต์หาสาเหตุของภาวะปัญญาอ่อน จากการวิเคราะห์ดังกล่าวร่วมกับการสำรวจว่าคนไข้ทำอะไรได้แค่ไหน ความรุนแรงของภาวะปัญญาอ่อน และการบริการที่ต้องให้แก่เขา ได้ถูกนำมาแยกหัวข้อและเปรียบเทียบกัน ต่อมาเป็นการสำรวจผลของการเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาล พร้อมทั้งสภาวะเมื่อจำหน่าย รวมทั้งการวินิจฉัยทางจิตเวชที่อาจมีเพิ่มเติม รายงานนี้ยังได้กล่าวถึงการอภิปรายผลของการศึกษา รวมทั้งข้อบกพร่อง และวิธีแก้ไขให้ดีขึ้นสำหรับการศึกษาในคราวต่อไป จากผลของการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนได้สรุป และให้ข้อเสนอแนะไว้

Keywords: ปัญญาอ่อน, โรงพยาบาลโรคจิต, บริการจิตเวช, mental retardation, MR, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2522

Address: Lai Chi Kok Hospital, Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong.

Code: 00006145

ISSN/ISBN: -

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 2.01MB