หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับดูแล.

ผู้วิจัย/Authors:

สัมพันธ์ มณีรัตน์, ประทุม พลไทย, จลี เจริญสรรพ์ และคณะ.

ชื่อเรื่อง/Title:

การพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับดูแล.

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6, เรื่อง สุขภาพจิต : ชีวิตชาวเมือง วันที่ 1-3 สิงหาคม 2550 ณ. โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร หน้า 115.

รายละเอียด / Details:

ความสำคัญของปัญหา การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านโดยมีผู้ดูแลหลักเป็นผู้ช่วยเหลือประคับประคองนับเป็นกระบวนการสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช ที่จะส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีทักษะในการปรับตัวและสามารถดูแลตนเองได้ ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในชุมชนได้อย่างมีความสุขขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้นำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระยะเฉียบพลันเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระของผู้ดูแล โดยให้ผู้ดูแลมีทักษะในการดูแลผู้ป่วย งานจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์จึงร่วมกับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลบ้านนาสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับผู้ดูแล
วัตถุประสงค์1). เพื่อให้ผู้ดูแลมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท 2). เพื่อลดภาระในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท
วิธีการดำเนินการ 1). ขั้นเตรียมการ ประชุมคณะทำงานจำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลบ้านนาสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร สถานีอนามัยคลองปราบ สถานีอนามัยท่าซี สถานีอนามัยทุ่งเตาใหม่ สถานีอนามัยบ้านปลายน้ำ เพื่อจัดทำโปรแกรมการพัฒนาทักษะผู้ป่วยจิตเวชสำหรับผู้ดูแล 2). ขั้นดำเนินการโดยจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับผู้ดูแล 6 ขั้นตอนดังนี้กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพและแรงจูงใจ กิจกรรมการค้นพบสถานการณ์จริงสำหรับผู้ดูแล กิจกรรมสนับสนุนข้อมูลโรคจิตเภทและการรักษา กิจกรรมการจัดการพฤติกรรมที่เป็นปัญหา กิจกรรมการหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมในชุมชนสำหรับผู้ดูแล 3). ขั้นติดตามประเมินผลโดยวิธีการเยี่ยมบ้านหลังเสร็จสิ้นดำเนินการ 1 เดือน
ผลการศึกษา พบว่าหลังการอบรมผู้ดูแลมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในระดับมากที่สุดร้อยละ 90 และหลังการอบรมผู้ดูแลมีภาระการดูแลในระดับน้อยร้อยละ 85 และระดับปานกลางร้อยละ 15
ข้อเสนอแนะ โครงการนี้ควรขยายผลในการดำเนินโครงการไปใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปในการพัฒนาทักษะผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยนำวิธีการที่ได้จากการดำเนินโครงการครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men

ปีที่เผยแพร่/Year:

2550  

Keywords:

ผู้ป่วยจิตเวช, การดูแลผู้ป่วย, ทักษะการดูแล, โปรแกรมการพัฒนาทักษะ  

Address:

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.  

Code:

2007000135

ISSN/ISBN:

2859-497-X

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6

Download:
กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน