ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: ปรารถนา คำมีสีนนท์.

ชื่อเรื่อง/Title: การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์.

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 2, เรื่อง เรียนรู้เพื่อการบำบัดโรคซึมเศร้าและการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย, วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2550 ณ. โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย, หน้า 164.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โดยใช้แนวคิดการสัมภาษณ์และการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ การให้สุขภาพจิตศึกษาและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการสอน และการเรียนรู้ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และแนวคิดกลุ่มบำบัด กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยจิตเภท ที่มารับบริการที่หอผู้ป่วยชงโค โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2549 ถึง กุมภาพันธ์ 2550 ที่มีพฤติกรรมการรักษาด้วยยาไม่ต่อเนื่อง จำนวน 18 คน โปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการรักษาด้วยยา และ การให้สุขภาพจิตศึกษาในรูปแบบกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 5 ครั้งคือ 1) โรคจิตและการรักษา 2) การป้องกันการกำเริบของโรคจิตเภท 3) การสังเกตอาการเตือนเบื้องต้นของโรคจิต 4) การฝึกทักษะการรับประทานยาด้วยตนเองอย่างถูกต้องและ 5) การสร้างความมั่นใจในการรักษาด้วยยา การประเมินผลหลังการดำเนินโครงการและติดตามประเมินผล 1 เดือนและ 3 เดือน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบประเมินอาการทางจิต (Brief Psychiatric Rating Scale BPRS) 2) แบบประเมินความรู้เรื่องโรคและการรักษาด้วยยา (สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2536) และ 3) แบบประเมินพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษา (สรินธร เชี่ยวโสธร 2545) ผลการศึกษา พบว่าผู้ป่วยจิตเภทส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษาด้วยยา และพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาในระดับสูง และมีอาการทางจิตลดลง ในระยะติดตามประเมินผล 1 เดือน และ 3 เดือน ข้อเสนอแนะ หน่วยงานควรมีนโยบายและแผนสนับสนุนให้มีการใช้แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยจิตเภท ที่มีพฤติกรรมความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทอย่างต่อเนื่อง

Keywords: สุขภาพจิตศึกษา, ผู้ป่วยจิตเภท, โรคจิตเภท, พฤติกรรมความร่วมมือ, หอผู้ป่วยชงโค, ความร่วมมือในการรักษา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์.

Code: 2007000231

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 2

Download: