ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: สัมพันธ์ มณีรัตน์, ประทุม พลไทย, จลี เจริญสรรพ์ และคณะ.

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับดูแล.

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6, เรื่อง สุขภาพจิต : ชีวิตชาวเมือง วันที่ 1-3 สิงหาคม 2550 ณ. โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร หน้า 115.

รายละเอียด / Details:

ความสำคัญของปัญหา การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านโดยมีผู้ดูแลหลักเป็นผู้ช่วยเหลือประคับประคองนับเป็นกระบวนการสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช ที่จะส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีทักษะในการปรับตัวและสามารถดูแลตนเองได้ ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในชุมชนได้อย่างมีความสุขขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้นำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระยะเฉียบพลันเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระของผู้ดูแล โดยให้ผู้ดูแลมีทักษะในการดูแลผู้ป่วย งานจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์จึงร่วมกับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลบ้านนาสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับผู้ดูแล วัตถุประสงค์1). เพื่อให้ผู้ดูแลมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท 2). เพื่อลดภาระในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท วิธีการดำเนินการ 1). ขั้นเตรียมการ ประชุมคณะทำงานจำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลบ้านนาสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร สถานีอนามัยคลองปราบ สถานีอนามัยท่าซี สถานีอนามัยทุ่งเตาใหม่ สถานีอนามัยบ้านปลายน้ำ เพื่อจัดทำโปรแกรมการพัฒนาทักษะผู้ป่วยจิตเวชสำหรับผู้ดูแล 2). ขั้นดำเนินการโดยจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับผู้ดูแล 6 ขั้นตอนดังนี้กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพและแรงจูงใจ กิจกรรมการค้นพบสถานการณ์จริงสำหรับผู้ดูแล กิจกรรมสนับสนุนข้อมูลโรคจิตเภทและการรักษา กิจกรรมการจัดการพฤติกรรมที่เป็นปัญหา กิจกรรมการหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมในชุมชนสำหรับผู้ดูแล 3). ขั้นติดตามประเมินผลโดยวิธีการเยี่ยมบ้านหลังเสร็จสิ้นดำเนินการ 1 เดือน ผลการศึกษา พบว่าหลังการอบรมผู้ดูแลมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในระดับมากที่สุดร้อยละ 90 และหลังการอบรมผู้ดูแลมีภาระการดูแลในระดับน้อยร้อยละ 85 และระดับปานกลางร้อยละ 15 ข้อเสนอแนะ โครงการนี้ควรขยายผลในการดำเนินโครงการไปใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปในการพัฒนาทักษะผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยนำวิธีการที่ได้จากการดำเนินโครงการครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

Keywords: ผู้ป่วยจิตเวช, การดูแลผู้ป่วย, ทักษะการดูแล, โปรแกรมการพัฒนาทักษะ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.

Code: 2007000135

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6

Download: