หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับดูแล.

ผู้วิจัย/Authors:

สัมพันธ์ มณีรัตน์, ประทุม พลไทย, จลี เจริญสรรพ์ และคณะ.

ชื่อเรื่อง/Title:

การพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับดูแล.

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6, เรื่อง สุขภาพจิต : ชีวิตชาวเมือง วันที่ 1-3 สิงหาคม 2550 ณ. โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร หน้า 115.

รายละเอียด / Details:

ความสำคัญของปัญหา การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านโดยมีผู้ดูแลหลักเป็นผู้ช่วยเหลือประคับประคองนับเป็นกระบวนการสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช ที่จะส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีทักษะในการปรับตัวและสามารถดูแลตนเองได้ ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในชุมชนได้อย่างมีความสุขขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้นำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระยะเฉียบพลันเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระของผู้ดูแล โดยให้ผู้ดูแลมีทักษะในการดูแลผู้ป่วย งานจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์จึงร่วมกับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลบ้านนาสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับผู้ดูแล
วัตถุประสงค์1). เพื่อให้ผู้ดูแลมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท 2). เพื่อลดภาระในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท
วิธีการดำเนินการ 1). ขั้นเตรียมการ ประชุมคณะทำงานจำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลบ้านนาสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร สถานีอนามัยคลองปราบ สถานีอนามัยท่าซี สถานีอนามัยทุ่งเตาใหม่ สถานีอนามัยบ้านปลายน้ำ เพื่อจัดทำโปรแกรมการพัฒนาทักษะผู้ป่วยจิตเวชสำหรับผู้ดูแล 2). ขั้นดำเนินการโดยจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับผู้ดูแล 6 ขั้นตอนดังนี้กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพและแรงจูงใจ กิจกรรมการค้นพบสถานการณ์จริงสำหรับผู้ดูแล กิจกรรมสนับสนุนข้อมูลโรคจิตเภทและการรักษา กิจกรรมการจัดการพฤติกรรมที่เป็นปัญหา กิจกรรมการหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมในชุมชนสำหรับผู้ดูแล 3). ขั้นติดตามประเมินผลโดยวิธีการเยี่ยมบ้านหลังเสร็จสิ้นดำเนินการ 1 เดือน
ผลการศึกษา พบว่าหลังการอบรมผู้ดูแลมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในระดับมากที่สุดร้อยละ 90 และหลังการอบรมผู้ดูแลมีภาระการดูแลในระดับน้อยร้อยละ 85 และระดับปานกลางร้อยละ 15
ข้อเสนอแนะ โครงการนี้ควรขยายผลในการดำเนินโครงการไปใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปในการพัฒนาทักษะผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยนำวิธีการที่ได้จากการดำเนินโครงการครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
why men have affairs redirect redirect
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
married looking to cheat open how can people cheat
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

ปีที่เผยแพร่/Year:

2550  

Keywords:

ผู้ป่วยจิตเวช, การดูแลผู้ป่วย, ทักษะการดูแล, โปรแกรมการพัฒนาทักษะ  

Address:

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.  

Code:

2007000135

ISSN/ISBN:

2859-497-X

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6

Download:

DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน