หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์.

ผู้วิจัย/Authors:

ปรารถนา คำมีสีนนท์.

ชื่อเรื่อง/Title:

การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์.

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 2, เรื่อง เรียนรู้เพื่อการบำบัดโรคซึมเศร้าและการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย, วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2550 ณ. โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย, หน้า 164.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โดยใช้แนวคิดการสัมภาษณ์และการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ การให้สุขภาพจิตศึกษาและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการสอน และการเรียนรู้ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และแนวคิดกลุ่มบำบัด
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยจิตเภท ที่มารับบริการที่หอผู้ป่วยชงโค โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2549 ถึง กุมภาพันธ์ 2550 ที่มีพฤติกรรมการรักษาด้วยยาไม่ต่อเนื่อง จำนวน 18 คน โปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการรักษาด้วยยา และ การให้สุขภาพจิตศึกษาในรูปแบบกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 5 ครั้งคือ 1) โรคจิตและการรักษา 2) การป้องกันการกำเริบของโรคจิตเภท 3) การสังเกตอาการเตือนเบื้องต้นของโรคจิต 4) การฝึกทักษะการรับประทานยาด้วยตนเองอย่างถูกต้องและ 5) การสร้างความมั่นใจในการรักษาด้วยยา การประเมินผลหลังการดำเนินโครงการและติดตามประเมินผล 1 เดือนและ 3 เดือน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบประเมินอาการทางจิต (Brief Psychiatric Rating Scale BPRS) 2) แบบประเมินความรู้เรื่องโรคและการรักษาด้วยยา (สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2536) และ 3) แบบประเมินพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษา (สรินธร เชี่ยวโสธร 2545)
ผลการศึกษา พบว่าผู้ป่วยจิตเภทส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษาด้วยยา และพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาในระดับสูง และมีอาการทางจิตลดลง ในระยะติดตามประเมินผล 1 เดือน และ 3 เดือน
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานควรมีนโยบายและแผนสนับสนุนให้มีการใช้แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยจิตเภท ที่มีพฤติกรรมความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทอย่างต่อเนื่อง
website why people cheat in marriage wife cheaters
click here cheat on husband what is infidelity
unfaithful spouse unfaithful husband
My wife cheated on me click here all wives cheat
cheaters click here read
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
sex stories of preteen girls read wife adult stories

ปีที่เผยแพร่/Year:

2550  

Keywords:

สุขภาพจิตศึกษา, ผู้ป่วยจิตเภท, โรคจิตเภท, พฤติกรรมความร่วมมือ, หอผู้ป่วยชงโค, ความร่วมมือในการรักษา  

Address:

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์.  

Code:

2007000231

ISSN/ISBN:

2859-497-X

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 2

Download:

DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน