หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์.

ผู้วิจัย/Authors:

ปรารถนา คำมีสีนนท์.

ชื่อเรื่อง/Title:

การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์.

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 2, เรื่อง เรียนรู้เพื่อการบำบัดโรคซึมเศร้าและการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย, วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2550 ณ. โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย, หน้า 164.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โดยใช้แนวคิดการสัมภาษณ์และการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ การให้สุขภาพจิตศึกษาและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการสอน และการเรียนรู้ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และแนวคิดกลุ่มบำบัด
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยจิตเภท ที่มารับบริการที่หอผู้ป่วยชงโค โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2549 ถึง กุมภาพันธ์ 2550 ที่มีพฤติกรรมการรักษาด้วยยาไม่ต่อเนื่อง จำนวน 18 คน โปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการรักษาด้วยยา และ การให้สุขภาพจิตศึกษาในรูปแบบกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 5 ครั้งคือ 1) โรคจิตและการรักษา 2) การป้องกันการกำเริบของโรคจิตเภท 3) การสังเกตอาการเตือนเบื้องต้นของโรคจิต 4) การฝึกทักษะการรับประทานยาด้วยตนเองอย่างถูกต้องและ 5) การสร้างความมั่นใจในการรักษาด้วยยา การประเมินผลหลังการดำเนินโครงการและติดตามประเมินผล 1 เดือนและ 3 เดือน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบประเมินอาการทางจิต (Brief Psychiatric Rating Scale BPRS) 2) แบบประเมินความรู้เรื่องโรคและการรักษาด้วยยา (สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2536) และ 3) แบบประเมินพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษา (สรินธร เชี่ยวโสธร 2545)
ผลการศึกษา พบว่าผู้ป่วยจิตเภทส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษาด้วยยา และพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาในระดับสูง และมีอาการทางจิตลดลง ในระยะติดตามประเมินผล 1 เดือน และ 3 เดือน
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานควรมีนโยบายและแผนสนับสนุนให้มีการใช้แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยจิตเภท ที่มีพฤติกรรมความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทอย่างต่อเนื่อง

ปีที่เผยแพร่/Year:

2550  

Keywords:

สุขภาพจิตศึกษา, ผู้ป่วยจิตเภท, โรคจิตเภท, พฤติกรรมความร่วมมือ, หอผู้ป่วยชงโค, ความร่วมมือในการรักษา  

Address:

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์.  

Code:

2007000231

ISSN/ISBN:

2859-497-X

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 2

Download:
กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
ข้อแนะนำ* :    
  Type the characters shown in image for verification.
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554
4,892,086  Visitors Since August 01, 2002.

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน